شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت خیارشور و ترشیجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترشی انگور اروم آدا مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی انگور اروم آدا مقدار 700 گرم اروم آدا 159,500 18 فروردین 159,500 159,500
ترشی انگور اروم آدا مقدار 700 گرم
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم سنت 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم سنت 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم اصالت 110,000 10 اردیبهشت 110,000 110,000
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم
ترشی بندری بقاء مقدار 580 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری بقاء مقدار 580 گرم بقاء 123,000 10 اردیبهشت 123,000 123,000
ترشی بندری بقاء مقدار 580 گرم
ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم سنت 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم
ترشی بندری شیفته - 660 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری شیفته - 660 گرم شیفته 108,800 5 خرداد 104,900 108,800
ترشی بندری شیفته - 660 گرم
ترشی بندری فودلند مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری فودلند مقدار 670 گرم فودلند 110,000 10 اردیبهشت 110,000 110,000
ترشی بندری فودلند مقدار 670 گرم
ترشی بندری مجید مقدار 640 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری مجید مقدار 640 گرم مجید 88,500 10 اردیبهشت 88,500 88,500
ترشی بندری مجید مقدار 640 گرم
ترشی بندری کامبیز مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری کامبیز مقدار 670 گرم کامبیز 115,000 10 اردیبهشت 115,000 115,000
ترشی بندری کامبیز مقدار 670 گرم
ترشی سیر  کامبیز مقدار 320 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر کامبیز مقدار 320 گرم کامبیز 85,000 10 اردیبهشت 85,000 85,000
ترشی سیر کامبیز مقدار 320 گرم
ترشی سیر سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر سنت مقدار 1200 گرم سنت 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
ترشی سیر سنت مقدار 1200 گرم
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم فودلند 186,000 10 اردیبهشت 186,000 186,000
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم
ترشی سیر قهوه ای کامبیز مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر قهوه ای کامبیز مقدار 700 گرم کامبیز 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
ترشی سیر قهوه ای کامبیز مقدار 700 گرم
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم اصالت 195,000 4 فروردین 195,000 195,000
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم
ترشی سیر مروارید برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید برتر مقدار 670 گرم برتر 250,000 10 اردیبهشت 250,000 250,000
ترشی سیر مروارید برتر مقدار 670 گرم
ترشی سیر مروارید سوئیت لایف - 750 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید سوئیت لایف - 750 گرم سوئیت لایف 180,000 2 اردیبهشت 180,000 180,000
ترشی سیر مروارید سوئیت لایف - 750 گرم
ترشی سیر مروارید لویه مقدار 650 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید لویه مقدار 650 گرم لویه 189,900 31 اردیبهشت 214,900 214,900
ترشی سیر مروارید لویه مقدار 650 گرم
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم کامبیز 180,000 31 فروردین 180,000 180,000
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم
ترشی سیر کارامل‌دار آرشیا مقدار 660 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر کارامل‌دار آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 195,000 4 فروردین 195,000 195,000
ترشی سیر کارامل‌دار آرشیا مقدار 660 گرم
ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم سبز دشت 157,000 4 فروردین 157,000 157,000
ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم
ترشی سیر گل لویه مقدار ۶۵۰ گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل لویه مقدار ۶۵۰ گرم لویه 189,900 10 اردیبهشت 189,900 189,900
ترشی سیر گل لویه مقدار ۶۵۰ گرم
ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم اصالت 169,000 3 فروردین 169,000 169,000
ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم برتر 220,000 10 اردیبهشت 220,000 220,000
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم
ترشی فلفل دلوسه - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل دلوسه - 680 گرم دلوسه 139,000 4 فروردین 139,000 139,000
ترشی فلفل دلوسه - 680 گرم
ترشی فلفل سبز بهانه مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل سبز بهانه مقدار 700 گرم بهانه 122,000 4 فروردین 122,000 122,000
ترشی فلفل سبز بهانه مقدار 700 گرم
ترشی فلفل مجید مقدار 610 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل مجید مقدار 610 گرم مجید 165,000 31 فروردین 165,000 165,000
ترشی فلفل مجید مقدار 610 گرم
ترشی فلفل هالاپینو بهروز مقدار 560 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل هالاپینو بهروز مقدار 560 گرم متفرقه 120,000 4 فروردین 120,000 120,000
ترشی فلفل هالاپینو بهروز مقدار 560 گرم
ترشی فلفل هالوپینو قرمز گل باز مقدار 500 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل هالوپینو قرمز گل باز مقدار 500 گرم گل باز 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
ترشی فلفل هالوپینو قرمز گل باز مقدار 500 گرم
ترشی فلفل هالوپینو کامبیز مقدار 240 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل هالوپینو کامبیز مقدار 240 گرم پیکو پف 75,000 10 اردیبهشت 75,000 75,000
ترشی فلفل هالوپینو کامبیز مقدار 240 گرم
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم بقاء 156,500 31 فروردین 156,500 156,500
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم گل باز 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم
ترشی فلفل کامبیز مقدار 650 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل کامبیز مقدار 650 گرم کامبیز 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
ترشی فلفل کامبیز مقدار 650 گرم
ترشی لیته اروم آدا مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته اروم آدا مقدار 700 گرم اروم آدا 115,000 4 فروردین 115,000 115,000
ترشی لیته اروم آدا مقدار 700 گرم
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم اصالت 99,000 10 اردیبهشت 99,000 99,000
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم
ترشی لیته بادمجان کامبیز مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته بادمجان کامبیز مقدار 670 گرم کامبیز 110,000 10 اردیبهشت 110,000 110,000
ترشی لیته بادمجان کامبیز مقدار 670 گرم
ترشی لیته بهروز مقدار 550 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته بهروز مقدار 550 گرم متفرقه 105,000 31 فروردین 105,000 105,000
ترشی لیته بهروز مقدار 550 گرم
ترشی لیته دلوسه - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته دلوسه - 680 گرم دلوسه 115,000 10 اردیبهشت 115,000 115,000
ترشی لیته دلوسه - 680 گرم
ترشی لیته سمیه مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته سمیه مقدار 670 گرم سمیه 92,000 21 فروردین 92,000 92,000
ترشی لیته سمیه مقدار 670 گرم
ترشی لیته سمیه مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته سمیه مقدار 670 گرم سمیه 92,000 21 فروردین 92,000 92,000
ترشی لیته سمیه مقدار 670 گرم
ترشی لیته فودلند مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته فودلند مقدار 680 گرم فودلند 83,000 10 اردیبهشت 83,000 83,000
ترشی لیته فودلند مقدار 680 گرم
ترشی لیته مجید مقدار 630 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته مجید مقدار 630 گرم مجید 85,000 31 فروردین 85,000 85,000
ترشی لیته مجید مقدار 630 گرم
ترشی لیته کاراملی اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته کاراملی اصالت مقدار 680 گرم اصالت 99,000 31 فروردین 99,000 99,000
ترشی لیته کاراملی اصالت مقدار 680 گرم
ترشی مخلوط  با رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط با رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم اصالت 99,000 10 اردیبهشت 99,000 99,000
ترشی مخلوط با رب گوجه فرنگی اصالت مقدار 680 گرم
ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم اصالت 99,000 10 اردیبهشت 99,000 99,000
ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم
ترشی مخلوط انبه برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط انبه برتر مقدار 670 گرم برتر 295,000 17 فروردین 295,000 295,000
ترشی مخلوط انبه برتر مقدار 670 گرم
ترشی مخلوط با زیتون آرشیا مقدار 660 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط با زیتون آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 121,000 5 خرداد 121,000 130,000
ترشی مخلوط با زیتون آرشیا مقدار 660 گرم
ترشی مخلوط برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط برتر مقدار 670 گرم برتر 120,000 10 اردیبهشت 120,000 120,000
ترشی مخلوط برتر مقدار 670 گرم
ترشی مخلوط بندری برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط بندری برتر مقدار 670 گرم برتر 145,000 31 فروردین 145,000 145,000
ترشی مخلوط بندری برتر مقدار 670 گرم
ترشی مخلوط بهروز مقدار 550 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط بهروز مقدار 550 گرم متفرقه 105,000 4 فروردین 105,000 105,000
ترشی مخلوط بهروز مقدار 550 گرم
مجموع موارد: 126 عدد در 3 صفحه