شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گبه دستبافت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 102141
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 102141 سی پرشیا 61,900,000 00:05:40 61,900,000 61,900,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 102141 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):نخ جنس نخ پود: نخ
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 171075
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 171075 سی پرشیا 22,590,000 00:05:47 22,590,000 22,590,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 171075 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 172006
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 172006 سی پرشیا 50,390,000 00:05:46 50,390,000 50,390,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 172006 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 172007
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 172007 سی پرشیا 41,900,000 8 اردیبهشت 41,900,000 41,900,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 172007 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 177066
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 177066 سی پرشیا 22,390,000 00:05:44 22,390,000 22,390,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 177066 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 179068
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 179068 سی پرشیا 52,900,000 27 فروردین 52,900,000 52,900,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 179068 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 179074
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 179074 سی پرشیا 49,500,000 30 فروردین 49,500,000 49,500,000
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 179074 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو متری کد 29588
گبه دستبافت
گبه دستباف دو متری کد 29588 متفرقه 22,080,000 00:05:40 22,080,000 22,080,000
گبه دستباف دو متری کد 29588 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پشم جنس نخ پود:پشم
گبه دستباف دو و نیم متری 37239
گبه دستبافت
گبه دستباف دو و نیم متری 37239 متفرقه 18,216,000 00:05:41 18,216,000 18,216,000
گبه دستباف دو و نیم متری 37239 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پشم جنس نخ پود:پشم
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179063
گبه دستبافت
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179063 سی پرشیا 45,900,000 8 اردیبهشت 45,900,000 45,900,000
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179063 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179064
گبه دستبافت
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179064 سی پرشیا 67,900,000 30 فروردین 67,900,000 67,900,000
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179064 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179070
گبه دستبافت
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179070 سی پرشیا 32,300,000 27 فروردین 32,300,000 32,300,000
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179070 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179081
گبه دستبافت
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179081 سی پرشیا 19,090,000 00:05:44 19,090,000 19,090,000
گبه دستباف دو و نیم متری سی پرشیا کد 179081 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):نخ جنس نخ پود: نخ
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166137
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166137 سی پرشیا 15,900,000 00:05:46 15,900,000 15,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166137 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166138
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166138 سی پرشیا 16,500,000 8 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166138 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166140
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166140 سی پرشیا 9,990,000 8 اردیبهشت 9,990,000 9,990,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 166140 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171077
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171077 سی پرشیا 14,900,000 00:05:40 14,900,000 14,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171077 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171079
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171079 سی پرشیا 16,900,000 8 اردیبهشت 16,900,000 16,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171079 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171080
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171080 سی پرشیا 18,900,000 27 فروردین 18,900,000 18,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171080 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171081
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171081 سی پرشیا 15,500,000 00:05:48 15,500,000 15,500,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171081 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171082
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171082 سی پرشیا 17,900,000 00:05:44 17,900,000 17,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171082 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171083
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171083 سی پرشیا 16,900,000 00:05:44 16,900,000 16,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171083 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171084
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171084 سی پرشیا 15,790,000 00:05:44 15,790,000 15,790,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171084 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171085
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171085 سی پرشیا 16,900,000 8 اردیبهشت 16,900,000 16,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171085 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171087
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171087 سی پرشیا 18,190,000 00:05:41 18,190,000 18,190,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 171087 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 172004
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 172004 سی پرشیا 35,900,000 8 اردیبهشت 35,900,000 35,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 172004 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 172009
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 172009 سی پرشیا 34,200,000 00:05:44 34,200,000 34,200,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 172009 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 177067
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 177067 سی پرشیا 25,900,000 00:05:49 25,900,000 25,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 177067 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 178019
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 178019 سی پرشیا 26,900,000 17 فروردین 26,900,000 26,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 178019 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پشم جنس نخ پود:نخ
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 179085
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 179085 سی پرشیا 58,900,000 00:05:49 58,900,000 58,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 179085 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 179097
گبه دستبافت
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 179097 سی پرشیا 34,900,000 8 اردیبهشت 34,900,000 34,900,000
گبه دستباف ذرع و نیم سی پرشیا کد 179097 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: کتان
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171071
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171071 سی پرشیا 28,900,000 00:05:41 28,900,000 28,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171071 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171072
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171072 سی پرشیا 59,900,000 00:05:43 59,900,000 59,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171072 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171073
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171073 سی پرشیا 34,790,000 00:05:40 34,790,000 34,790,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171073 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171295
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171295 سی پرشیا 29,900,000 00:05:49 29,900,000 29,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171295 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171296
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171296 سی پرشیا 27,900,000 00:05:49 27,900,000 27,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171296 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171297
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171297 سی پرشیا 27,900,000 00:05:50 27,900,000 27,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171297 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171298
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171298 سی پرشیا 24,900,000 00:05:49 24,900,000 24,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171298 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171299
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171299 سی پرشیا 24,900,000 8 اردیبهشت 24,900,000 24,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171299 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171302
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171302 سی پرشیا 25,900,000 00:05:49 25,900,000 25,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171302 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171303
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171303 سی پرشیا 19,900,000 25 فروردین 19,900,000 19,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171303 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171304
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171304 سی پرشیا 29,900,000 00:05:50 29,900,000 29,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171304 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171305
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171305 سی پرشیا 17,500,000 00:05:49 17,500,000 17,500,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171305 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171306
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171306 سی پرشیا 17,500,000 25 فروردین 17,500,000 17,500,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171306 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171307
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171307 سی پرشیا 19,900,000 19 فروردین 19,900,000 19,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171307 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171311
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171311 سی پرشیا 29,190,000 00:05:45 29,190,000 29,190,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 171311 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 177112
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 177112 سی پرشیا 31,090,000 00:05:45 31,090,000 31,090,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 177112 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 178041
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 178041 سی پرشیا 51,900,000 17 فروردین 51,900,000 51,900,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 178041 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): نخ جنس نخ پود:نخ
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 179060
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 179060 سی پرشیا 29,500,000 27 فروردین 29,500,000 29,500,000
گبه دستباف سه متری سی پرشیا کد 179060 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل محل بافت: فارس جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله):پشم جنس نخ پود: پشم
گبه دستباف سه متری طرح خشتی کد34390
گبه دستبافت
گبه دستباف سه متری طرح خشتی کد34390 متفرقه 22,080,000 00:05:41 22,080,000 22,080,000
گبه دستباف سه متری طرح خشتی کد34390 نوع بافت: دستبافت شکل: مستطیل جنس پرز: پشم جنس نخ تار (چله): پشم جنس نخ پود:پشم
مجموع موارد: 208 عدد در 5 صفحه