شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت برنج

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم پردیس 1,130,000 4 فروردین 1,130,000 1,130,000
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 242,000 16:05:47 242,000 242,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 1,122,000 16:05:47 1,122,000 1,122,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم گلستان 1,499,000 13 فروردین 1,499,000 1,499,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,500,000 13 فروردین 1,500,000 1,500,000
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم آقاجانیان 2,972,000 16:05:47 2,972,000 2,972,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,500,000 4 فروردین 1,500,000 1,500,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 730,000 16:05:47 730,000 730,000
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,400,000 16:05:47 1,400,000 1,400,000
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,270,000 16:05:47 1,270,000 1,270,000
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,750,000 16:05:47 1,750,000 1,750,000
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,660,000 16:05:47 1,660,000 1,660,000
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,237,100 16:05:47 1,237,100 1,480,000
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 899,000 16:05:47 899,000 899,000
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 810,000 16:05:47 810,000 900,000
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم کیمیا 1,990,000 3 فروردین 1,990,000 1,990,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم کیمیا 1,000,000 4 فروردین 1,000,000 1,000,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 250,000 12:05:48 250,000 250,000
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 2,314,000 3 فروردین 2,314,000 2,314,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 245,000 4 فروردین 245,000 245,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم آقاجانیان 2,990,000 16:05:47 2,990,000 2,990,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,510,000 16:05:47 1,099,000 1,510,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم ورزین 1,220,000 16:05:47 1,220,000 1,220,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم ورزین 1,865,200 4 فروردین 1,865,200 2,190,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم خشکپاک 885,000 16:05:47 885,000 885,000
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 700,000 16:05:47 700,000 700,000
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم گلستان 1,168,000 13 فروردین 1,168,000 1,168,000
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 277,500 16:05:47 277,500 277,500
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم گلستان 2,590,000 4 فروردین 2,590,000 2,590,000
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم مهمان دوست 1,080,000 4 فروردین 1,080,000 1,080,000
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,420,000 13 فروردین 1,420,000 1,420,000
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم کیمیا 2,690,000 16:05:47 2,690,000 2,690,000
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم کیمیا 1,350,000 16:05:47 1,350,000 1,350,000
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,100,000 13 فروردین 1,100,000 1,100,000
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم زرگیس 1,200,000 16:05:47 1,045,000 1,200,000
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج فردوس - 5 کیلوگرم
برنج
برنج فردوس - 5 کیلوگرم فردوس 1,495,000 4 فروردین 1,495,000 1,495,000
برنج فردوس - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 850,000 16:05:47 850,000 850,000
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 1,632,000 4 فروردین 1,632,000 1,632,000
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 177,000 12:05:49 177,000 177,000
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم
برنج
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم هاتی کارا 619,000 16:05:47 619,000 619,000
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم
برنج
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم هاتی کارا 289,000 4 فروردین 289,000 289,000
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم پنگوئن 315,000 3 فروردین 315,000 315,000
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم
برنج
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم گلستان 289,000 16:05:47 289,000 289,000
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 900,000 13 فروردین 900,000 900,000
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 980,000 16:05:47 980,000 980,000
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج مجلسی - 10 کیلوگرم
برنج
برنج مجلسی - 10 کیلوگرم مجلسی 2,390,000 16:05:47 2,390,000 2,390,000
برنج مجلسی - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج مجلسی - 5 کیلوگرم
برنج
برنج مجلسی - 5 کیلوگرم مجلسی 1,199,000 16:05:47 1,199,000 1,199,000
برنج مجلسی - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ممتاز کیمیا مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج ممتاز کیمیا مقدار 10 کیلو گرم کیمیا 2,555,500 4 فروردین 2,555,500 2,690,000
برنج ممتاز کیمیا مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 175,000 16:05:47 175,000 175,000
برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
مجموع موارد: 70 عدد در 2 صفحه