شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت حقوق و مدیریت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بسته آموزشی و مربی‌گری ۱۵ روز تغییر ۳۶۵ روز رشد (برف ۲.۱) نشر مکتب تغییر چیتگرها
حقوق و مدیریت
بسته آموزشی و مربی‌گری ۱۵ روز تغییر ۳۶۵ روز رشد (برف ۲.۱) نشر مکتب تغییر چیتگرها متفرقه 14,800,000 16 فروردین 9,339,000 14,800,000
بسته آموزشی و مربی‌گری ۱۵ روز تغییر ۳۶۵ روز رشد (برف ۲.۱) نشر مکتب تغییر چیتگرها دیسک: DVD
بسته فیلم آموزشی  سی روز تا پیروزی
حقوق و مدیریت
بسته فیلم آموزشی سی روز تا پیروزی متفرقه 3,450,000 6 فروردین 3,450,000 3,450,000
بسته فیلم آموزشی سی روز تا پیروزی دیسک: Blu-ray
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5  قدرتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 قدرتی متفرقه 17,730,000 11 فروردین 17,730,000 17,730,000
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 قدرتی
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 14,970,000 6 فروردین 14,970,000 14,970,000
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 چتر نجات متفرقه 12,600,000 11 فروردین 12,600,000 12,600,000
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 چتر نجات
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 25,170,000 6 فروردین 25,170,000 25,170,000
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی متفرقه 27,840,000 11 فروردین 27,840,000 27,840,000
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 چتر نجات متفرقه 22,800,000 6 فروردین 22,800,000 22,800,000
دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی انتشارات جی 5 چتر نجات
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 24,500,000 6 فروردین 24,500,000 24,500,000
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 قدرتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 قدرتی متفرقه 27,330,000 6 فروردین 27,330,000 27,330,000
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 قدرتی
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 چتر نجات متفرقه 14,860,000 11 فروردین 14,860,000 14,860,000
دوره آمادگی آزمون قضاوت انتشارات جی 5 چتر نجات
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه  انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 25,840,000 16 فروردین 25,840,000 25,840,000
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه  انتشارات جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 چتر نجات متفرقه 17,110,000 6 فروردین 17,110,000 17,110,000
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 چتر نجات
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 قدرتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 قدرتی متفرقه 28,050,000 11 فروردین 28,050,000 28,050,000
دوره آمادگی آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه انتشارات جی 5 قدرتی
دوره آمادگی آزمون وکالت انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون وکالت انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 26,870,000 6 فروردین 26,870,000 26,870,000
دوره آمادگی آزمون وکالت انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون وکالت جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون وکالت جی 5 چتر نجات متفرقه 17,230,000 11 فروردین 17,230,000 17,230,000
دوره آمادگی آزمون وکالت جی 5 چتر نجات
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 13,570,000 11 فروردین 13,570,000 13,570,000
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 قدرتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 قدرتی متفرقه 19,860,000 6 فروردین 19,860,000 19,860,000
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 قدرتی
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 چتر نجات متفرقه 10,500,000 11 فروردین 10,500,000 10,500,000
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی انتشارات جی 5 چتر نجات
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 سرعتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 سرعتی متفرقه 23,610,000 11 فروردین 23,610,000 23,610,000
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 سرعتی
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی متفرقه 30,060,000 6 فروردین 30,060,000 30,060,000
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 قدرتی
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 چتر نجات
حقوق و مدیریت
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 چتر نجات متفرقه 18,780,000 11 فروردین 18,780,000 18,780,000
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی انتشارات جی 5 چتر نجات
فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی
حقوق و مدیریت
فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی متفرقه 2,450,000 6 فروردین 2,450,000 2,450,000
فیلم آموزش کامل مراحل و چگونگی مدیریت استراتژیک در زندگی و کسب و کار -به روش کاربردی گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD موضوع: مستند زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی  تعیین ماموریت ها  در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی تعیین ماموریت ها در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری متفرقه 350,000 11 فروردین 350,000 350,000
فیلم آموزشی تعیین ماموریت ها در زندگی و کسب و کار--سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری نوع دیسک: DVD موضوع: مستند زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری متفرقه 300,000 11 فروردین 300,000 300,000
فیلم آموزشی ارزش ها و قوانین موفقیت-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD موضوع: مستند زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی اهداف زندگی خود را محقق کنید اثر برایان تریسی
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی اهداف زندگی خود را محقق کنید اثر برایان تریسی اندیشه معاصر 250,000 11 فروردین 250,000 250,000
فیلم آموزشی اهداف زندگی خود را محقق کنید اثر برایان تریسی دیسک: Blu-ray زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی ایجادانگیزه خرید در مشتری اثر زیگ زیگلار
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی ایجادانگیزه خرید در مشتری اثر زیگ زیگلار متفرقه 240,000 11 فروردین 240,000 240,000
فیلم آموزشی ایجادانگیزه خرید در مشتری اثر زیگ زیگلار دیسک: CD، DVD زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد اثر وین دایر
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد اثر وین دایر اندیشه معاصر 150,000 20 اردیبهشت 170,000 170,000
فیلم آموزشی برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد اثر وین دایر دیسک: Blu-ray زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی  BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری متفرقه 390,000 6 فروردین 390,000 390,000
فیلم آموزشی برنامه ریزی با کارت متوازن امتیازی BSC-سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD موضوع: مستند زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار  --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری متفرقه 390,000 6 فروردین 390,000 390,000
فیلم آموزشی تحلیل SWOT و طراحی استراتژی در زندگی و کسب و کار --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD موضوع: مستند زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری متفرقه 390,000 11 فروردین 390,000 390,000
فیلم آموزشی تصویرسازی و چشم انداز زمانی بلندمدت -سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD موضوع: مستند زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی تمرینهای قدرتمند برای افزایش اعتماد بنفس اثر جک کنفیلد
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی تمرینهای قدرتمند برای افزایش اعتماد بنفس اثر جک کنفیلد متفرقه 280,000 6 فروردین 280,000 280,000
فیلم آموزشی تمرینهای قدرتمند برای افزایش اعتماد بنفس اثر جک کنفیلد دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی روابط فروش در عصر جدید اثر جیم کت کارت
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی روابط فروش در عصر جدید اثر جیم کت کارت متفرقه 150,000 11 فروردین 150,000 150,000
فیلم آموزشی روابط فروش در عصر جدید اثر جیم کت کارت دیسک: CD، DVD زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی روش‌های کاربردی افزایش فروش با تکنیک‌های مذاکره تلفنی اثر جرج والتر
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی روش‌های کاربردی افزایش فروش با تکنیک‌های مذاکره تلفنی اثر جرج والتر اندیشه معاصر 250,000 11 فروردین 250,000 250,000
فیلم آموزشی روش‌های کاربردی افزایش فروش با تکنیک‌های مذاکره تلفنی اثر جرج والتر دیسک: DVD، Blu-ray زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی قانون طلایی فروش اثر تونی الساندر
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی قانون طلایی فروش اثر تونی الساندر متفرقه 240,000 6 فروردین 240,000 240,000
فیلم آموزشی قانون طلایی فروش اثر تونی الساندر دیسک: CD، DVD
فیلم آموزشی نگرش  و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی نگرش و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری متفرقه 250,000 6 فروردین 250,000 250,000
فیلم آموزشی نگرش و احساس توانایی بر مدار آرزوها و رویاها --سریال موفقیت های بزرگ به کارگردانی دکتر علی مهری گروه سنی: بزرگسال نوع دیسک: DVD موضوع: مستند
فیلم آموزشی هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی اندیشه معاصر 250,000 16 فروردین 250,000 250,000
فیلم آموزشی هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی دیسک: Blu-ray زبان زیرنویس: فارسی
فیلم آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ اثر جک کنفیلد
حقوق و مدیریت
فیلم آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ اثر جک کنفیلد اندیشه معاصر 250,000 6 فروردین 250,000 250,000
فیلم آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ اثر جک کنفیلد دیسک: Blu-ray زبان زیرنویس: فارسی
مجموعه آموزشی آنتی ویروس موفقیت اثر نسل نو اندیش
حقوق و مدیریت
مجموعه آموزشی آنتی ویروس موفقیت اثر نسل نو اندیش نشر نسل نواندیش 800,000 16 فروردین 800,000 800,000
مجموعه آموزشی آنتی ویروس موفقیت اثر نسل نو اندیش دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
مجموعه آموزشی مصور سازی و طراحی داشبوردهای حرفه ای با Microsoft power BI
حقوق و مدیریت
مجموعه آموزشی مصور سازی و طراحی داشبوردهای حرفه ای با Microsoft power BI متفرقه 4,500,000 11 فروردین 4,500,000 4,500,000
مجموعه آموزشی مصور سازی و طراحی داشبوردهای حرفه ای با Microsoft power BI دیسک: DVD
نرم افزار آموزش اصول و کلیات تجارت و بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش اصول و کلیات تجارت و بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 1,100,000 6 فروردین 1,100,000 1,100,000
نرم افزار آموزش اصول و کلیات تجارت و بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش اینکوترمز 2010 نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش اینکوترمز 2010 نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 1,100,000 6 فروردین 1,100,000 1,100,000
نرم افزار آموزش اینکوترمز 2010 نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش زبان تخصصی بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش زبان تخصصی بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 2,800,000 11 فروردین 2,800,000 2,800,000
نرم افزار آموزش زبان تخصصی بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش صادرات گام به گام نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش صادرات گام به گام نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 3,500,000 6 فروردین 3,500,000 3,500,000
نرم افزار آموزش صادرات گام به گام نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش قرار دادهای خرید و فروش بین الملل نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش قرار دادهای خرید و فروش بین الملل نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 1,600,000 11 فروردین 1,600,000 1,600,000
نرم افزار آموزش قرار دادهای خرید و فروش بین الملل نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش قرار دادهای نمایندگی و توزیع بین المللی نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش قرار دادهای نمایندگی و توزیع بین المللی نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 1,400,000 11 فروردین 1,400,000 1,400,000
نرم افزار آموزش قرار دادهای نمایندگی و توزیع بین المللی نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش مذاکرات بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش مذاکرات بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 1,600,000 6 فروردین 1,600,000 1,600,000
نرم افزار آموزش مذاکرات بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم متفرقه 1,800,000 16 فروردین 1,800,000 1,800,000
نرم افزار آموزش مکاتبات بازرگانی بین الملل نشر دکتر رحیم محترم دیسک: DVD زبان زیرنویس: فارسی
نرم افزار آموزش چله‌نشینی فردی نشر مکتب تغییر چیتگرها
حقوق و مدیریت
نرم افزار آموزش چله‌نشینی فردی نشر مکتب تغییر چیتگرها متفرقه 2,950,000 16 فروردین 1,947,000 2,950,000
نرم افزار آموزش چله‌نشینی فردی نشر مکتب تغییر چیتگرها دیسک: CD
نرم‌افزار آموزش چالش تغییر نشر مکتب تغییر چیتگرها
حقوق و مدیریت
نرم‌افزار آموزش چالش تغییر نشر مکتب تغییر چیتگرها متفرقه 49,000 11 فروردین 49,000 49,000
نرم‌افزار آموزش چالش تغییر نشر مکتب تغییر چیتگرها دیسک: CD
مجموع موارد: 105 عدد در 3 صفحه