شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت برنج

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم پردیس 1,130,000 4 فروردین 1,130,000 1,130,000
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 242,000 00:06:56 242,000 242,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 1,122,000 00:06:56 1,122,000 1,122,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم گلستان 1,499,000 13 فروردین 1,499,000 1,499,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,500,000 13 فروردین 1,500,000 1,500,000
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم آقاجانیان 2,972,000 00:06:56 2,972,000 2,972,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,500,000 4 فروردین 1,500,000 1,500,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 730,000 00:06:56 730,000 730,000
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,400,000 00:06:56 1,400,000 1,400,000
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,270,000 00:06:56 1,270,000 1,270,000
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,750,000 00:06:56 1,750,000 1,750,000
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,660,000 00:06:56 1,660,000 1,660,000
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,237,100 00:06:57 1,237,100 1,480,000
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 899,000 00:06:56 899,000 899,000
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 810,000 00:06:56 810,000 900,000
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم کیمیا 1,990,000 3 فروردین 1,990,000 1,990,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم کیمیا 1,000,000 4 فروردین 1,000,000 1,000,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 250,000 15 فروردین 250,000 250,000
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 2,314,000 3 فروردین 2,314,000 2,314,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 245,000 4 فروردین 245,000 245,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم آقاجانیان 2,990,000 00:06:56 2,990,000 2,990,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,510,000 00:06:56 1,099,000 1,510,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم ورزین 1,220,000 00:06:56 1,220,000 1,220,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم ورزین 1,865,200 4 فروردین 1,865,200 2,190,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم خشکپاک 885,000 00:06:57 885,000 885,000
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 700,000 00:06:57 700,000 700,000
برنج طارم ممتاز کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم گلستان 1,168,000 13 فروردین 1,168,000 1,168,000
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 277,500 00:06:56 277,500 277,500
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم گلستان 2,590,000 4 فروردین 2,590,000 2,590,000
برنج طارم ممتاز گلستان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم مهمان دوست 1,080,000 4 فروردین 1,080,000 1,080,000
برنج طارم مهماندوست - 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,420,000 13 فروردین 1,420,000 1,420,000
برنج طارم ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم کیمیا 2,690,000 00:06:56 2,690,000 2,690,000
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم کیمیا 1,350,000 00:06:57 1,350,000 1,350,000
برنج علی کاظمی کیمیا مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,100,000 13 فروردین 1,100,000 1,100,000
برنج فجر آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم زرگیس 1,200,000 00:06:56 1,045,000 1,200,000
برنج فجر معطر زرگیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج فردوس - 5 کیلوگرم
برنج
برنج فردوس - 5 کیلوگرم فردوس 1,495,000 4 فروردین 1,495,000 1,495,000
برنج فردوس - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 850,000 00:06:56 850,000 850,000
برنج قهوه ای رژیمی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 1,632,000 4 فروردین 1,632,000 1,632,000
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 177,000 15 فروردین 177,000 177,000
برنج قهوه ای سبوس دار گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم
برنج
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم هاتی کارا 619,000 00:06:56 619,000 619,000
برنج قهوه ای هاتی کارا مقدار 2000 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم
برنج
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم هاتی کارا 289,000 4 فروردین 289,000 289,000
برنج قهوه ای هاتی کارا وزن 900 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم پنگوئن 315,000 3 فروردین 315,000 315,000
برنج قهوه ای پنگوئن مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم
برنج
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم گلستان 289,000 00:06:56 289,000 289,000
برنج قهوه ای گلستان مقدار 900 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 900,000 13 فروردین 900,000 900,000
برنج لاشه فجر آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 980,000 00:06:57 980,000 980,000
برنج لاشه هاشمی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج مجلسی - 10 کیلوگرم
برنج
برنج مجلسی - 10 کیلوگرم مجلسی 2,390,000 00:06:56 2,390,000 2,390,000
برنج مجلسی - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج مجلسی - 5 کیلوگرم
برنج
برنج مجلسی - 5 کیلوگرم مجلسی 1,199,000 00:06:56 1,199,000 1,199,000
برنج مجلسی - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ممتاز کیمیا مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج ممتاز کیمیا مقدار 10 کیلو گرم کیمیا 2,555,500 4 فروردین 2,555,500 2,690,000
برنج ممتاز کیمیا مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 175,000 00:06:56 175,000 175,000
برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
مجموع موارد: 70 عدد در 2 صفحه