شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سفره

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سفره 2 نفره مدل PS-935
سفره
سفره 2 نفره مدل PS-935 متفرقه 100,000 30 اردیبهشت 100,000 100,000
سفره 2 نفره مدل PS-935 مناسب برای: 2 نفر
سفره 2 نفره کد GH80
سفره
سفره 2 نفره کد GH80 متفرقه 185,000 06:06:32 185,000 185,000
سفره 2 نفره کد GH80 مناسب برای: 2 نفر
سفره 2 نفره کد GH81
سفره
سفره 2 نفره کد GH81 متفرقه 165,000 06:06:32 165,000 165,000
سفره 2 نفره کد GH81 مناسب برای: 2 نفر
سفره 2 نفره کد GH87
سفره
سفره 2 نفره کد GH87 متفرقه 150,000 06:06:31 148,000 165,000
سفره 2 نفره کد GH87 مناسب برای: 2 نفر
سفره 4 نفره طرح گل قرمز کد GH78
سفره
سفره 4 نفره طرح گل قرمز کد GH78 متفرقه 156,000 06:06:32 156,000 156,000
سفره 4 نفره طرح گل قرمز کد GH78 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل Es001
سفره
سفره 4 نفره مدل Es001 متفرقه 193,000 06:06:31 184,000 193,000
سفره 4 نفره مدل Es001 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PJ-212
سفره
سفره 4 نفره مدل PJ-212 متفرقه 189,000 06:06:31 181,000 189,000
سفره 4 نفره مدل PJ-212 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PJ-213
سفره
سفره 4 نفره مدل PJ-213 متفرقه 195,000 06:06:32 189,000 195,000
سفره 4 نفره مدل PJ-213 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PJ-214
سفره
سفره 4 نفره مدل PJ-214 متفرقه 189,000 06:06:31 189,000 189,000
سفره 4 نفره مدل PJ-214 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PK-11
سفره
سفره 4 نفره مدل PK-11 متفرقه 195,000 06:06:32 195,000 195,000
سفره 4 نفره مدل PK-11 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PK-110
سفره
سفره 4 نفره مدل PK-110 متفرقه 180,000 31 فروردین 180,000 180,000
سفره 4 نفره مدل PK-110 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PK-14
سفره
سفره 4 نفره مدل PK-14 متفرقه 255,000 06:06:32 255,000 255,000
سفره 4 نفره مدل PK-14 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PK-17
سفره
سفره 4 نفره مدل PK-17 متفرقه 198,000 06:06:32 198,000 198,000
سفره 4 نفره مدل PK-17 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل PK-18
سفره
سفره 4 نفره مدل PK-18 متفرقه 192,000 06:06:31 192,000 192,000
سفره 4 نفره مدل PK-18 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل بته جقه کد A
سفره
سفره 4 نفره مدل بته جقه کد A متفرقه 300,000 30 اردیبهشت 300,000 300,000
سفره 4 نفره مدل بته جقه کد A مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد 11
سفره
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد 11 متفرقه 350,000 30 اردیبهشت 350,000 350,000
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد 11 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد A
سفره
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد A متفرقه 350,000 30 اردیبهشت 350,000 350,000
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد A مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد S
سفره
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد S متفرقه 350,000 30 اردیبهشت 350,000 350,000
سفره 4 نفره مدل تسلیمی کد S مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد 11
سفره
سفره 4 نفره کد 11 متفرقه 158,000 06:06:31 158,000 159,000
سفره 4 نفره کد 11 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد 12
سفره
سفره 4 نفره کد 12 متفرقه 142,000 06:06:31 142,000 142,000
سفره 4 نفره کد 12 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد 14
سفره
سفره 4 نفره کد 14 متفرقه 139,000 06:06:31 139,000 139,000
سفره 4 نفره کد 14 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد 314
سفره
سفره 4 نفره کد 314 متفرقه 153,000 06:06:31 153,000 155,000
سفره 4 نفره کد 314 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد GH82
سفره
سفره 4 نفره کد GH82 متفرقه 198,000 06:06:32 190,000 190,000
سفره 4 نفره کد GH82 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد GH85
سفره
سفره 4 نفره کد GH85 متفرقه 180,000 06:06:32 190,000 190,000
سفره 4 نفره کد GH85 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد GH92
سفره
سفره 4 نفره کد GH92 متفرقه 207,000 06:06:32 207,000 207,000
سفره 4 نفره کد GH92 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد GH92
سفره
سفره 4 نفره کد GH92 متفرقه 220,000 30 اردیبهشت 198,000 198,000
سفره 4 نفره کد GH92 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد GH94
سفره
سفره 4 نفره کد GH94 متفرقه 220,000 13 خرداد 220,000 220,000
سفره 4 نفره کد GH94 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد S401
سفره
سفره 4 نفره کد S401 متفرقه 199,000 06:06:32 199,000 199,000
سفره 4 نفره کد S401 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد S404
سفره
سفره 4 نفره کد S404 متفرقه 215,000 06:06:32 215,000 215,000
سفره 4 نفره کد S404 مناسب برای: 4 نفر
سفره 4 نفره کد S405
سفره
سفره 4 نفره کد S405 متفرقه 235,000 06:06:32 235,000 235,000
سفره 4 نفره کد S405 مناسب برای: 4 نفر
سفره 6 نفره  کد 17
سفره
سفره 6 نفره کد 17 متفرقه 290,000 4 فروردین 290,000 290,000
سفره 6 نفره کد 17 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره طرح بستنی کد GH6
سفره
سفره 6 نفره طرح بستنی کد GH6 متفرقه 250,000 14 فروردین 250,000 250,000
سفره 6 نفره طرح بستنی کد GH6 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره طرح بستنی کد GH96
سفره
سفره 6 نفره طرح بستنی کد GH96 متفرقه 240,000 4 فروردین 240,000 240,000
سفره 6 نفره طرح بستنی کد GH96 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره طرح فرش کد GH11
سفره
سفره 6 نفره طرح فرش کد GH11 متفرقه 485,000 06:06:31 485,000 485,000
سفره 6 نفره طرح فرش کد GH11 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره طرح فرش کد NOGH 1
سفره
سفره 6 نفره طرح فرش کد NOGH 1 متفرقه 490,000 06:06:31 490,000 490,000
سفره 6 نفره طرح فرش کد NOGH 1 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره طرح گل قرمز کد GH88
سفره
سفره 6 نفره طرح گل قرمز کد GH88 متفرقه 205,000 5 اردیبهشت 205,000 205,000
سفره 6 نفره طرح گل قرمز کد GH88 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره طرح گل قرمزکد ABE1
سفره
سفره 6 نفره طرح گل قرمزکد ABE1 متفرقه 215,000 06:06:32 215,000 215,000
سفره 6 نفره طرح گل قرمزکد ABE1 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-11
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-11 متفرقه 275,000 06:06:32 275,000 275,000
سفره 6 نفره مدل PK-11 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-110
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-110 متفرقه 283,000 2 اردیبهشت 283,000 295,000
سفره 6 نفره مدل PK-110 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-12
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-12 متفرقه 265,000 06:06:32 265,000 265,000
سفره 6 نفره مدل PK-12 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-14
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-14 متفرقه 275,000 06:06:32 275,000 275,000
سفره 6 نفره مدل PK-14 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-15
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-15 متفرقه 283,000 16 فروردین 249,000 283,000
سفره 6 نفره مدل PK-15 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-16
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-16 متفرقه 249,000 12 فروردین 249,000 283,000
سفره 6 نفره مدل PK-16 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-17
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-17 متفرقه 283,000 4 فروردین 283,000 283,000
سفره 6 نفره مدل PK-17 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل PK-18
سفره
سفره 6 نفره مدل PK-18 متفرقه 249,000 2 اردیبهشت 249,000 249,000
سفره 6 نفره مدل PK-18 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد B
سفره
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد B متفرقه 450,000 30 اردیبهشت 450,000 450,000
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد B مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد C
سفره
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد C متفرقه 450,000 30 اردیبهشت 450,000 450,000
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد C مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد C
سفره
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد C متفرقه 450,000 30 اردیبهشت 450,000 450,000
سفره 6 نفره مدل تسلیمی کد C مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره کد 126
سفره
سفره 6 نفره کد 126 متفرقه 290,000 4 فروردین 290,000 290,000
سفره 6 نفره کد 126 مناسب برای: 6 نفر
سفره 6 نفره کد 144
سفره
سفره 6 نفره کد 144 متفرقه 290,000 4 فروردین 290,000 290,000
سفره 6 نفره کد 144 مناسب برای: 6 نفر
مجموع موارد: 97 عدد در 2 صفحه