شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پلاستوفوم

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تری دی پانل
3D پنل
تری دی پانل 4,100,000 00:06:24 440,000 4,100,000
تری دی پانل واحد: متر مربع سایز: 10 مش: 2.3 چشمه: 5*5 دانسیته: 8
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی 8,600 3 فروردین 8,600 8,600
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 300 مترمربع (عرض 1 متر * طول 300 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای 990,000 3 فروردین 990,000 990,000
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی 60,000 3 فروردین 60,000 60,000
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 میل رولی 51,300 3 فروردین 51,300 51,300
فوم پلی اتیلن 10 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 12 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 12 سانت ورقه ای 1,441,000 3 فروردین 1,441,000 1,441,000
فوم پلی اتیلن 12 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 12 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 12 میل رولی 72,600 3 فروردین 72,600 72,600
فوم پلی اتیلن 12 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی 81,400 3 فروردین 81,400 81,400
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 2 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 2 میل رولی 12,000 3 فروردین 12,000 12,000
فوم پلی اتیلن 2 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 150 مترمربع (عرض 1 متر * طول 150 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی 105,000 3 فروردین 105,000 105,000
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی 132,000 3 فروردین 132,000 132,000
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی 17,000 3 فروردین 17,000 17,000
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 100 مترمربع (عرض 1 متر * طول 100 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی 187,000 3 فروردین 187,000 187,000
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای 430,000 3 فروردین 430,000 430,000
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی 21,500 3 فروردین 21,500 21,500
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 80 مترمربع (عرض 1 متر * طول 80 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای 538,000 3 فروردین 538,000 538,000
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی 24,800 3 فروردین 24,800 24,800
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای 648,000 3 فروردین 648,000 648,000
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی 38,300 3 فروردین 38,300 38,300
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای 758,000 3 فروردین 758,000 758,000
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای 868,000 3 فروردین 868,000 868,000
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی 41,400 3 فروردین 41,400 41,400
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 1150 دانسیته: 6،5 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 1000 دانسیته: 6،5 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 25 وزن (گرم): 800 دانسیته: 6،5 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 20 وزن (گرم): 650 دانسیته: 6،5 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 1250 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 220,000 3 فروردین 220,000 220,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 1100 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 1400 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 240,000 3 فروردین 240,000 240,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 1200 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 340,000 3 فروردین 340,000 340,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 1650 دانسیته: 8.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 1300 دانسیته: 8.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 365,000 3 فروردین 365,000 365,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 1800 دانسیته: 9 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 1400 دانسیته: 9 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 395,000 3 فروردین 395,000 395,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 2000 دانسیته: 10 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 320,000 3 فروردین 320,000 320,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 16000 دانسیته: 10 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 550,000 3 فروردین 550,000 550,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 2500 دانسیته: 12 توضیحات: استاندارد - کند سوز - تیرچه بلوک
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) 460,000 3 فروردین 460,000 460,000
فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 2100 دانسیته: 12 توضیحات: استاندارد - کند سوز - تیرچه بلوک
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 25 وزن (گرم): 900 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 20 وزن (گرم): 750 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 25 وزن (گرم): 1000 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 20 وزن (گرم): 800 دانسیته: 7 توضیحات: کند سوز -تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 25 وزن (گرم): 1500 دانسیته: 7.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 200 × 50 × 20 وزن (گرم): 1200 دانسیته: 7.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه بلوک
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 215,000 3 فروردین 215,000 215,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 25 وزن (گرم): 1 دانسیته: 7.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 20 وزن (گرم): 850 دانسیته: 7.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 25 وزن (گرم): 1150 دانسیته: 8.5 توضیحات: کند سوز - تیرچه کرومیت
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)
فوم و بلوک های سقفی
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم) واحد: عدد ابعاد: 100 × 66 × 20 وزن (گرم): 950 دانسیته: 8.5 توضیحات: کند سوز -تیرچه کرومیت
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه