شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت رومیزی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رانر مدل Tu R 821 1
رومیزی
رانر مدل Tu R 821 1 متفرقه 1,150,000 28 شهریور 1,150,000 1,150,000
رانر مدل Tu R 821 1 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر مدل Tu R 822 3
رومیزی
رانر مدل Tu R 822 3 متفرقه 1,150,000 28 شهریور 1,150,000 1,150,000
رانر مدل Tu R 822 3 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر مدل Tu R 822 4
رومیزی
رانر مدل Tu R 822 4 متفرقه 1,150,000 2 مهر 1,150,000 1,150,000
رانر مدل Tu R 822 4 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر مدل M R 535
رومیزی
رانر مدل M R 535 متفرقه 1,083,000 2 مهر 1,140,000 1,140,000
رانر مدل M R 535 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر چرمی رومادون کد 107 سایز 120x50سانتی متر
رومیزی
رانر چرمی رومادون کد 107 سایز 120x50سانتی متر رومادون 970,000 19 مرداد 850,000 850,000
رانر چرمی رومادون کد 107 سایز 120x50سانتی متر شکل: مستطیل جنس: پلاستیک مناسب برای میزهای: هشت نفره
رانر کد A-100
رومیزی
رانر کد A-100 متفرقه 1,450,000 19 مرداد 1,300,000 1,300,000
رانر کد A-100 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-109
رومیزی
رانر کد A-109 متفرقه 1,150,000 28 شهریور 1,150,000 1,150,000
رانر کد A-109 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-121
رومیزی
رانر کد A-121 متفرقه 1,150,000 28 شهریور 1,150,000 1,150,000
رانر کد A-121 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-38
رومیزی
رانر کد A-38 متفرقه 1,150,000 19 مرداد 1,050,000 1,050,000
رانر کد A-38 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-40
رومیزی
رانر کد A-40 متفرقه 1,300,000 25 خرداد 1,300,000 1,300,000
رانر کد A-40 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-48
رومیزی
رانر کد A-48 متفرقه 1,150,000 28 شهریور 1,150,000 1,150,000
رانر کد A-48 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-83
رومیزی
رانر کد A-83 متفرقه 1,050,000 31 فروردین 1,050,000 1,050,000
رانر کد A-83 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-85
رومیزی
رانر کد A-85 متفرقه 1,450,000 19 مرداد 1,300,000 1,300,000
رانر کد A-85 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-86
رومیزی
رانر کد A-86 متفرقه 1,450,000 28 شهریور 1,450,000 1,450,000
رانر کد A-86 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-87
رومیزی
رانر کد A-87 متفرقه 1,050,000 5 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
رانر کد A-87 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-89
رومیزی
رانر کد A-89 متفرقه 1,300,000 16 فروردین 1,300,000 1,300,000
رانر کد A-89 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-94
رومیزی
رانر کد A-94 متفرقه 1,450,000 2 مهر 1,300,000 1,300,000
رانر کد A-94 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-95
رومیزی
رانر کد A-95 متفرقه 1,050,000 16 فروردین 1,050,000 1,050,000
رانر کد A-95 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-96
رومیزی
رانر کد A-96 متفرقه 1,300,000 16 فروردین 1,300,000 1,300,000
رانر کد A-96 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-97
رومیزی
رانر کد A-97 متفرقه 1,100,000 14 مرداد 1,050,000 1,050,000
رانر کد A-97 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد A-98
رومیزی
رانر کد A-98 متفرقه 1,450,000 14 شهریور 1,450,000 1,450,000
رانر کد A-98 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد A-99
رومیزی
رانر کد A-99 متفرقه 1,100,000 22 تیر 1,050,000 1,050,000
رانر کد A-99 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر کد R-184
رومیزی
رانر کد R-184 متفرقه 890,000 19 مرداد 890,000 890,000
رانر کد R-184 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد R-193
رومیزی
رانر کد R-193 متفرقه 890,000 19 مرداد 890,000 890,000
رانر کد R-193 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر کد R-195
رومیزی
رانر کد R-195 متفرقه 890,000 19 مرداد 890,000 890,000
رانر کد R-195 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر آبگون دکودیزاین مدل DR5-11 - سایز 35 در 135 سانتی متر
رومیزی
رانر آبگون دکودیزاین مدل DR5-11 - سایز 35 در 135 سانتی متر متفرقه 559,300 2 اردیبهشت 559,300 559,300
رانر آبگون دکودیزاین مدل DR5-11 - سایز 35 در 135 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-10 - سایز 35 در 135 سانتی متر
رومیزی
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-10 - سایز 35 در 135 سانتی متر متفرقه 790,000 2 مهر 697,200 790,000
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-10 - سایز 35 در 135 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-11 - سایز 35 در 135 سانتی متر
رومیزی
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-11 - سایز 35 در 135 سانتی متر متفرقه 790,000 2 مهر 671,600 819,000
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-11 - سایز 35 در 135 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-14 - سایز 35 در 135 سانتی متر
رومیزی
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-14 - سایز 35 در 135 سانتی متر متفرقه 790,000 2 مهر 584,400 584,400
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-14 - سایز 35 در 135 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-15 - سایز 35 در 135 سانتی متر
رومیزی
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-15 - سایز 35 در 135 سانتی متر متفرقه 697,200 28 شهریور 671,600 819,000
رانر آذرگون دکودیزاین مدل DR4-15 - سایز 35 در 135 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر آرت مان مدل A-06
رومیزی
رانر آرت مان مدل A-06 متفرقه 550,000 16 فروردین 550,000 550,000
رانر آرت مان مدل A-06 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر آرت مان مدل A-07
رومیزی
رانر آرت مان مدل A-07 متفرقه 1,450,000 2 مهر 1,450,000 1,450,000
رانر آرت مان مدل A-07 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر آرت مان مدل A-08
رومیزی
رانر آرت مان مدل A-08 متفرقه 1,450,000 19 مرداد 1,300,000 1,300,000
رانر آرت مان مدل A-08 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر آرت مان مدل بزم ایرانی سایز 135×35 سانتی متر
رومیزی
رانر آرت مان مدل بزم ایرانی سایز 135×35 سانتی متر متفرقه 1,450,000 19 مرداد 1,450,000 1,450,000
رانر آرت مان مدل بزم ایرانی سایز 135×35 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر آرت مان مدل بزم ایرانی سایز 35 × 105 سانتی متر
رومیزی
رانر آرت مان مدل بزم ایرانی سایز 35 × 105 سانتی متر متفرقه 1,100,000 6 مرداد 1,050,000 1,050,000
رانر آرت مان مدل بزم ایرانی سایز 35 × 105 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر آرت مان مدل ساز و آواز سایز 135×35 سانتی متر
رومیزی
رانر آرت مان مدل ساز و آواز سایز 135×35 سانتی متر متفرقه 1,450,000 2 مهر 1,450,000 1,450,000
رانر آرت مان مدل ساز و آواز سایز 135×35 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: شش نفره
رانر ایکیا مدل Enigt سایز 40 × 260 سانتی متر
رومیزی
رانر ایکیا مدل Enigt سایز 40 × 260 سانتی متر ایکیا 1,100,000 25 خرداد 1,050,000 1,100,000
رانر ایکیا مدل Enigt سایز 40 × 260 سانتی متر شکل: مستطیل مناسب برای میزهای: هشت نفره
رانر ایکیا مدل GODDAG 503-438-02
رومیزی
رانر ایکیا مدل GODDAG 503-438-02 ایکیا 3,850,000 25 خرداد 3,850,000 3,850,000
رانر ایکیا مدل GODDAG 503-438-02 شکل: مستطیل جنس: کتان مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر ایکیا مدل Marit
رومیزی
رانر ایکیا مدل Marit ایکیا 1,350,000 2 مهر 1,248,000 1,250,000
رانر ایکیا مدل Marit شکل: مستطیل جنس: کتان مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر ایکیا مدل Marit سایز 35 × 130 سانتی متر
رومیزی
رانر ایکیا مدل Marit سایز 35 × 130 سانتی متر ایکیا 1,350,000 23 شهریور 1,180,000 1,250,000
رانر ایکیا مدل Marit سایز 35 × 130 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: کتان مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر ایکیا مدل Marknad
رومیزی
رانر ایکیا مدل Marknad ایکیا 1,489,000 15 اردیبهشت 1,489,000 1,489,000
رانر ایکیا مدل Marknad شکل: مستطیل جنس: کتان
رانر ایکیا کد 50343802
رومیزی
رانر ایکیا کد 50343802 ایکیا 2,490,000 4 فروردین 2,490,000 2,490,000
رانر ایکیا کد 50343802 شکل: مستطیل جنس: کتان مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر بایا مدل B12-11 سایز 40 × 160 سانتی متر
رومیزی
رانر بایا مدل B12-11 سایز 40 × 160 سانتی متر بایا 850,000 19 مرداد 850,000 850,000
رانر بایا مدل B12-11 سایز 40 × 160 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: پلی استر
رانر بایا مدل B168-6 - سایز 40 × 160 سانتی متر
رومیزی
رانر بایا مدل B168-6 - سایز 40 × 160 سانتی متر بایا 850,000 19 مرداد 850,000 850,000
رانر بایا مدل B168-6 - سایز 40 × 160 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: پلی استر
رانر بایا مدل B26-10 سایز 40 ×160 سانتی متر
رومیزی
رانر بایا مدل B26-10 سایز 40 ×160 سانتی متر بایا 850,000 5 اردیبهشت 850,000 850,000
رانر بایا مدل B26-10 سایز 40 ×160 سانتی متر شکل: مستطیل جنس: پلی استر
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-19
رومیزی
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-19 متفرقه 1,510,000 19 مرداد 1,440,000 1,440,000
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-19 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-20
رومیزی
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-20 متفرقه 1,490,000 19 مرداد 1,440,000 1,440,000
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-20 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-22
رومیزی
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-22 متفرقه 1,490,000 19 مرداد 1,440,000 1,440,000
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-22 شکل: مستطیل جنس: مخمل
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-9
رومیزی
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-9 متفرقه 1,540,000 19 مرداد 1,490,000 1,490,000
رانر به همراه دو کاور کوسن دکودیزاین مدل DB-9 شکل: مستطیل جنس: مخمل مناسب برای میزهای: چهار نفره
رانر به همراه دو کاور کوسن زرین فام دکودیزاین مدل DB3-13
رومیزی
رانر به همراه دو کاور کوسن زرین فام دکودیزاین مدل DB3-13 متفرقه 1,600,000 19 مرداد 1,490,000 1,490,000
رانر به همراه دو کاور کوسن زرین فام دکودیزاین مدل DB3-13 شکل: مستطیل جنس: مخمل
مجموع موارد: 1680 عدد در 34 صفحه