شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تلسکوپ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 برسر 29,000,000 8 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm برسر 89,000,000 8 اردیبهشت 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 برسر 64,900,000 8 اردیبهشت 64,900,000 64,900,000
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ دریسکو مدل F60700
تلسکوپ
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 دریسکو 14,000,000 4 فروردین 14,000,000 14,000,000
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ سلسترون 33,000,000 8 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ سلسترون 69,000,000 8 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ سلسترون 80,000,000 8 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل  Astromaster 70AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ سلسترون 35,000,000 8 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT سلسترون 570,000,000 4 فروردین 570,000,000 570,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1500 تا 2000 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ سلسترون 58,000,000 8 اردیبهشت 58,000,000 58,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD سلسترون 81,000,000 8 اردیبهشت 81,000,000 81,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ سلسترون 42,000,000 8 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 سلسترون 840,000,000 4 فروردین 840,000,000 840,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: بازویی - چنگالی (Fork Arm) محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ سلسترون 65,000,000 8 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 سلسترون 250,000,000 17 فروردین 250,000,000 250,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ سلسترون 47,000,000 8 اردیبهشت 47,000,000 47,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ سلسترون 16,000,000 8 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ سلسترون 44,000,000 8 اردیبهشت 44,000,000 44,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 سلسترون 117,000,000 8 اردیبهشت 117,000,000 117,000,000
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation متفرقه 4,356,000 6 خرداد 4,310,000 4,310,000
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence متفرقه 4,700,000 4 فروردین 4,700,000 4,700,000
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
تلسکوپ مدیک مدل F70060
تلسکوپ
تلسکوپ مدیک مدل F70060 مدیک 15,400,000 2 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
تلسکوپ مدیک مدل F70060 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نشنال جئوگرافیک 78,800,000 8 اردیبهشت 78,800,000 78,800,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH نشنال جئوگرافیک 69,000,000 8 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کامار مدل  CR 901200
تلسکوپ
تلسکوپ کامار مدل CR 901200 کامار 29,800,000 11 اردیبهشت 29,800,000 29,800,000
تلسکوپ کامار مدل CR 901200 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کی ایی مدل F70076
تلسکوپ
تلسکوپ کی ایی مدل F70076 متفرقه 14,500,000 4 فروردین 14,500,000 14,500,000
تلسکوپ کی ایی مدل F70076 نوع مقر: ندارد محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه