شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت رک شبکه و سرور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رک دیواری مدل 4U38CM
رک شبکه و سرور
رک دیواری مدل 4U38CM متفرقه 1,748,000 13 اردیبهشت 1,748,000 1,748,000
رک دیواری مدل 4U38CM
رک شبکه آلترو مدل AS640B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640B23 متفرقه 3,990,000 10:16:54 3,990,000 4,000,000
رک شبکه آلترو مدل AS640B23 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS436B2
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS436B2 متفرقه 1,500,000 24 اردیبهشت 1,300,000 1,300,000
رک شبکه آلترو مدل AS436B2 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS436B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS436B23 متفرقه 1,800,000 24 اردیبهشت 1,500,000 1,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS436B23 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS640B2
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640B2 متفرقه 3,600,000 10:16:54 3,600,000 3,600,000
رک شبکه آلترو مدل AS640B2 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS640B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640B23 متفرقه 3,500,000 10:16:54 3,500,000 3,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS640B23
رک شبکه آلترو مدل AS640D123
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640D123 متفرقه 3,800,000 10:16:54 3,800,000 3,800,000
رک شبکه آلترو مدل AS640D123 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745B123
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745B123 متفرقه 3,400,000 9 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
رک شبکه آلترو مدل AS745B123 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745B2
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745B2 متفرقه 4,500,000 10:16:54 4,500,000 4,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS745B2 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745B23 متفرقه 4,500,000 10:16:54 4,500,000 4,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS745B23 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745D123
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745D123 متفرقه 3,500,000 9 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS745D123 نوع: رک شبکه
رک شبکه الگونت 6U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت 6U45CM الگونت 3,800,000 10:16:54 3,800,000 3,800,000
رک شبکه الگونت 6U45CM
رک شبکه الگونت مدل 4U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 4U35CM الگونت 1,900,000 24 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
رک شبکه الگونت مدل 4U35CM
رک شبکه الگونت مدل 12U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 12U60CM الگونت 9,950,000 24 اردیبهشت 11,250,000 11,250,000
رک شبکه الگونت مدل 12U60CM
رک شبکه الگونت مدل 16U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 16U60CM الگونت 12,800,000 10:16:54 12,800,000 12,800,000
رک شبکه الگونت مدل 16U60CM
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM الگونت 13,700,000 10:16:54 13,700,000 13,700,000
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM الگونت 14,700,000 24 اردیبهشت 14,700,000 14,700,000
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM
رک شبکه الگونت مدل 4U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 4U45CM الگونت 3,350,000 10:16:54 3,350,000 3,350,000
رک شبکه الگونت مدل 4U45CM
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM الگونت 3,550,000 10:16:54 3,550,000 3,550,000
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM متفرقه 3,500,000 24 فروردین 3,500,000 3,500,000
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM متفرقه 3,850,000 9 اردیبهشت 3,850,000 3,850,000
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM
رک شبکه الگونت مدل 7U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 7U45CM الگونت 3,980,000 10:16:54 3,980,000 3,980,000
رک شبکه الگونت مدل 7U45CM
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM الگونت 4,750,000 10:16:54 4,750,000 4,750,000
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507
رک شبکه و سرور
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507 فلز الکترونیک پاد 4,530,000 10:16:54 4,310,000 4,530,000
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507
رک شبکه مدل 2u
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 2u متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 890,000 890,000
رک شبکه مدل 2u
رک شبکه مدل 2U
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 2U متفرقه 990,000 12 خرداد 950,000 990,000
رک شبکه مدل 2U
رک شبکه مدل 4u
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 4u متفرقه 1,280,000 9 اردیبهشت 1,180,000 1,290,000
رک شبکه مدل 4u
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 10:16:54 3,800,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 24 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 24 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 24 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 7U45
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 7U45 متفرقه 20,000,000 10:16:54 20,000,000 20,000,000
رک شبکه مدل 7U45
رک شبکه مدل 9U60
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 9U60 متفرقه 22,000,000 10:16:54 22,000,000 22,000,000
رک شبکه مدل 9U60
رک شبکه مدل AG-6U-01
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل AG-6U-01 متفرقه 4,250,000 10:16:54 4,250,000 4,250,000
رک شبکه مدل AG-6U-01 نوع: رک سرور، رک شبکه
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل Chesh6188 متفرقه 4,750,000 10:16:54 4,750,000 4,800,000
رک شبکه مدل Chesh6188
سینی متحرک رک کد 01
رک شبکه و سرور
سینی متحرک رک کد 01 متفرقه 980,000 10:16:54 980,000 980,000
سینی متحرک رک کد 01
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 10:16:54 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 25 فروردین 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 25 فروردین 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 25 فروردین 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 30 فروردین 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 30 فروردین 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 4 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 4 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 4 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 1 خرداد 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 1 خرداد 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9 متفرقه 9,500,000 1 خرداد 9,500,000 9,500,000
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
پاور ماژول اشنایدر الکتریک پورت رک مدل APC AP8853
رک شبکه و سرور
پاور ماژول اشنایدر الکتریک پورت رک مدل APC AP8853 اشنایدر الکتریک 125,000,000 9 اردیبهشت 120,000,000 125,000,000
پاور ماژول اشنایدر الکتریک پورت رک مدل APC AP8853
کابینت باتری فلز الکترونیک پاد مدل PC-5939
رک شبکه و سرور
کابینت باتری فلز الکترونیک پاد مدل PC-5939 فلز الکترونیک پاد 3,930,000 10:16:54 3,930,000 3,930,000
کابینت باتری فلز الکترونیک پاد مدل PC-5939
مجموع موارد: 52 عدد در 2 صفحه