شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سیم

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
سیم افشان
سیم
سیم افشان 723,000 3 فروردین 723,000 723,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 965,000 3 فروردین 965,000 965,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,250,000 3 فروردین 1,250,000 1,250,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,720,000 3 فروردین 1,720,000 1,720,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 4,300,000 3 فروردین 4,300,000 4,300,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 6,480,000 3 فروردین 6,480,000 6,480,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 10,970,000 3 فروردین 10,970,000 10,970,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 10 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 17,160,000 3 فروردین 17,160,000 17,160,000
سیم افشان واحد: حلقه (100متری) سایز: 16 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 273,000 3 فروردین 273,000 273,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 25 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 370,000 3 فروردین 370,000 370,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 35 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 515,000 3 فروردین 515,000 515,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 50 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 757,000 3 فروردین 757,000 757,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 70 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,037,500 3 فروردین 1,037,500 1,037,500
سیم افشان واحد: متر سایز: 95 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان
سیم
سیم افشان 1,339,000 3 فروردین 1,339,000 1,339,000
سیم افشان واحد: متر سایز: 120 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 0 3 فروردین 0 0
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 1,724,000 3 فروردین 1,724,000 1,724,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 2,586,000 3 فروردین 2,586,000 2,586,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 4,310,000 3 فروردین 4,310,000 4,310,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 6,490,000 3 فروردین 6,490,000 6,490,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 11,120,000 3 فروردین 11,120,000 11,120,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 10 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 17,580,000 3 فروردین 17,580,000 17,580,000
سیم افشان ارت واحد: حلقه (100متری) سایز: 16 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
سیم افشان ارت واحد: متر سایز: 25 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 375,000 3 فروردین 375,000 375,000
سیم افشان ارت واحد: متر سایز: 35 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 520,000 3 فروردین 520,000 520,000
سیم افشان ارت واحد: متر سایز: 50 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 767,000 3 فروردین 767,000 767,000
سیم افشان ارت واحد: متر سایز: 70 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 1,055,000 3 فروردین 1,055,000 1,055,000
سیم افشان ارت واحد: متر سایز: 90 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم افشان ارت
سیم
سیم افشان ارت 1,360,000 3 فروردین 1,360,000 1,360,000
سیم افشان ارت واحد: متر سایز: 120 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 720,000 3 فروردین 720,000 720,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 975,000 3 فروردین 975,000 975,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 1,260,000 3 فروردین 1,260,000 1,260,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 1,770,000 3 فروردین 1,770,000 1,770,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 2,652,000 3 فروردین 2,652,000 2,652,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 4,420,000 3 فروردین 4,420,000 4,420,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 4 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 6,350,000 3 فروردین 6,350,000 6,350,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 6 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 11,050,000 3 فروردین 11,050,000 11,050,000
سیم مفتولی واحد: حلقه (100متری) سایز: 10 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم مفتولی
سیم
سیم مفتولی 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
سیم مفتولی واحد: متر سایز: 16 * 1 توضیحات: استاندارد
سیم نایلونی
سیم
سیم نایلونی 1,405,000 3 فروردین 1,405,000 1,405,000
سیم نایلونی واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم نایلونی
سیم
سیم نایلونی 2,075,000 3 فروردین 2,075,000 2,075,000
سیم نایلونی واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم نایلونی
سیم
سیم نایلونی 2,545,000 3 فروردین 2,545,000 2,545,000
سیم نایلونی واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم نایلونی
سیم
سیم نایلونی 3,465,000 3 فروردین 3,465,000 3,465,000
سیم نایلونی واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم نایلونی
سیم
سیم نایلونی 5,520,000 3 فروردین 5,520,000 5,520,000
سیم نایلونی واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم کیسه ای
سیم
سیم کیسه ای 1,640,000 3 فروردین 1,640,000 1,640,000
سیم کیسه ای واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.5 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم کیسه ای
سیم
سیم کیسه ای 2,200,000 3 فروردین 2,200,000 2,200,000
سیم کیسه ای واحد: حلقه (100متری) سایز: 0.75 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم کیسه ای
سیم
سیم کیسه ای 2,795,000 3 فروردین 2,795,000 2,795,000
سیم کیسه ای واحد: حلقه (100متری) سایز: 1 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم کیسه ای
سیم
سیم کیسه ای 3,900,000 3 فروردین 3,900,000 3,900,000
سیم کیسه ای واحد: حلقه (100متری) سایز: 1.5 * 2 توضیحات: استاندارد
سیم کیسه ای
سیم
سیم کیسه ای 5,980,000 3 فروردین 5,980,000 5,980,000
سیم کیسه ای واحد: حلقه (100متری) سایز: 2.5 * 2 توضیحات: استاندارد
مجموع موارد: 47 عدد در 1 صفحه