شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تیرچه بتنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرچه پاشنه بتنی تجاری
تیرچه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی تجاری 116,000 3 فروردین 116,000 116,000
تیرچه پاشنه بتنی تجاری واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 10 میلگرد تحتانی: میلگرد 10 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی تجاری
تیرچه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی تجاری 135,000 3 فروردین 135,000 135,000
تیرچه پاشنه بتنی تجاری واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 12 میلگرد تحتانی: میلگرد 12 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی
تیرچه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 8 میلگرد تحتانی: میلگرد 8 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی
تیرچه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی 95,000 3 فروردین 95,000 95,000
تیرچه پاشنه بتنی مسکونی واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 10 میلگرد تحتانی: میلگرد 10 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ
تیرچه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ 152,000 3 فروردین 152,000 152,000
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 12 میلگرد تحتانی: میلگرد 12 زیگزاگ: 1×6
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ
تیرچه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ 158,000 3 فروردین 158,000 158,000
تیرچه پاشنه بتنی پارکینگ واحد: متر میلگرد فوقانی: میلگرد 14 میلگرد تحتانی: میلگرد 14 زیگزاگ: 1×6
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک)
تیرچه بتنی
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک) 59,000 3 فروردین 59,000 59,000
تیرچه کرومیت (نبشی فابریک) واحد: کیلوگرم
تیرچه کرومیت (نبشی پرسی)
تیرچه بتنی
تیرچه کرومیت (نبشی پرسی) 60,000 3 فروردین 60,000 60,000
تیرچه کرومیت (نبشی پرسی) واحد: کیلوگرم
خرپای تیرچه
تیرچه بتنی
خرپای تیرچه 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 8 میلگرد تحتانی: 8 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه بتنی
خرپای تیرچه 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 10 میلگرد تحتانی: 10 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه بتنی
خرپای تیرچه 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 12 میلگرد تحتانی: 12 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه بتنی
خرپای تیرچه 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 14 میلگرد تحتانی: 14 سانتی‌متر زیگزاگ: -
خرپای تیرچه
تیرچه بتنی
خرپای تیرچه 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
خرپای تیرچه واحد: کیلوگرم میلگرد فوقانی: میلگرد 14 میلگرد تحتانی: 16 سانتی‌متر زیگزاگ: -
مجموع موارد: 13 عدد در 1 صفحه