شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت رب و کنسرو گوجه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رب انار اصالت مقدار 350 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب انار اصالت مقدار 350 گرم اصالت 186,000 3 فروردین 186,000 186,000
رب انار اصالت مقدار 350 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب انار سمیه مقدار 285 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب انار سمیه مقدار 285 گرم سمیه 190,000 26 فروردین 190,000 190,000
رب انار سمیه مقدار 285 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم
رب انار نارنی مقدار 330 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب انار نارنی مقدار 330 گرم نارنی 115,000 4 فروردین 115,000 115,000
رب انار نارنی مقدار 330 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 1.5 کیلوگرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 1.5 کیلوگرم اصالت 195,000 5 خرداد 220,000 220,000
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 1.5 کیلوگرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم اصالت 115,000 10 اردیبهشت 115,000 115,000
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 800 گرم اصالت 140,000 10 اردیبهشت 140,000 140,000
رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی ایلیکا - 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی ایلیکا - 800 گرم ایلیکا 135,000 25 اردیبهشت 135,000 135,000
رب گوجه فرنگی ایلیکا - 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی ایلیکا مقدار 710 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی ایلیکا مقدار 710 گرم ایلیکا 107,000 16 اردیبهشت 125,000 125,000
رب گوجه فرنگی ایلیکا مقدار 710 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار  4200 گرمی
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 4200 گرمی باغ فیض 600,000 21 فروردین 600,000 600,000
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 4200 گرمی محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 700 گرم باغ فیض 156,000 5 خرداد 156,000 156,000
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 800 گرم باغ فیض 170,000 31 اردیبهشت 135,000 170,000
رب گوجه فرنگی باغ فیض مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی بهانه مقدار 380 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی بهانه مقدار 380 گرم بهانه 66,500 17 فروردین 66,500 66,500
رب گوجه فرنگی بهانه مقدار 380 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 680 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 680 گرم بیژن 175,000 31 اردیبهشت 157,000 175,000
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 680 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 800 گرم بیژن 165,000 26 فروردین 165,000 165,000
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی تبرک - 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی تبرک - 800 گرم تبرک 152,000 5 خرداد 139,300 152,000
رب گوجه فرنگی تبرک - 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی تبرک مقدار 400 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی تبرک مقدار 400 گرم تبرک 87,000 5 خرداد 72,200 87,000
رب گوجه فرنگی تبرک مقدار 400 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی تک - 1.6 کیلوگرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی تک - 1.6 کیلوگرم متفرقه 275,000 10 اردیبهشت 275,000 275,000
رب گوجه فرنگی تک - 1.6 کیلوگرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی خوشبخت مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی خوشبخت مقدار 800 گرم خوشبخت 140,000 5 خرداد 129,000 140,000
رب گوجه فرنگی خوشبخت مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 400 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 400 گرم دلپذیر 80,000 10 اردیبهشت 80,000 80,000
رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 400 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 680 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 680 گرم دلپذیر 140,000 20 اردیبهشت 140,000 140,000
رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار 680 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 400 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 400 گرم روژین 78,000 16 اردیبهشت 70,000 78,000
رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 400 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 800 گرم روژین 145,000 31 اردیبهشت 130,000 145,000
رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی سالی مقدار 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی سالی مقدار 700 گرم سالی 199,000 10 اردیبهشت 199,000 199,000
رب گوجه فرنگی سالی مقدار 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی سان فود مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی سان فود مقدار 800 گرم سان فود 109,000 4 فروردین 109,000 109,000
رب گوجه فرنگی سان فود مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی سمیه مقدار 400 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی سمیه مقدار 400 گرم سمیه 80,000 10 اردیبهشت 80,000 80,000
رب گوجه فرنگی سمیه مقدار 400 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی سمیه مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی سمیه مقدار 800 گرم سمیه 130,000 5 خرداد 160,000 160,000
رب گوجه فرنگی سمیه مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی شاهسوند - 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی شاهسوند - 800 گرم متفرقه 127,000 10 اردیبهشت 127,000 127,000
رب گوجه فرنگی شاهسوند - 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 400 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 400 گرم شیلتون 90,000 10 اردیبهشت 90,000 90,000
رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 400 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 800 گرم شیلتون 165,000 31 فروردین 165,000 165,000
رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 4.2 کیلوگرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 4.2 کیلوگرم طبیعت 550,000 10 اردیبهشت 550,000 550,000
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 4.2 کیلوگرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 700 گرم طبیعت 119,000 31 اردیبهشت 99,000 99,000
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی لئونارد - 1.050 کیلوگرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی لئونارد - 1.050 کیلوگرم لئونارد 199,000 4 فروردین 199,000 199,000
رب گوجه فرنگی لئونارد - 1.050 کیلوگرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی لئونارد وزن 500 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی لئونارد وزن 500 گرم لئونارد 103,500 10 اردیبهشت 103,500 103,500
رب گوجه فرنگی لئونارد وزن 500 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی مکنزی مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی مکنزی مقدار 800 گرم مکنزی 109,000 10 اردیبهشت 109,000 109,000
رب گوجه فرنگی مکنزی مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی هانی مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی هانی مقدار 800 گرم هانی 165,000 10 اردیبهشت 95,000 165,000
رب گوجه فرنگی هانی مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی هایلی - 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی هایلی - 800 گرم هایلی 115,000 5 خرداد 135,000 135,000
رب گوجه فرنگی هایلی - 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی ولتیک وزن 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی ولتیک وزن 800 گرم ولتیک 238,000 10 اردیبهشت 238,000 238,000
رب گوجه فرنگی ولتیک وزن 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی پیک - 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی پیک - 700 گرم پیک 124,000 5 خرداد 130,000 130,000
رب گوجه فرنگی پیک - 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی پیک مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی پیک مقدار 800 گرم پیک 165,000 5 خرداد 145,000 145,000
رب گوجه فرنگی پیک مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
رب گوجه فرنگی چین چین مقدار 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی چین چین مقدار 700 گرم چین چین 165,000 10 اردیبهشت 165,000 165,000
رب گوجه فرنگی چین چین مقدار 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی چین چین مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی چین چین مقدار 800 گرم چین چین 159,000 10 اردیبهشت 159,000 237,400
رب گوجه فرنگی چین چین مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی کامبیز مقدار 1070 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی کامبیز مقدار 1070 گرم کامبیز 192,000 5 خرداد 225,000 225,000
رب گوجه فرنگی کامبیز مقدار 1070 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی گل باغ سی - 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی گل باغ سی - 700 گرم متفرقه 270,000 31 فروردین 270,000 270,000
رب گوجه فرنگی گل باغ سی - 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
رب گوجه فرنگی یک و یک مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
رب گوجه فرنگی یک و یک مقدار 800 گرم یک و یک 229,000 4 فروردین 229,000 229,000
رب گوجه فرنگی یک و یک مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
کنسرو رب گوجه فرنگی اروم آدا مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
کنسرو رب گوجه فرنگی اروم آدا مقدار 800 گرم اروم آدا 165,000 31 اردیبهشت 156,700 165,000
کنسرو رب گوجه فرنگی اروم آدا مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
کنسرو رب گوجه فرنگی ترقی مقدار 700 گرم
رب و کنسرو گوجه
کنسرو رب گوجه فرنگی ترقی مقدار 700 گرم ترقی 189,000 10 اردیبهشت 189,000 189,000
کنسرو رب گوجه فرنگی ترقی مقدار 700 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: ندارد
کنسرو رب گوجه فرنگی سالی - 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
کنسرو رب گوجه فرنگی سالی - 800 گرم سالی 158,000 31 اردیبهشت 127,000 158,000
کنسرو رب گوجه فرنگی سالی - 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
کنسرو رب گوجه فرنگی شیلانه مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
کنسرو رب گوجه فرنگی شیلانه مقدار 800 گرم شیلانه 165,000 10 اردیبهشت 165,000 165,000
کنسرو رب گوجه فرنگی شیلانه مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 400 گرم
رب و کنسرو گوجه
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 400 گرم طبیعت 70,000 10 اردیبهشت 70,000 70,000
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 400 گرم محدوده وزن: کمتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 800 گرم
رب و کنسرو گوجه
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 800 گرم طبیعت 109,000 5 خرداد 109,000 109,000
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 800 گرم محدوده وزن: بیشتر از 500 گرم در آسان باز شو: دارد
مجموع موارد: 61 عدد در 2 صفحه