شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دوربین

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 برسر 29,000,000 8 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm برسر 89,000,000 8 اردیبهشت 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900
تلسکوپ
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 برسر 64,900,000 06:11:25 64,900,000 64,900,000
تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ دریسکو مدل F60700
تلسکوپ
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 دریسکو 14,500,000 06:11:25 14,500,000 14,500,000
تلسکوپ دریسکو مدل F60700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ سلسترون 33,000,000 8 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ سلسترون 69,000,000 8 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ سلسترون 80,000,000 8 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل  Astromaster 70AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ سلسترون 35,000,000 8 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Astromaster 70AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT سلسترون 570,000,000 06:11:25 570,000,000 570,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Advanced VX C6-SGT نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1500 تا 2000 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ سلسترون 58,000,000 8 اردیبهشت 58,000,000 58,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD سلسترون 81,000,000 8 اردیبهشت 81,000,000 81,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ-MD نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ سلسترون 42,000,000 8 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 70EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 سلسترون 840,000,000 06:11:25 840,000,000 840,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: بازویی - چنگالی (Fork Arm) محدوده قطر دهانه: بین 200 تا 250 میلی متر محدوده فاصله کانونی: از 2000 میلی متر به بالا موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ سلسترون 65,000,000 8 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 80AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 سلسترون 250,000,000 17 فروردین 250,000,000 250,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 127 نوع اپتیک: اشمیت-کاسگرین نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 1200 تا 1500 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ سلسترون 47,000,000 8 اردیبهشت 47,000,000 47,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 114EQ نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ سلسترون 16,000,000 8 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ
تلسکوپ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ سلسترون 44,000,000 8 اردیبهشت 44,000,000 44,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 سلسترون 117,000,000 8 اردیبهشت 117,000,000 117,000,000
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: Altazimuth محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation متفرقه 4,356,000 06:11:25 4,356,000 4,356,000
تلسکوپ شکستی مدل Astro Observation نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence
تلسکوپ
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence متفرقه 5,250,000 06:11:25 5,250,000 5,250,000
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک
تلسکوپ مدیک مدل F70060
تلسکوپ
تلسکوپ مدیک مدل F70060 مدیک 15,400,000 2 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
تلسکوپ مدیک مدل F70060 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نشنال جئوگرافیک 78,800,000 06:11:25 78,800,000 78,800,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل 90/900 Refractor نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH
تلسکوپ
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH نشنال جئوگرافیک 69,000,000 06:11:25 69,000,000 69,000,000
تلسکوپ نشنال جئوگرافیک مدل Newton 130/650 SPH نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کامار مدل  CR 901200
تلسکوپ
تلسکوپ کامار مدل CR 901200 کامار 29,800,000 11 اردیبهشت 29,800,000 29,800,000
تلسکوپ کامار مدل CR 901200 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کی ایی مدل F70076
تلسکوپ
تلسکوپ کی ایی مدل F70076 متفرقه 14,500,000 4 فروردین 14,500,000 14,500,000
تلسکوپ کی ایی مدل F70076 نوع مقر: ندارد محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm
دوربین
تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm 69,900,000 3 اردیبهشت 69,900,000 69,900,000
تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm
دوربین
تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm برسر 89,000,000 06:11:25 89,000,000 89,000,000
تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: دابسونی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ برسر مدل Messier 8 Inch
دوربین
تلسکوپ برسر مدل Messier 8 Inch 119,000,000 11 خرداد 119,000,000 119,000,000
تلسکوپ برسر مدل Messier 8 Inch
تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ
دوربین
تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ 155,000,000 11 خرداد 155,000,000 155,000,000
تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ
تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized
دوربین
تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized سلسترون 131,000,000 8 اردیبهشت 131,000,000 131,000,000
تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized نوع اپتیک: نیوتونی نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:بله جستجوی خودکار: بله
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ
دوربین
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ سلسترون 21,500,000 8 اردیبهشت 21,500,000 21,500,000
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر
تلسکوپ مدل F60900
دوربین
تلسکوپ مدل F60900 متفرقه 19,900,000 06:11:25 19,900,000 19,900,000
تلسکوپ مدل F60900 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مدل SLS-90X
دوربین
تلسکوپ مدل SLS-90X 5,460,000 25 فروردین 5,460,000 5,460,000
تلسکوپ مدل SLS-90X
تلسکوپ مدل SLS-90X
دوربین
تلسکوپ مدل SLS-90X 4,900,000 27 فروردین 4,900,000 4,900,000
تلسکوپ مدل SLS-90X
تلسکوپ مدل ZM 60700
دوربین
تلسکوپ مدل ZM 60700 متفرقه 14,409,800 26 اردیبهشت 14,409,800 14,500,000
تلسکوپ مدل ZM 60700 نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: سمتی ارتفاعی محدوده قطر دهانه: تا 80 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ
دوربین
تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ مید 62,900,000 06:11:25 62,900,000 62,900,000
تلسکوپ مید مدل Polaris 114 mm EQ نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ
دوربین
تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ مید 72,300,000 06:11:25 72,300,000 72,300,000
تلسکوپ مید مدل Polaris 130 mm EQ نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 115 تا 200 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ
دوربین
تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ مید 59,900,000 06:11:25 59,900,000 59,900,000
تلسکوپ مید مدل Polaris 80 mm EQ نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک نوع مقر: استوایی محدوده قطر دهانه: بین 80 تا 115 میلی متر محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور:خیر جستجوی خودکار: خیر
تلسکوپ کی ایی مدل F70060
دوربین
تلسکوپ کی ایی مدل F70060 متفرقه 15,400,000 13 اردیبهشت 15,400,000 15,400,000
تلسکوپ کی ایی مدل F70060 نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی نوع مقر: ندارد محدوده فاصله کانونی: بین 600 تا 1200 میلی متر موتور: خیر جستجوی خودکار:خیر
تلسکوپ کی ایی مدل RT100
دوربین
تلسکوپ کی ایی مدل RT100 9,500,000 11 خرداد 9,500,000 9,500,000
تلسکوپ کی ایی مدل RT100
دوربین ایی مدل 4K
دوربین
دوربین ایی مدل 4K متفرقه 43,000,000 06:11:25 43,000,000 43,000,000
دوربین ایی مدل 4K رزولوشن فیلم: 4K سایز صفحه نمایش: 2.19
دوربین خودرو کد 4488
دوربین
دوربین خودرو کد 4488 4,950,000 11 خرداد 4,950,000 4,950,000
دوربین خودرو کد 4488
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha A6500 به همراه لنز 135-18 میلی متر OSS
دوربین
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha A6500 به همراه لنز 135-18 میلی متر OSS سونی 255,000,000 12 خرداد 255,000,000 255,000,000
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha A6500 به همراه لنز 135-18 میلی متر OSS محدوده دقت حسگر: 20.0 مگاپیکسل و بیشتر رزولوشن فیلم: 4K قطع حسگر: Crop Frame صفحه نمایش لمسی: بلی
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha A6500 به همراه لنز 135-18 میلی متر OSS
دوربین
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha A6500 به همراه لنز 135-18 میلی متر OSS 255,000,000 11 خرداد 255,000,000 255,000,000
دوربین دیجیتال بدون آینه سونی مدل Alpha A6500 به همراه لنز 135-18 میلی متر OSS
دوربین دیجیتال بدون آینه عکاسی فوجی فیلم مدل X-T20 همرا با لنز XC 15-45mm
دوربین
دوربین دیجیتال بدون آینه عکاسی فوجی فیلم مدل X-T20 همرا با لنز XC 15-45mm 124,990,000 11 خرداد 124,990,000 124,990,000
دوربین دیجیتال بدون آینه عکاسی فوجی فیلم مدل X-T20 همرا با لنز XC 15-45mm
دوربین دیجیتال بدون آینه فوجی فیلم مدل X-A10 به همراه لنز 50-16 میلی‌متر
دوربین
دوربین دیجیتال بدون آینه فوجی فیلم مدل X-A10 به همراه لنز 50-16 میلی‌متر 55,990,000 11 خرداد 55,990,000 55,990,000
دوربین دیجیتال بدون آینه فوجی فیلم مدل X-A10 به همراه لنز 50-16 میلی‌متر
دوربین دیجیتال بدون آینه نیکون مدل Z50 به همراه لنز 50-16 میلی متر
دوربین
دوربین دیجیتال بدون آینه نیکون مدل Z50 به همراه لنز 50-16 میلی متر 175,000,000 12 خرداد 175,000,000 175,000,000
دوربین دیجیتال بدون آینه نیکون مدل Z50 به همراه لنز 50-16 میلی متر
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ES95
دوربین
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ES95 9,500,000 3 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ES95 محدوده دقت حسگر: 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل رزولوشن فیلم: HD محدوده زوم: 3 تا 6 برابر بزرگنمایی قطع حسگر: Crop Frame صفحه نمایش لمسی:خیر
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi DV150
دوربین
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi DV150 سامسونگ 21,980,000 06:11:25 21,000,000 21,980,000
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi DV150 محدوده دقت حسگر: 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل رزولوشن فیلم: HD محدوده زوم: 3 تا 6 برابر بزرگنمایی قطع حسگر: Crop Frame صفحه نمایش لمسی:خیر
مجموع موارد: 815 عدد در 17 صفحه