شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پوکه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
پوکه عدسی و نخودی فندقی
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی واحد: مترمکعب تحویل: بیجار
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1)
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: نوبران
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1)
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن2)
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن2) 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن2) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
پوکه معدنی بادامی
پوکه
پوکه معدنی بادامی 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
پوکه معدنی بادامی واحد: مترمکعب تحویل: بیجار
پوکه معدنی بادامی(معدن1)
پوکه
پوکه معدنی بادامی(معدن1) 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
پوکه معدنی بادامی(معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: نوبران
پوکه معدنی بادامی(معدن1)
پوکه
پوکه معدنی بادامی(معدن1) 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
پوکه معدنی بادامی(معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
پوکه معدنی بادامی(معدن2)
پوکه
پوکه معدنی بادامی(معدن2) 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
پوکه معدنی بادامی(معدن2) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
مجموع موارد: 8 عدد در 1 صفحه