شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت فرآورده‌های منجمد و یخچالی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آش جو فارسی مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آش جو فارسی مقدار 500 گرم فارسی 105,000 12 خرداد 105,000 105,000
آش جو فارسی مقدار 500 گرم مشتمل بر: پیاز، آش
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز - 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز - 400 گرم نوبر سبز 157,500 5 خرداد 157,500 157,500
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز - 400 گرم مشتمل بر: آلبالو
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 102,500 21 فروردین 102,500 102,500
آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: آلبالو
آلبالو منجمد پالپی نوبر سبز - 1 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
آلبالو منجمد پالپی نوبر سبز - 1 کیلوگرم نوبر سبز 445,000 10:09:01 445,000 445,000
آلبالو منجمد پالپی نوبر سبز - 1 کیلوگرم مشتمل بر: آلبالو
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم شام شام 380,000 10:09:01 380,000 380,000
استیک برگر 90 % شام شام مقدار 500 گرم مشتمل بر: استیک برگر
اسفناج پخته شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
اسفناج پخته شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 123,000 4 فروردین 123,000 123,000
اسفناج پخته شده منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: اسفناج
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم نوبر سبز 1,190,000 10:09:01 1,190,000 1,190,000
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم مشتمل بر: انبه
بادمجان سرخ شده  پمینا کاله مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده پمینا کاله مقدار 400 گرم پمینا 145,000 10:09:01 145,000 145,000
بادمجان سرخ شده پمینا کاله مقدار 400 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز مقدار 500 گرم نوبر سبز 245,000 10:09:01 245,000 245,000
بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز مقدار 500 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان سرخ شده پاکر وزن 350 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان سرخ شده پاکر وزن 350 گرم پاکر 160,000 4 فروردین 160,000 160,000
بادمجان سرخ شده پاکر وزن 350 گرم مشتمل بر: بادمجان
بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم پمینا 145,000 10:09:01 145,000 145,000
بادمجان کبابی پمینا کاله مقدار 400 گرم مشتمل بر: بادمجان
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 59,000 10:09:01 59,000 59,000
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: باقلا
باقلا بدون پوست منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
باقلا بدون پوست منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 159,500 10 اردیبهشت 159,500 159,500
باقلا بدون پوست منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: باقلا
باقلا منجمد دکتر بیژن مقدار 300 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
باقلا منجمد دکتر بیژن مقدار 300 گرم دکتر بیژن 140,000 10:09:01 140,000 140,000
باقلا منجمد دکتر بیژن مقدار 300 گرم مشتمل بر: باقلا
برگر مرغ 70% ب.آ مقدار 450 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
برگر مرغ 70% ب.آ مقدار 450 گرم ب.آ 239,000 08:06:38 239,000 239,000
برگر مرغ 70% ب.آ مقدار 450 گرم مشتمل بر: برگر مرغ
برگر گوشت فارسی مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
برگر گوشت فارسی مقدار 500 گرم فارسی 600,000 10:09:01 520,000 520,000
برگر گوشت فارسی مقدار 500 گرم مشتمل بر: همبرگر
جوجه کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا مقدار 400 گرم پمینا 325,000 10:09:01 325,000 325,000
جوجه کباب ترکی گوشت و مرغ پمینا مقدار 400 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
جوجه کباب تندوری ماسالا منجمد پمینا کاله 800 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب تندوری ماسالا منجمد پمینا کاله 800 گرم پمینا 345,000 12 خرداد 345,000 345,000
جوجه کباب تندوری ماسالا منجمد پمینا کاله 800 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
جوجه کباب زعفرانی ب.آ مقدار 800 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب زعفرانی ب.آ مقدار 800 گرم ب.آ 247,500 08:06:38 247,500 247,500
جوجه کباب زعفرانی ب.آ مقدار 800 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم پمینا 355,000 10:09:01 355,000 355,000
جوجه کباب زعفرانی منجمد پمینا مقدار 800 گرم مشتمل بر: جوجه کباب
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم نوبر سبز 668,500 26 فروردین 668,500 668,500
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم مشتمل بر: سیب زمینی
ذرت طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذرت طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 112,000 10:09:01 112,000 112,000
ذرت طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: ذرت
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم دکتر بیژن 125,000 10:09:01 125,000 125,000
ذرت منجمد دکتر بیژن مقدار 380 گرم مشتمل بر: ذرت
ذغال برگر 90 % شام شام مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
ذغال برگر 90 % شام شام مقدار 400 گرم شام شام 314,000 08:06:38 314,000 314,000
ذغال برگر 90 % شام شام مقدار 400 گرم مشتمل بر: همبرگر
سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم فارسی 98,000 12 خرداد 98,000 98,000
سالاد الویه مرغ فارسی وزن 250 گرم مشتمل بر: الویه
سبزی آش منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی آش منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 82,500 10 اردیبهشت 82,500 82,500
سبزی آش منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی آش
سبزی آش منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی آش منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم نوبر سبز 87,500 21 فروردین 87,500 87,500
سبزی آش منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم مشتمل بر: سبزی آش
سبزی دلمه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی دلمه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 78,000 18 فروردین 78,000 78,000
سبزی دلمه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی دلمه
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 128,000 08:06:38 128,000 128,000
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی قلیه
سبزی قلیه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی قلیه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 82,500 10:09:01 82,500 82,500
سبزی قلیه منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی قلیه
سبزی قورمه سرخ شده پاکر وزن 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی قورمه سرخ شده پاکر وزن 400 گرم پاکر 184,000 21 فروردین 184,000 184,000
سبزی قورمه سرخ شده پاکر وزن 400 گرم مشتمل بر: سبزی قورمه
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 82,500 10 اردیبهشت 82,500 82,500
سبزی پلو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی پلو
سبزی پلو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی پلو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم نوبر سبز 83,000 10:09:01 83,000 83,000
سبزی پلو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی پلو
سبزی کوفته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی کوفته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 70,100 31 اردیبهشت 82,500 82,500
سبزی کوفته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی کوفته
سبزی کوکو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سبزی کوکو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم سرد و تازه 82,500 31 فروردین 82,500 82,500
سبزی کوکو منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم مشتمل بر: سبزی کوکو
سوسیس بندری فارسی وزن 250 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سوسیس بندری فارسی وزن 250 گرم فارسی 105,000 10:09:01 105,000 105,000
سوسیس بندری فارسی وزن 250 گرم مشتمل بر: سمبوسه
سوپ جو فارسی مقدار 500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سوپ جو فارسی مقدار 500 گرم فارسی 105,000 08:06:38 105,000 105,000
سوپ جو فارسی مقدار 500 گرم مشتمل بر: اسفناج
سیب زمینی تنوری ب.آ مقدار 950 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی تنوری ب.آ مقدار 950 گرم ب.آ 150,000 10:09:01 150,000 150,000
سیب زمینی تنوری ب.آ مقدار 950 گرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده منجمد نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی سرخ کرده منجمد نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم نوبر سبز 347,000 10:09:01 668,500 668,500
سیب زمینی سرخ کرده منجمد نوبر سبز - 2.5 کیلوگرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده مارین - 2.5 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده مارین - 2.5 کیلوگرم مارین 472,000 10:09:01 590,000 590,000
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده مارین - 2.5 کیلوگرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده پمینا مقدار 2500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده پمینا مقدار 2500 گرم پمینا 550,000 12 خرداد 495,000 550,000
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده پمینا مقدار 2500 گرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 2500 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 2500 گرم سرد و تازه 595,000 10:09:01 595,000 595,000
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 2500 گرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 750 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 750 گرم سرد و تازه 178,500 10:09:01 178,500 178,500
سیب زمینی طلایی منجمد سرد و تازه مقدار 750 گرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی منجمد نوبر سبز مقدار 750 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی منجمد نوبر سبز مقدار 750 گرم نوبر سبز 198,500 10:09:01 148,800 198,500
سیب زمینی منجمد نوبر سبز مقدار 750 گرم مشتمل بر: سیب زمینی
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم نوبر سبز 298,500 10:09:01 298,500 298,500
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم مشتمل بر: سیب زمینی
شاتوت منجمد سرد و تازه مقدار 450 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
شاتوت منجمد سرد و تازه مقدار 450 گرم سرد و تازه 600,000 08:06:38 600,000 600,000
شاتوت منجمد سرد و تازه مقدار 450 گرم مشتمل بر: شاه‌توت
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم نوبر سبز 1,250,000 08:06:38 625,000 1,250,000
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم مشتمل بر: شاتوت
شامی کباب ب.آ مقدار 450 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
شامی کباب ب.آ مقدار 450 گرم ب.آ 249,000 08:06:38 249,000 249,000
شامی کباب ب.آ مقدار 450 گرم مشتمل بر: کتلت و شامی گوشت
شامی کباب منجمد پمینا کاله مقدار 430 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
شامی کباب منجمد پمینا کاله مقدار 430 گرم پمینا 269,000 10:09:01 269,000 269,000
شامی کباب منجمد پمینا کاله مقدار 430 گرم مشتمل بر: کتلت و شامی گوشت
شنیتسل سینه مرغ 90 درصد شام شام - 950 گرم
فرآورده‌های منجمد و یخچالی
شنیتسل سینه مرغ 90 درصد شام شام - 950 گرم شام شام 651,000 10:09:01 651,000 651,000
شنیتسل سینه مرغ 90 درصد شام شام - 950 گرم مشتمل بر: شنیسل مرغ
مجموع موارد: 155 عدد در 4 صفحه