شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کمک آموزشی تحصیلی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آموزش تصویری  الکترونیک ۱ نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری الکترونیک ۱ نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 1,500,000 6 فروردین 1,500,000 1,500,000
آموزش تصویری الکترونیک ۱ نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری آمار و احتمال نشر دنیای نرم افزار سینا - رشته ریاضی و فیزیک
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری آمار و احتمال نشر دنیای نرم افزار سینا - رشته ریاضی و فیزیک لوح گسترش دنیای نرم افزار 300,000 25 اردیبهشت 270,000 450,000
آموزش تصویری آمار و احتمال نشر دنیای نرم افزار سینا - رشته ریاضی و فیزیک درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: یازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:3
آموزش تصویری آمار و احتمال نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری آمار و احتمال نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 2,000,000 6 فروردین 2,000,000 2,000,000
آموزش تصویری آمار و احتمال نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 6
آموزش تصویری آمار و احتمالات مهندسی نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری آمار و احتمالات مهندسی نشر لوح دانش لوح دانش 260,000 25 اردیبهشت 300,000 500,000
آموزش تصویری آمار و احتمالات مهندسی نشر لوح دانش
آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت نشر لوح دانش لوح دانش 300,000 15 اردیبهشت 300,000 600,000
آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت نشر لوح دانش درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 7
آموزش تصویری ادبیات فارسی نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ادبیات فارسی نشر لوح دانش لوح دانش 205,000 25 اردیبهشت 400,000 400,000
آموزش تصویری ادبیات فارسی نشر لوح دانش درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری استاتیک نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری استاتیک نشر لوح دانش متفرقه 205,000 31 اردیبهشت 205,000 205,000
آموزش تصویری استاتیک نشر لوح دانش درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری استاتیک نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری استاتیک نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 1,500,000 6 فروردین 1,500,000 1,500,000
آموزش تصویری استاتیک نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری استعدادتحصیلی دکتری نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری استعدادتحصیلی دکتری نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 3,000,000 11 فروردین 3,000,000 3,000,000
آموزش تصویری استعدادتحصیلی دکتری نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری اصول حسابداری نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری اصول حسابداری نشر لوح دانش لوح دانش 290,000 20 اردیبهشت 290,000 500,000
آموزش تصویری اصول حسابداری نشر لوح دانش مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
آموزش تصویری اقتصاد مهندسی نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری اقتصاد مهندسی نشر لوح دانش متفرقه 205,000 31 اردیبهشت 205,000 205,000
آموزش تصویری اقتصاد مهندسی نشر لوح دانش درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری اقتصاد نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری اقتصاد نشر لوح دانش لوح دانش 205,000 25 اردیبهشت 240,000 290,000
آموزش تصویری اقتصاد نشر لوح دانش مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری تئوری آمار و احتمال مهندسی نشر دنیای نرم افزار سینا
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تئوری آمار و احتمال مهندسی نشر دنیای نرم افزار سینا لوح گسترش دنیای نرم افزار 122,000 21 اردیبهشت 122,000 122,500
آموزش تصویری تئوری آمار و احتمال مهندسی نشر دنیای نرم افزار سینا درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری تحقیق در عملیات 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تحقیق در عملیات 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 1,500,000 11 فروردین 1,500,000 1,500,000
آموزش تصویری تحقیق در عملیات 1 نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری تحقیق در عملیات 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تحقیق در عملیات 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 1,800,000 6 فروردین 1,800,000 1,800,000
آموزش تصویری تحقیق در عملیات 2 نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری تحقیق در عملیات نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تحقیق در عملیات نشر لوح دانش لوح دانش 205,000 25 اردیبهشت 400,000 400,000
آموزش تصویری تحقیق در عملیات نشر لوح دانش درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری تحلیل سازه ۱ نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تحلیل سازه ۱ نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 2,000,000 6 فروردین 2,000,000 2,000,000
آموزش تصویری تحلیل سازه ۱ نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری ترمودینامیک 1 رشته مهندسی شیمی نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ترمودینامیک 1 رشته مهندسی شیمی نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 1,800,000 11 فروردین 1,800,000 1,800,000
آموزش تصویری ترمودینامیک 1 رشته مهندسی شیمی نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 4
آموزش تصویری ترمودینامیک 1 رشته مهندسی مکانیک نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ترمودینامیک 1 رشته مهندسی مکانیک نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 1,800,000 11 فروردین 1,800,000 1,800,000
آموزش تصویری ترمودینامیک 1 رشته مهندسی مکانیک نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
آموزش تصویری تست های دین و زندگی کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های دین و زندگی کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 5,000,000 11 فروردین 5,000,000 5,000,000
آموزش تصویری تست های دین و زندگی کنکور نشر نخبگان شریف درس: عمومی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های شیمی کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های شیمی کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 16 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های شیمی کنکور نشر نخبگان شریف درس: شیمی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی ریاضیات کنکور رشته علوم انسانی نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی ریاضیات کنکور رشته علوم انسانی نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 6 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی ریاضیات کنکور رشته علوم انسانی نشر نخبگان شریف درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی ریاضیات کنکور رشته علوم تجربی نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی ریاضیات کنکور رشته علوم تجربی نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 6 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی ریاضیات کنکور رشته علوم تجربی نشر نخبگان شریف درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی زبان انگلیسی کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی زبان انگلیسی کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 5,000,000 16 فروردین 5,000,000 5,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی زبان انگلیسی کنکور نشر نخبگان شریف درس: زبان مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی زبان عربی کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی زبان عربی کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 5,000,000 6 فروردین 5,000,000 5,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی زبان عربی کنکور نشر نخبگان شریف درس: عربی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی زیست دهم کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی زیست دهم کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 6 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی زیست دهم کنکور نشر نخبگان شریف درس: زیست شناسی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی زیست دوازدهم کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی زیست دوازدهم کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 6 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی زیست دوازدهم کنکور نشر نخبگان شریف درس: زیست شناسی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی زیست یازدهم کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی زیست یازدهم کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 11 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی زیست یازدهم کنکور نشر نخبگان شریف درس: زیست شناسی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی فیزیک کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی فیزیک کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 6 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی فیزیک کنکور نشر نخبگان شریف درس: فیزیک مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری تست های طلایی هندسه - گسسته کنکور نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری تست های طلایی هندسه - گسسته کنکور نشر نخبگان شریف متفرقه 6,000,000 6 فروردین 6,000,000 6,000,000
آموزش تصویری تست های طلایی هندسه - گسسته کنکور نشر نخبگان شریف درس: هندسه مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری جغرافیای ایران 10 نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری جغرافیای ایران 10 نشر لوح دانش متفرقه 179,000 5 خرداد 179,000 179,000
آموزش تصویری جغرافیای ایران 10 نشر لوح دانش مقطع تحصیلی: متوسطه اول نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری حسابان 1 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و فیزیک
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری حسابان 1 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و فیزیک لوح دانش 385,000 25 اردیبهشت 375,000 385,000
آموزش تصویری حسابان 1 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و فیزیک درس: حسابان مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: یازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:6
آموزش تصویری حسابان 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و فیزیک
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری حسابان 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و فیزیک متفرقه 383,000 25 اردیبهشت 450,000 750,000
آموزش تصویری حسابان 2 نشر لوح دانش - رشته ریاضی و فیزیک درس: حسابان مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:7
آموزش تصویری حسابان یازدهم نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری حسابان یازدهم نشر نخبگان شریف متفرقه 2,500,000 6 فروردین 2,500,000 2,500,000
آموزش تصویری حسابان یازدهم نشر نخبگان شریف درس: حسابان مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:4
آموزش تصویری دین و زندگی 10 نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری دین و زندگی 10 نشر لوح دانش متفرقه 179,000 31 اردیبهشت 179,000 179,000
آموزش تصویری دین و زندگی 10 نشر لوح دانش نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری دین و زندگی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی و ریاضی
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری دین و زندگی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی و ریاضی لوح دانش 179,000 25 اردیبهشت 210,000 350,000
آموزش تصویری دین و زندگی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی و ریاضی درس: عمومی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: یازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری دینامیک نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری دینامیک نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 2,000,000 11 فروردین 2,000,000 2,000,000
آموزش تصویری دینامیک نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 4
آموزش تصویری روان شناسی نشر دنیای نرم افزار سینا - رشته علوم انسانی
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری روان شناسی نشر دنیای نرم افزار سینا - رشته علوم انسانی لوح گسترش دنیای نرم افزار 122,500 11 اردیبهشت 122,500 350,000
آموزش تصویری روان شناسی نشر دنیای نرم افزار سینا - رشته علوم انسانی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: یازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 2
آموزش تصویری ریاضی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی لوح دانش 385,000 25 اردیبهشت 450,000 750,000
آموزش تصویری ریاضی 2 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: یازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:6
آموزش تصویری ریاضی 3 ابتدایی نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی 3 ابتدایی نشر لوح دانش متفرقه 290,000 31 اردیبهشت 290,000 290,000
آموزش تصویری ریاضی 3 ابتدایی نشر لوح دانش درس: ریاضی مقطع تحصیلی: ابتدایی پایه: سوم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری ریاضی 3 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی 3 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی متفرقه 385,000 25 اردیبهشت 385,000 385,000
آموزش تصویری ریاضی 3 نشر لوح دانش - رشته علوم تجربی درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:7
آموزش تصویری ریاضی 7 نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی 7 نشر لوح دانش متفرقه 520,000 21 خرداد 520,000 520,000
آموزش تصویری ریاضی 7 نشر لوح دانش درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه اول پایه: هفتم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری ریاضی 9 نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی 9 نشر لوح دانش متفرقه 385,000 31 اردیبهشت 385,000 385,000
آموزش تصویری ریاضی 9 نشر لوح دانش درس: ریاضی نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 3
آموزش تصویری ریاضی دهم علوم انسانی نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی دهم علوم انسانی نشر نخبگان شریف متفرقه 2,500,000 11 فروردین 2,500,000 2,500,000
آموزش تصویری ریاضی دهم علوم انسانی نشر نخبگان شریف درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری ریاضی دوازدهم علوم انسانی نشر نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی دوازدهم علوم انسانی نشر نخبگان شریف متفرقه 2,500,000 6 فروردین 2,500,000 2,500,000
آموزش تصویری ریاضی دوازدهم علوم انسانی نشر نخبگان شریف درس: ریاضی مقطع تحصیلی: متوسطه دوم پایه: دوازدهم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:2
آموزش تصویری ریاضی عمومی (1) نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی عمومی (1) نشر لوح دانش لوح دانش 500,000 22 فروردین 300,000 500,000
آموزش تصویری ریاضی عمومی (1) نشر لوح دانش درس: ریاضی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
آموزش تصویری ریاضی عمومی (2) نشر لوح دانش
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی عمومی (2) نشر لوح دانش متفرقه 255,000 31 اردیبهشت 255,000 255,000
آموزش تصویری ریاضی عمومی (2) نشر لوح دانش مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 5
آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم سوم دبستان نشر مداد
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم سوم دبستان نشر مداد عرفان 500,000 6 فروردین 500,000 500,000
آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم سوم دبستان نشر مداد درس: تمام دروس مقطع تحصیلی: ابتدایی پایه: سوم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:5
آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم ششم دبستان نشر مداد
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم ششم دبستان نشر مداد عرفان 500,000 6 فروردین 500,000 500,000
آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم ششم دبستان نشر مداد درس: تمام دروس مقطع تحصیلی: ابتدایی پایه: ششم نوع دیسک: DVD تعداد دیسک:5
آموزش تصویری ریاضی مهندسی نشر کانون علمی نخبگان شریف
کمک آموزشی تحصیلی
آموزش تصویری ریاضی مهندسی نشر کانون علمی نخبگان شریف متفرقه 2,000,000 16 فروردین 2,000,000 2,000,000
آموزش تصویری ریاضی مهندسی نشر کانون علمی نخبگان شریف درس: دروس دانشگاهی مقطع تحصیلی: دانشگاه نوع دیسک: DVD تعداد دیسک: 4
مجموع موارد: 380 عدد در 8 صفحه