شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت انگشتر طلا زنانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
انگشتر  کارتی طلا 18عیار
انگشتر طلا زنانه
انگشتر کارتی طلا 18عیار متفرقه 12,730,200 08:06:24 12,212,300 13,690,000
انگشتر کارتی طلا 18عیار مناسب برای: خانم ها سنگ: ندارد
انگشتر طلا  گالری جیوه مدل J1701
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا گالری جیوه مدل J1701 جیوه 30,000,000 08:06:25 30,000,000 30,000,000
انگشتر طلا گالری جیوه مدل J1701 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار  مدل Dr8013
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار مدل Dr8013 متفرقه 12,090,000 12 خرداد 12,090,000 12,090,000
انگشتر طلا 18 عیار مدل Dr8013 سنگ: ندارد
انگشتر طلا 18 عیار اونیکست مدل 1534 Five Flowers
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار اونیکست مدل 1534 Five Flowers اونیکست 143,400,000 21 فروردین 143,400,000 143,400,000
انگشتر طلا 18 عیار اونیکست مدل 1534 Five Flowers مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار بهگلد طرح شبدر
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار بهگلد طرح شبدر متفرقه 11,485,000 08:06:25 11,485,000 11,485,000
انگشتر طلا 18 عیار بهگلد طرح شبدر مناسب برای: خانم ها سنگ: ندارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهر کانیار گالری مدل AG3
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهر کانیار گالری مدل AG3 متفرقه 30,371,700 08:06:25 30,371,700 30,371,700
انگشتر طلا 18 عیار جواهر کانیار گالری مدل AG3 سنگ: ندارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 110
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 110 جواهری سون 75,200,000 21 فروردین 75,200,000 75,200,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 110 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1152
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1152 جواهری سون 47,900,000 08:06:24 43,290,000 47,900,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1152 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1185
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1185 جواهری سون 99,340,000 08:06:26 92,160,000 99,340,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1185 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1189
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1189 جواهری سون 72,820,000 08:06:28 67,020,000 72,820,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1189 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1268
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1268 جواهری سون 73,840,000 08:06:29 68,420,000 73,840,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1268 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1354
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1354 جواهری سون 103,120,000 08:06:25 94,510,000 103,120,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1354 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1592
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1592 جواهری سون 65,550,000 08:06:25 59,710,000 65,550,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1592 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1680
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1680 جواهری سون 53,950,000 08:06:26 47,520,000 53,950,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1680 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1701
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1701 جواهری سون 99,560,000 08:06:28 91,820,000 99,560,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1701 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1707
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1707 جواهری سون 192,920,000 08:06:26 177,170,000 192,920,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1707 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1710
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1710 جواهری سون 114,750,000 08:06:26 105,210,000 114,750,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1710 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1712
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1712 جواهری سون 70,120,000 08:06:29 64,900,000 70,120,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1712 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1718
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1718 جواهری سون 107,210,000 08:06:28 99,700,000 107,210,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1718 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1719
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1719 جواهری سون 76,220,000 08:06:26 70,690,000 76,220,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1719 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1788
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1788 جواهری سون 70,000,000 08:06:26 70,000,000 70,000,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1788 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1871
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1871 جواهری سون 98,630,000 08:06:30 91,670,000 98,630,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1871 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1882
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1882 جواهری سون 57,690,000 15 خرداد 52,860,000 57,690,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1882 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 19
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 19 جواهری سون 55,420,000 12 اردیبهشت 55,420,000 55,420,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 19 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1939
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1939 جواهری سون 57,940,000 9 اردیبهشت 57,940,000 57,940,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1939 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1977
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1977 جواهری سون 62,840,000 08:06:26 57,870,000 62,840,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1977 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1981
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1981 جواهری سون 77,160,000 1 خرداد 77,160,000 77,750,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 1981 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2026
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2026 جواهری سون 86,230,000 08:06:25 79,650,000 86,230,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2026 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2029
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2029 جواهری سون 70,870,000 08:06:29 67,540,000 70,870,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2029 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2030
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2030 جواهری سون 129,350,000 08:06:25 120,090,000 129,350,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2030 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2032
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2032 جواهری سون 188,180,000 08:06:25 179,040,000 188,180,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2032 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2035
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2035 جواهری سون 70,570,000 21 فروردین 70,570,000 70,570,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2035 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2041
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2041 جواهری سون 90,560,000 08:06:27 83,470,000 90,560,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2041 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2044
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2044 جواهری سون 117,280,000 08:06:27 109,250,000 117,280,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2044 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2045
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2045 جواهری سون 84,110,000 08:06:24 78,070,000 84,110,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2045 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2046
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2046 جواهری سون 111,370,000 08:06:26 99,890,000 111,370,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2046 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2048
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2048 جواهری سون 114,920,000 08:06:26 105,990,000 114,920,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2048 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2051
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2051 جواهری سون 96,430,000 08:06:25 88,760,000 96,430,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2051 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2052
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2052 جواهری سون 105,900,000 08:06:29 100,470,000 105,900,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2052 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2062
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2062 جواهری سون 74,780,000 08:06:25 68,190,000 74,780,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2062 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2064
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2064 جواهری سون 62,130,000 08:06:26 56,750,000 62,130,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2064 مناسب برای: آقایان، خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2076
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2076 جواهری سون 14,494,200 08:06:26 13,764,300 14,790,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2076 سنگ: ندارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2080
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2080 جواهری سون 15,376,200 08:06:24 14,693,000 15,690,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2080 سنگ: ندارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2082
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2082 جواهری سون 92,890,000 08:06:31 88,750,000 92,890,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2082 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 213
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 213 جواهری سون 41,330,000 08:06:26 38,180,000 41,330,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 213 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2147
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2147 جواهری سون 107,960,000 08:06:26 99,340,000 107,960,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2147 سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2225
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2225 جواهری سون 61,680,000 12 خرداد 54,630,000 61,680,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2225 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2226
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2226 جواهری سون 95,420,000 08:06:26 87,450,000 95,420,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2226 سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2241
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2241 جواهری سون 36,360,000 08:06:25 33,120,000 36,360,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2241 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2242
انگشتر طلا زنانه
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2242 جواهری سون 42,000,000 11 خرداد 40,620,000 42,000,000
انگشتر طلا 18 عیار جواهری سون مدل 2242 مناسب برای: خانم ها سنگ: دارد
مجموع موارد: 281 عدد در 6 صفحه