شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت حبوبات و سویا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باقلا خشک کرالیچین مقدار 700 گرم
حبوبات و سویا
باقلا خشک کرالیچین مقدار 700 گرم کرالیچین 168,000 10 اردیبهشت 168,000 168,000
باقلا خشک کرالیچین مقدار 700 گرم
باقلا زرد همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
باقلا زرد همدل وزن 900 گرم همدل 292,000 06:07:21 292,000 292,000
باقلا زرد همدل وزن 900 گرم
باقلا سبز همدل وزن 600 گرم
حبوبات و سویا
باقلا سبز همدل وزن 600 گرم همدل 772,000 18 فروردین 772,000 772,000
باقلا سبز همدل وزن 600 گرم
باقلا لپه سبزنام - 450 گرم
حبوبات و سویا
باقلا لپه سبزنام - 450 گرم سبزنام 130,000 10 اردیبهشت 130,000 130,000
باقلا لپه سبزنام - 450 گرم
دال عدس دلزا - 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس دلزا - 900 گرم دلزا 265,000 20 اردیبهشت 265,000 265,000
دال عدس دلزا - 900 گرم
دال عدس همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس همدل وزن 900 گرم همدل 260,000 4 فروردین 260,000 260,000
دال عدس همدل وزن 900 گرم
دال عدس کرالیچین مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس کرالیچین مقدار 900 گرم کرالیچین 221,000 06:07:20 221,000 221,000
دال عدس کرالیچین مقدار 900 گرم
دال عدس گلستان مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس گلستان مقدار 900 گرم گلستان 159,000 2 اردیبهشت 159,000 159,000
دال عدس گلستان مقدار 900 گرم
سویا همدل وزن 250 گرم
حبوبات و سویا
سویا همدل وزن 250 گرم همدل 48,000 06:07:22 48,000 48,000
سویا همدل وزن 250 گرم
سویا همدل وزن 480 گرم
حبوبات و سویا
سویا همدل وزن 480 گرم همدل 81,000 06:07:22 81,000 81,000
سویا همدل وزن 480 گرم
سویا پروتئین خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 108,000 06:07:19 108,000 108,000
سویا پروتئین خشکپاک مقدار 900 گرم
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم مهمان دوست 30,000 06:07:20 30,000 30,000
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم کرالیچین 54,500 10 اردیبهشت 54,500 54,500
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم
سویا پروتئین گلستان مقدار 250 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین گلستان مقدار 250 گرم گلستان 39,000 10 اردیبهشت 39,000 39,000
سویا پروتئین گلستان مقدار 250 گرم
عدس سبزنام- 450 گرم
حبوبات و سویا
عدس سبزنام- 450 گرم سبزنام 155,000 31 فروردین 155,000 155,000
عدس سبزنام- 450 گرم
عدس چاوش مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس چاوش مقدار 900 گرم چاوش 310,000 10 اردیبهشت 310,000 310,000
عدس چاوش مقدار 900 گرم
لوبیا جگری سبزدانه مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا جگری سبزدانه مقدار 900 گرم سبزدانه 199,900 3 فروردین 199,900 199,900
لوبیا جگری سبزدانه مقدار 900 گرم
لوبیا سفید خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 294,000 06:07:21 294,000 294,000
لوبیا سفید خشکپاک مقدار 900 گرم
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم سبزدانه 361,000 4 فروردین 361,000 361,000
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم
لوبیا سفید هلیا مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید هلیا مقدار 900 گرم 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
لوبیا سفید هلیا مقدار 900 گرم
لوبیا سفید همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید همدل وزن 900 گرم همدل 281,000 06:07:21 281,000 281,000
لوبیا سفید همدل وزن 900 گرم
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم گلستان 294,000 06:07:20 294,000 294,000
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم
لوبیا عروس آبگینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا عروس آبگینه - 900 گرم آبگینه 420,000 06:07:19 420,000 420,000
لوبیا عروس آبگینه - 900 گرم
لوبیا قرمز آبگینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز آبگینه - 900 گرم آبگینه 380,000 06:07:20 380,000 380,000
لوبیا قرمز آبگینه - 900 گرم
لوبیا قرمز ترخینه مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز ترخینه مقدار 900 گرم ترخینه 332,000 06:07:20 332,000 332,000
لوبیا قرمز ترخینه مقدار 900 گرم
لوبیا قرمز دلزا - 900  گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز دلزا - 900 گرم دلزا 285,000 25 اردیبهشت 285,000 290,000
لوبیا قرمز دلزا - 900 گرم
لوبیا قرمز سبزنام- 450گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز سبزنام- 450گرم سبزنام 130,000 10 اردیبهشت 130,000 130,000
لوبیا قرمز سبزنام- 450گرم
لوبیا قرمز هلیا مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز هلیا مقدار 900 گرم هلیا 220,000 4 فروردین 220,000 220,000
لوبیا قرمز هلیا مقدار 900 گرم
لوبیا قرمز همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز همدل وزن 900 گرم همدل 308,000 06:07:21 308,000 308,000
لوبیا قرمز همدل وزن 900 گرم
لوبیا قرمز چاوش مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز چاوش مقدار 900 گرم چاوش 338,000 06:07:22 338,000 338,000
لوبیا قرمز چاوش مقدار 900 گرم
لوبیا قرمز کرالیچین مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز کرالیچین مقدار 900 گرم کرالیچین 299,000 10 اردیبهشت 299,000 299,000
لوبیا قرمز کرالیچین مقدار 900 گرم
لوبیا قرمز گلستان مقدار 450 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز گلستان مقدار 450 گرم گلستان 119,000 10 اردیبهشت 119,000 119,000
لوبیا قرمز گلستان مقدار 450 گرم
لوبیا قرمز گلستان مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قرمز گلستان مقدار 900 گرم گلستان 279,000 10 اردیبهشت 279,000 279,000
لوبیا قرمز گلستان مقدار 900 گرم
لوبیا قمی خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا قمی خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 390,000 06:07:20 390,000 390,000
لوبیا قمی خشکپاک مقدار 900 گرم
لوبیا چشم بلبلی کرالیچین مقدار 800 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چشم بلبلی کرالیچین مقدار 800 گرم کرالیچین 297,000 06:07:20 297,000 297,000
لوبیا چشم بلبلی کرالیچین مقدار 800 گرم
لوبیا چیتی آرسیس وزن 800 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی آرسیس وزن 800 گرم آرسیس 259,000 06:07:21 259,000 268,000
لوبیا چیتی آرسیس وزن 800 گرم
لوبیا چیتی خشکپاک - 750 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی خشکپاک - 750 گرم خشکپاک 280,000 06:07:21 280,000 280,000
لوبیا چیتی خشکپاک - 750 گرم
لوبیا چیتی دلزا - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی دلزا - 900 گرم دلزا 245,000 06:07:19 245,000 245,000
لوبیا چیتی دلزا - 900 گرم
لوبیا چیتی سبزنام -450 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی سبزنام -450 گرم سبزنام 145,000 31 فروردین 145,000 145,000
لوبیا چیتی سبزنام -450 گرم
لوبیا چیتی چاوش مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی چاوش مقدار 900 گرم چاوش 360,000 06:07:20 360,000 360,000
لوبیا چیتی چاوش مقدار 900 گرم
لوبیا چیتی گلستان مقدار 450 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی گلستان مقدار 450 گرم گلستان 199,000 06:07:20 199,000 209,000
لوبیا چیتی گلستان مقدار 450 گرم
لوبیا چیتی گلستان مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا چیتی گلستان مقدار 900 گرم گلستان 239,000 21 فروردین 239,000 239,000
لوبیا چیتی گلستان مقدار 900 گرم
لوبیا کپسولی خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا کپسولی خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 336,000 06:07:21 336,000 336,000
لوبیا کپسولی خشکپاک مقدار 900 گرم
لوبیای قرمز آرسیس وزن 800 گرم
حبوبات و سویا
لوبیای قرمز آرسیس وزن 800 گرم آرسیس 219,000 06:07:20 216,800 219,000
لوبیای قرمز آرسیس وزن 800 گرم
لپه  آبگینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لپه آبگینه - 900 گرم آبگینه 410,000 06:07:20 410,000 410,000
لپه آبگینه - 900 گرم
لپه ترخینه مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لپه ترخینه مقدار 900 گرم ترخینه 299,000 06:07:20 299,000 299,000
لپه ترخینه مقدار 900 گرم
لپه خشکپاک مقدار 750 گرم
حبوبات و سویا
لپه خشکپاک مقدار 750 گرم خشکپاک 280,000 06:07:21 280,000 280,000
لپه خشکپاک مقدار 750 گرم
لپه خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لپه خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 336,000 06:07:19 336,000 336,000
لپه خشکپاک مقدار 900 گرم
لپه دلزا - 900 گرم
حبوبات و سویا
لپه دلزا - 900 گرم دلزا 255,000 5 خرداد 228,000 255,000
لپه دلزا - 900 گرم
لپه فامیلا مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لپه فامیلا مقدار 900 گرم فامیلا 360,000 06:07:21 360,000 360,000
لپه فامیلا مقدار 900 گرم
مجموع موارد: 85 عدد در 2 صفحه