شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آتشنشانی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 1.7 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 10 قطر سیلندر (cm): 10 وزن سیلندر خالی (kg): 1.7 وزن سیلندر پر (kg): 1.7
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 3.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 12 قطر سیلندر (cm): 12 وزن سیلندر خالی (kg): 3.5 وزن سیلندر پر (kg): 3.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 4.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 12 قطر سیلندر (cm): 12 وزن سیلندر خالی (kg): 4.5 وزن سیلندر پر (kg): 4.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 6.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 15 قطر سیلندر (cm): 15 وزن سیلندر خالی (kg): 6.5 وزن سیلندر پر (kg): 6.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 8.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 15 قطر سیلندر (cm): 15 وزن سیلندر خالی (kg): 8.5 وزن سیلندر پر (kg): 8.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 16.5 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 19 قطر سیلندر (cm): 19 وزن سیلندر خالی (kg): 16.5 وزن سیلندر پر (kg): 16.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 34 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 30 قطر سیلندر (cm): 30 وزن سیلندر خالی (kg): 34 وزن سیلندر پر (kg): 34
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 60 خاموش کننده: پودر و گاز ارتفاع (cm): 30 قطر سیلندر (cm): 30 وزن سیلندر خالی (kg): 60 وزن سیلندر پر (kg): 60
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 7 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 11 قطر سیلندر (cm): 11 وزن سیلندر خالی (kg): 7 وزن سیلندر پر (kg): 7
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 9 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 11 قطر سیلندر (cm): 11 وزن سیلندر خالی (kg): 9 وزن سیلندر پر (kg): 9
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 12 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 11 قطر سیلندر (cm): 11 وزن سیلندر خالی (kg): 12 وزن سیلندر پر (kg): 12
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 15.5 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 14 قطر سیلندر (cm): 14 وزن سیلندر خالی (kg): 15.5 وزن سیلندر پر (kg): 15.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 24 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 14 قطر سیلندر (cm): 14 وزن سیلندر خالی (kg): 24 وزن سیلندر پر (kg): 24
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 64 خاموش کننده: CO2 ارتفاع (cm): 14 قطر سیلندر (cm): 14 وزن سیلندر خالی (kg): 64 وزن سیلندر پر (kg): 64
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 9 خاموش کننده: آب و گاز ارتفاع (cm): 15 قطر سیلندر (cm): 15 وزن سیلندر خالی (kg): 9 وزن سیلندر پر (kg): 9
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 13.5 خاموش کننده: آب و گاز ارتفاع (cm): 18 قطر سیلندر (cm): 18 وزن سیلندر خالی (kg): 13.5 وزن سیلندر پر (kg): 13.5
کپسول آتشنشانی
تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتشنشانی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
کپسول آتشنشانی وزن (kg): 60 خاموش کننده: آب و گاز ارتفاع (cm): 30 قطر سیلندر (cm): 30 وزن سیلندر خالی (kg): 60 وزن سیلندر پر (kg): 60
1
شارژ کپسول آتش نشانی
1 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
1 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 10000 درجه پودر: 5000
10
شارژ کپسول آتش نشانی
10 690,000 3 فروردین 690,000 690,000
10 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
10 لیتری
شارژ کپسول آتش نشانی
10 لیتری 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
10 لیتری نوع خاموش کننده: آب و گاز گاز و اجرت: - درجه پودر: -
100
شارژ کپسول آتش نشانی
100 6,400,000 3 فروردین 6,400,000 6,400,000
100 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 140000 درجه پودر: 500000
12
شارژ کپسول آتش نشانی
12 960,000 3 فروردین 960,000 960,000
12 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 36000 درجه پودر: 60000
12
شارژ کپسول آتش نشانی
12 848,000 3 فروردین 848,000 848,000
12 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
2
شارژ کپسول آتش نشانی
2 230,000 3 فروردین 230,000 230,000
2 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 13000 درجه پودر: 10000
2
شارژ کپسول آتش نشانی
2 198,000 3 فروردین 198,000 198,000
2 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
25
شارژ کپسول آتش نشانی
25 2,000,000 3 فروردین 2,000,000 2,000,000
25 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 75000 درجه پودر: 125000
250
شارژ کپسول آتش نشانی
250 15,000,000 3 فروردین 15,000,000 15,000,000
250 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 250000 درجه پودر: 1250000
3
شارژ کپسول آتش نشانی
3 320,000 3 فروردین 320,000 320,000
3 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 17000 درجه پودر: 15000
3
شارژ کپسول آتش نشانی
3 257,000 3 فروردین 257,000 257,000
3 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
30
شارژ کپسول آتش نشانی
30 1,770,000 3 فروردین 1,770,000 1,770,000
30 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
4
شارژ کپسول آتش نشانی
4 420,000 3 فروردین 420,000 420,000
4 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 22000 درجه پودر: 20000
4
شارژ کپسول آتش نشانی
4 316,000 3 فروردین 316,000 316,000
4 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
5
شارژ کپسول آتش نشانی
5 375,000 3 فروردین 375,000 375,000
5 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
50
شارژ کپسول آتش نشانی
50 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
50 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 100000 درجه پودر: 250000
50 لیتری
شارژ کپسول آتش نشانی
50 لیتری 825,000 3 فروردین 825,000 825,000
50 لیتری نوع خاموش کننده: آب و گاز گاز و اجرت: - درجه پودر: -
6
شارژ کپسول آتش نشانی
6 580,000 3 فروردین 580,000 580,000
6 نوع خاموش کننده: پودر و گاز گاز و اجرت: 28000 درجه پودر: 30000
6
شارژ کپسول آتش نشانی
6 514,000 3 فروردین 514,000 514,000
6 نوع خاموش کننده: CO2 گاز و اجرت: - درجه پودر: -
6 لیتری
شارژ کپسول آتش نشانی
6 لیتری 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
6 لیتری نوع خاموش کننده: آب و گاز گاز و اجرت: - درجه پودر: -
مجموع موارد: 38 عدد در 1 صفحه