شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سنتور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سنتور  آریانا مدل 2 مهر
سنتور
سنتور آریانا مدل 2 مهر متفرقه 16,600,000 08:10:48 15,980,000 16,600,000
سنتور آریانا مدل 2 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور آریانا مدل 3 مهر
سنتور
سنتور آریانا مدل 3 مهر متفرقه 17,900,000 08:10:48 17,600,000 17,900,000
سنتور آریانا مدل 3 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور استاد صالحی مدل 2 مهر دلشدگان
سنتور
سنتور استاد صالحی مدل 2 مهر دلشدگان متفرقه 12,900,000 08:10:48 13,000,000 16,000,000
سنتور استاد صالحی مدل 2 مهر دلشدگان جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: کروم مضراب: دارد
سنتور استاد صالحی مدل 3 مهر چکاد
سنتور
سنتور استاد صالحی مدل 3 مهر چکاد متفرقه 22,500,000 08:10:48 22,500,000 22,500,000
سنتور استاد صالحی مدل 3 مهر چکاد جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: کروم مضراب: دارد
سنتور استاد صالحی مدل تک مهر دلنوازان
سنتور
سنتور استاد صالحی مدل تک مهر دلنوازان متفرقه 8,200,000 08:10:48 8,200,000 8,200,000
سنتور استاد صالحی مدل تک مهر دلنوازان جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور افرا یک مهر تحویلیان مدل0A1
سنتور
سنتور افرا یک مهر تحویلیان مدل0A1 متفرقه 10,900,000 10 اردیبهشت 10,900,000 10,900,000
سنتور افرا یک مهر تحویلیان مدل0A1 جنس بدنه: چوب افرا جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور حمید بختیاری کیا مدل تک مهر اکونومی
سنتور
سنتور حمید بختیاری کیا مدل تک مهر اکونومی متفرقه 8,300,000 08:10:48 8,300,000 8,300,000
سنتور حمید بختیاری کیا مدل تک مهر اکونومی جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور دریاباری دو مهر کد 05
سنتور
سنتور دریاباری دو مهر کد 05 متفرقه 42,500,000 08:10:47 42,500,000 42,500,000
سنتور دریاباری دو مهر کد 05 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: کروم مضراب: دارد
سنتور ساداتی مدل دو مهر حرفه ای
سنتور
سنتور ساداتی مدل دو مهر حرفه ای متفرقه 17,200,000 10 اردیبهشت 17,200,000 17,200,000
سنتور ساداتی مدل دو مهر حرفه ای جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور ساداتی مدل دو مهر ویژه
سنتور
سنتور ساداتی مدل دو مهر ویژه متفرقه 18,900,000 08:10:48 17,300,000 17,300,000
سنتور ساداتی مدل دو مهر ویژه جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور ساور مدل دو مهر
سنتور
سنتور ساور مدل دو مهر متفرقه 8,800,000 08:10:48 8,800,000 8,800,000
سنتور ساور مدل دو مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور ساور مدل سه مهر
سنتور
سنتور ساور مدل سه مهر متفرقه 9,900,000 15 خرداد 9,900,000 9,900,000
سنتور ساور مدل سه مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور سحر انگیز مدل 2 مهر
سنتور
سنتور سحر انگیز مدل 2 مهر متفرقه 9,500,000 08:10:48 8,025,000 8,075,000
سنتور سحر انگیز مدل 2 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور سحر انگیز مدل 3 مهر
سنتور
سنتور سحر انگیز مدل 3 مهر متفرقه 18,200,000 08:10:48 18,000,000 18,200,000
سنتور سحر انگیز مدل 3 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور صالحی مدل 3
سنتور
سنتور صالحی مدل 3 متفرقه 23,500,000 6 فروردین 23,500,000 23,500,000
سنتور صالحی مدل 3 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: کروم مضراب: دارد
سنتور صالحی مدل تک مهر دلدادگان کد PG-02
سنتور
سنتور صالحی مدل تک مهر دلدادگان کد PG-02 متفرقه 9,000,000 08:10:48 9,000,000 9,000,000
سنتور صالحی مدل تک مهر دلدادگان کد PG-02 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: کروم مضراب: دارد
سنتور صفری مدل دو مهر
سنتور
سنتور صفری مدل دو مهر متفرقه 46,000,000 08:10:48 44,000,000 48,000,000
سنتور صفری مدل دو مهر جنس بدنه: چوب آزاد جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور طنین مدل اکونومی
سنتور
سنتور طنین مدل اکونومی متفرقه 7,900,000 08:10:48 7,900,000 7,900,000
سنتور طنین مدل اکونومی جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور عشقی مدل 2 مهر
سنتور
سنتور عشقی مدل 2 مهر متفرقه 7,100,000 08:10:47 7,100,000 7,500,000
سنتور عشقی مدل 2 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور عشقی مدل 3 مهر
سنتور
سنتور عشقی مدل 3 مهر متفرقه 11,250,000 08:10:48 11,125,000 11,250,000
سنتور عشقی مدل 3 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور عشقی مدل 4 مهر
سنتور
سنتور عشقی مدل 4 مهر متفرقه 15,600,000 08:10:47 15,600,000 15,600,000
سنتور عشقی مدل 4 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور فولادی مدل تک مهر
سنتور
سنتور فولادی مدل تک مهر متفرقه 14,000,000 08:10:48 14,000,000 14,000,000
سنتور فولادی مدل تک مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور قیصری کد 12
سنتور
سنتور قیصری کد 12 متفرقه 38,000,000 08:10:47 38,000,000 38,000,000
سنتور قیصری کد 12 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور مافی مدل Special 001
سنتور
سنتور مافی مدل Special 001 متفرقه 10,300,000 08:10:48 10,300,000 11,100,000
سنتور مافی مدل Special 001 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور مافی مدل Special 002
سنتور
سنتور مافی مدل Special 002 متفرقه 9,800,000 08:10:49 9,800,000 9,890,000
سنتور مافی مدل Special 002 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور ماهور مدل 3 مهر
سنتور
سنتور ماهور مدل 3 مهر ماهور 18,720,000 08:10:48 17,760,000 18,720,000
سنتور ماهور مدل 3 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور ماهور مدل دو مهر
سنتور
سنتور ماهور مدل دو مهر متفرقه 12,330,000 08:10:48 12,330,000 13,400,000
سنتور ماهور مدل دو مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور ماهور مدل یک مهر
سنتور
سنتور ماهور مدل یک مهر متفرقه 12,000,000 08:10:48 10,450,000 12,000,000
سنتور ماهور مدل یک مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور موسوی مدل اکونومی
سنتور
سنتور موسوی مدل اکونومی متفرقه 8,400,000 08:10:48 8,400,000 8,400,000
سنتور موسوی مدل اکونومی جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل mv.1
سنتور
سنتور وفایی مدل mv.1 متفرقه 6,190,000 08:10:48 6,190,000 6,990,000
سنتور وفایی مدل mv.1 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: نیکل مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل دو مهر
سنتور
سنتور وفایی مدل دو مهر متفرقه 7,300,000 15 خرداد 7,300,000 9,500,000
سنتور وفایی مدل دو مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: نیکل مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل دو مهر mw02
سنتور
سنتور وفایی مدل دو مهر mw02 وفائی 9,990,000 08:10:48 9,990,000 9,990,000
سنتور وفایی مدل دو مهر mw02 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل سه مهر mw02
سنتور
سنتور وفایی مدل سه مهر mw02 وفائی 16,900,000 08:10:48 16,900,000 17,900,000
سنتور وفایی مدل سه مهر mw02 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل چهار مهر
سنتور
سنتور وفایی مدل چهار مهر متفرقه 12,863,100 08:10:48 12,863,100 31,157,800
سنتور وفایی مدل چهار مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: نیکل مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل چهار مهر mw02
سنتور
سنتور وفایی مدل چهار مهر mw02 وفائی 17,000,000 08:10:48 17,000,000 24,900,000
سنتور وفایی مدل چهار مهر mw02 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو مضراب: دارد
سنتور وفایی مدل چهار مهر پلاس mw02
سنتور
سنتور وفایی مدل چهار مهر پلاس mw02 وفائی 33,990,000 15 خرداد 13,981,000 13,981,000
سنتور وفایی مدل چهار مهر پلاس mw02 جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو مضراب: دارد
سنتور پرنیان مدل 1 مهر
سنتور
سنتور پرنیان مدل 1 مهر متفرقه 6,500,000 08:10:48 6,300,000 6,500,000
سنتور پرنیان مدل 1 مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور پرنیان مدل استاندارد
سنتور
سنتور پرنیان مدل استاندارد متفرقه 6,500,000 08:10:47 6,500,000 6,500,000
سنتور پرنیان مدل استاندارد جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: استیل مضراب: دارد
سنتور پژوهشکده سنتور مدل آرزو
سنتور
سنتور پژوهشکده سنتور مدل آرزو متفرقه 29,500,000 10 اردیبهشت 29,500,000 29,500,000
سنتور پژوهشکده سنتور مدل آرزو جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتور پیمان
سنتور
سنتور پیمان متفرقه 30,000,000 08:10:48 30,000,000 30,000,000
سنتور پیمان جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
سنتورگردو تحویلیان مدل دو مهر
سنتور
سنتورگردو تحویلیان مدل دو مهر متفرقه 17,800,000 10 اردیبهشت 17,800,000 17,800,000
سنتورگردو تحویلیان مدل دو مهر جنس بدنه: چوب گردو جنس خرک: گردو جنس گوشی کوک: فولاد مضراب: دارد
مضراب سنتور باربد مدل دومهر کد 001
سنتور
مضراب سنتور باربد مدل دومهر کد 001 متفرقه 332,500 08:10:48 332,500 332,500
مضراب سنتور باربد مدل دومهر کد 001
مضراب سنتور باربد مدل یک مهر کد 002
سنتور
مضراب سنتور باربد مدل یک مهر کد 002 متفرقه 190,000 08:10:48 190,000 190,000
مضراب سنتور باربد مدل یک مهر کد 002
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه