شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت خشکبار و آجیل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آجیل آریای عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل آریای عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,770,000 08:05:54 1,770,000 1,770,000
آجیل آریای عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل استوایی عرشیا 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا 750 گرم عرشیا 1,535,000 18 اردیبهشت 1,510,000 1,535,000
آجیل استوایی عرشیا 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل استوایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,910,000 08:05:54 1,910,000 1,910,000
آجیل استوایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل استوایی عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,010,000 08:05:54 1,010,000 1,035,000
آجیل استوایی عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل استوایی عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,435,000 08:05:54 1,435,000 1,435,000
آجیل استوایی عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل بو داده بی نمک عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل بو داده بی نمک عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,350,000 08:05:54 2,350,000 2,350,000
آجیل بو داده بی نمک عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل بوداده بی نمک عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل بوداده بی نمک عرشیا مقدار 750 گرم عرشیا 1,850,000 08:05:54 1,775,000 1,850,000
آجیل بوداده بی نمک عرشیا مقدار 750 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل تبریز عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل تبریز عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,910,000 08:05:54 1,910,000 1,910,000
آجیل تبریز عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 250 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 250 گرم متفرقه 138,000 08:05:54 138,000 158,000
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 250 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 220,000 08:05:54 220,000 220,000
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 750 گرم عرشیا 442,000 08:05:54 442,000 442,000
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل سویا خشکپاک مقدار  300 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سویا خشکپاک مقدار 300 گرم خشکپاک 106,000 08:05:54 106,000 106,000
آجیل سویا خشکپاک مقدار 300 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شب یلدا عرشیا - 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شب یلدا عرشیا - 500 گرم خشکبار عرشیا 885,000 08:05:54 885,000 885,000
آجیل شب یلدا عرشیا - 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شب یلدا عرشیا مقدار 1000 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شب یلدا عرشیا مقدار 1000 گرم خشکبار عرشیا 1,740,000 08:05:54 1,740,000 1,740,000
آجیل شب یلدا عرشیا مقدار 1000 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شور خشکپاک وزن 900 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شور خشکپاک وزن 900 گرم خشکپاک 1,680,000 15 خرداد 1,512,000 1,680,000
آجیل شور خشکپاک وزن 900 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل شور چاپار مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شور چاپار مقدار 450 گرم چاپار 960,000 4 فروردین 960,000 960,000
آجیل شور چاپار مقدار 450 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل شیرین خشکپاک وزن 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین خشکپاک وزن 450 گرم خشکپاک 800,000 08:05:54 680,000 800,000
آجیل شیرین خشکپاک وزن 450 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین خشکپاک وزن 900 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین خشکپاک وزن 900 گرم خشکپاک 1,600,000 23 اردیبهشت 1,360,000 1,600,000
آجیل شیرین خشکپاک وزن 900 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,070,000 08:05:54 2,070,000 2,070,000
آجیل شیرین عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,570,000 08:05:54 1,570,000 1,570,000
آجیل شیرین عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین چاپار - 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین چاپار - 450 گرم چاپار 790,000 25 اردیبهشت 790,000 790,000
آجیل شیرین چاپار - 450 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین چاپار مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین چاپار مقدار 450 گرم چاپار 970,000 17 فروردین 970,000 970,000
آجیل شیرین چاپار مقدار 450 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل طلایی برتر - 150 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل طلایی برتر - 150 گرم برتر 495,000 08:05:54 390,000 495,000
آجیل طلایی برتر - 150 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل طلایی برتر مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل طلایی برتر مقدار 450 گرم برتر 1,450,000 17 فروردین 1,309,800 1,450,000
آجیل طلایی برتر مقدار 450 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,305,000 08:05:54 2,305,000 2,305,000
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,210,000 08:05:54 1,210,000 1,235,000
آجیل عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,775,000 08:05:54 1,775,000 1,775,000
آجیل عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,350,000 08:05:54 1,350,000 1,350,000
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 660,000 08:05:54 635,000 660,000
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 500 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 985,000 08:05:54 985,000 985,000
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل ویژه نات ایت - مجموعه 7 عددی
خشکبار و آجیل
آجیل ویژه نات ایت - مجموعه 7 عددی نات ایت 975,000 08:05:54 975,000 975,000
آجیل ویژه نات ایت - مجموعه 7 عددی پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 65 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 65 گرم مانی 140,000 08:05:54 101,000 120,000
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 65 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,380,000 08:05:54 1,380,000 1,405,000
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 2,085,000 08:05:54 2,085,000 2,085,000
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,762,500 08:05:54 2,762,500 2,762,500
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,380,000 08:05:54 1,380,000 1,380,000
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل چهارمغز شور  عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهارمغز شور عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 2,090,000 08:05:54 2,090,000 2,090,000
آجیل چهارمغز شور عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل گلپری عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل گلپری عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,360,000 08:05:54 2,360,000 2,360,000
آجیل گلپری عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل گلپری عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل گلپری عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,230,000 08:05:54 1,205,000 1,230,000
آجیل گلپری عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آلبالو ترش مانی - 150 گرم
خشکبار و آجیل
آلبالو ترش مانی - 150 گرم مانی 75,000 12 اردیبهشت 75,000 75,000
آلبالو ترش مانی - 150 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم
خشکبار و آجیل
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم هیرشا 153,000 08:05:54 153,000 153,000
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آلو بخارا خشکپاک مقدار 400 گرم
خشکبار و آجیل
آلو بخارا خشکپاک مقدار 400 گرم خشکپاک 260,000 08:05:54 260,000 260,000
آلو بخارا خشکپاک مقدار 400 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم
خشکبار و آجیل
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم خشکپاک 306,000 08:05:54 306,000 306,000
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آلو طرقبه عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آلو طرقبه عرشیا مقدار 750 گرم عرشیا 930,000 08:05:54 930,000 930,000
آلو طرقبه عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آلو طرقبه عرشیا مقدار500 گرم
خشکبار و آجیل
آلو طرقبه عرشیا مقدار500 گرم عرشیا 620,000 08:05:54 620,000 645,000
آلو طرقبه عرشیا مقدار500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آلو طرقبه مقدار 250 گرم
خشکبار و آجیل
آلو طرقبه مقدار 250 گرم متفرقه 310,000 08:05:54 310,000 310,000
آلو طرقبه مقدار 250 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
انجیر خشک برتر مقدار 200 گرم
خشکبار و آجیل
انجیر خشک برتر مقدار 200 گرم برتر 385,000 3 اردیبهشت 385,000 385,000
انجیر خشک برتر مقدار 200 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
انجیر خشک خشکپاک مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
انجیر خشک خشکپاک مقدار 450 گرم خشکپاک 810,000 08:05:54 688,000 688,000
انجیر خشک خشکپاک مقدار 450 گرم
انجیر خشک مانی - 160 گرم
خشکبار و آجیل
انجیر خشک مانی - 160 گرم مانی 350,000 08:05:54 350,000 350,000
انجیر خشک مانی - 160 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
انجیر شیرازی اعلا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
انجیر شیرازی اعلا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,100,000 08:05:54 2,100,000 2,100,000
انجیر شیرازی اعلا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
مجموع موارد: 358 عدد در 8 صفحه