شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت روفرشی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-206
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-206 متفرقه 1,250,000 8 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-206 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-235 متفرقه 1,230,000 08:04:17 1,230,000 1,230,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد A-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-235 متفرقه 2,080,000 08:04:17 2,080,000 2,240,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250 متفرقه 2,250,000 08:04:17 2,250,000 2,250,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد B-250 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد C-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد C-235 متفرقه 3,430,000 08:04:17 3,430,000 3,550,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد C-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-235
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-235 متفرقه 4,350,000 08:04:17 4,099,000 4,350,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-235 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250
روفرشی
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250 متفرقه 4,450,000 15 خرداد 4,450,000 4,450,000
رو فرشی نادر بافت یزد کد D-250 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
رو فرشی نیکزاد مدل ابریشم کد 01-92 زمینه کرم
روفرشی
رو فرشی نیکزاد مدل ابریشم کد 01-92 زمینه کرم متفرقه 2,400,000 8 اردیبهشت 2,400,000 2,400,000
رو فرشی نیکزاد مدل ابریشم کد 01-92 زمینه کرم نوع بافت: ابریشم گونه شکل: مستطیل
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 02-86 زمینه زرشکی
روفرشی
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 02-86 زمینه زرشکی متفرقه 2,280,000 08:04:17 1,880,000 2,280,000
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 02-86 زمینه زرشکی نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 14-86 زمینه قهوه ای
روفرشی
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 14-86 زمینه قهوه ای متفرقه 2,280,000 13 خرداد 1,880,000 2,280,000
رو فرشی نیکزاد مدل نفیس کد 14-86 زمینه قهوه ای نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
رو فرشی کد 120
روفرشی
رو فرشی کد 120 متفرقه 399,000 30 فروردین 299,000 399,000
رو فرشی کد 120 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
رو فرشی کد 370
روفرشی
رو فرشی کد 370 متفرقه 590,000 08:04:17 590,000 590,000
رو فرشی کد 370 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی  کد 116
روفرشی
روفرشی کد 116 متفرقه 599,000 2 اردیبهشت 599,000 599,000
روفرشی کد 116 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی  کد 117
روفرشی
روفرشی کد 117 متفرقه 299,000 24 اردیبهشت 599,000 599,000
روفرشی کد 117 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی  کد 118
روفرشی
روفرشی کد 118 متفرقه 699,000 2 اردیبهشت 699,000 699,000
روفرشی کد 118 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی  کد 119
روفرشی
روفرشی کد 119 متفرقه 299,000 4 فروردین 299,000 299,000
روفرشی کد 119 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1566
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1566 متفرقه 3,619,000 2 اردیبهشت 3,619,000 3,619,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1566 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1567
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1567 متفرقه 5,850,000 08:04:18 5,850,000 5,850,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1567 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 متفرقه 3,960,000 2 اردیبهشت 3,960,000 3,960,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 متفرقه 3,960,000 10 فروردین 3,960,000 3,960,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران 1568 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گالری گوهران مدل 1550
روفرشی
روفرشی 12 متری گالری گوهران مدل 1550 متفرقه 4,550,000 4 فروردین 4,550,000 4,550,000
روفرشی 12 متری گالری گوهران مدل 1550 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1536
روفرشی
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1536 متفرقه 5,980,000 08:04:17 4,784,000 4,784,000
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1536 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1537
روفرشی
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1537 متفرقه 5,390,000 4 فروردین 5,390,000 5,390,000
روفرشی 12 متری گوهران مدل 1537 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1570
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1570 متفرقه 1,450,000 08:04:18 1,160,000 1,256,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1570 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1572
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1572 متفرقه 1,300,000 08:04:17 975,000 975,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران 1572 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل 1557
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل 1557 متفرقه 1,155,600 08:04:18 1,155,600 1,155,600
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل 1557 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل باغ میوه  1510
روفرشی
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل باغ میوه 1510 متفرقه 880,000 08:04:17 798,000 880,000
روفرشی 3 متری گالری گوهران مدل باغ میوه 1510 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 3 متری گوهران مدل 1526
روفرشی
روفرشی 3 متری گوهران مدل 1526 متفرقه 1,395,000 08:04:18 1,395,000 1,395,000
روفرشی 3 متری گوهران مدل 1526 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1583
روفرشی
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1583 متفرقه 2,346,000 5 فروردین 2,346,000 2,990,000
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1583 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1584
روفرشی
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1584 متفرقه 2,530,000 8 اردیبهشت 1,771,000 2,530,000
روفرشی 6 متری گالری گوهران مدل 1584 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 6 متری گوهران مدل 1531
روفرشی
روفرشی 6 متری گوهران مدل 1531 متفرقه 3,757,000 08:04:17 2,567,600 2,567,600
روفرشی 6 متری گوهران مدل 1531 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی 9 متری گالری گوهران 1565
روفرشی
روفرشی 9 متری گالری گوهران 1565 متفرقه 3,316,000 9 اردیبهشت 3,316,000 3,316,000
روفرشی 9 متری گالری گوهران 1565 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل holidayW01
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل holidayW01 متفرقه 2,990,000 08:04:17 2,450,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل holidayW01 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل Royal
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل Royal متفرقه 1,600,000 08:04:17 1,249,000 1,249,000
روفرشی تابان یزد مدل Royal نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل ترکمن Z4
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل ترکمن Z4 متفرقه 3,140,000 08:04:17 1,560,000 3,140,000
روفرشی تابان یزد مدل ترکمن Z4 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل سالاری G
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل سالاری G متفرقه 2,800,000 19 فروردین 2,800,000 2,800,000
روفرشی تابان یزد مدل سالاری G نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل سالاری Z4
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل سالاری Z4 متفرقه 4,390,000 9 اردیبهشت 2,450,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل سالاری Z4 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل طاووسی 01
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل طاووسی 01 متفرقه 890,000 08:04:17 890,000 890,000
روفرشی تابان یزد مدل طاووسی 01 نوع بافت: تابلویی شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل قشقایی 01
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل قشقایی 01 متفرقه 1,099,000 3 خرداد 1,390,000 1,390,000
روفرشی تابان یزد مدل قشقایی 01 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل نارستان F1
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل نارستان F1 متفرقه 2,790,000 25 فروردین 1,980,000 2,790,000
روفرشی تابان یزد مدل نارستان F1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل نارستان G1
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل نارستان G1 متفرقه 2,990,000 8 اردیبهشت 2,990,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل نارستان G1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی تابان یزد مدل نارستان NB1
روفرشی
روفرشی تابان یزد مدل نارستان NB1 متفرقه 2,990,000 08:04:17 2,990,000 2,990,000
روفرشی تابان یزد مدل نارستان NB1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی حریران کد YZ201
روفرشی
روفرشی حریران کد YZ201 متفرقه 3,400,000 08:04:18 3,100,000 3,400,000
روفرشی حریران کد YZ201 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی حریران کد YZ203
روفرشی
روفرشی حریران کد YZ203 متفرقه 3,400,000 08:04:18 3,400,000 3,400,000
روفرشی حریران کد YZ203 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین یزد مدل آسمان 01
روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل آسمان 01 متفرقه 1,250,000 08:04:18 1,250,000 1,250,000
روفرشی زرین یزد مدل آسمان 01 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
روفرشی زرین یزد مدل آلیس NB1
روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل آلیس NB1 متفرقه 1,490,000 08:04:17 2,790,000 2,790,000
روفرشی زرین یزد مدل آلیس NB1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین یزد مدل آلیس Z4
روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل آلیس Z4 متفرقه 2,499,000 08:04:19 1,490,000 1,490,000
روفرشی زرین یزد مدل آلیس Z4 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین یزد مدل بختیاری Gh1
روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل بختیاری Gh1 متفرقه 2,200,000 17 فروردین 1,980,000 2,200,000
روفرشی زرین یزد مدل بختیاری Gh1 نوع بافت: مخمل و شانل شکل: مستطیل
روفرشی زرین یزد مدل سیمین Cr01
روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل سیمین Cr01 متفرقه 1,000,000 8 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
روفرشی زرین یزد مدل سیمین Cr01 نوع بافت: دورنگ شکل: مستطیل
روفرشی زرین یزد مدل نائینی NB01
روفرشی
روفرشی زرین یزد مدل نائینی NB01 متفرقه 2,990,000 08:04:17 2,599,000 3,190,000
روفرشی زرین یزد مدل نائینی NB01 نوع بافت: شانل ابریشم شکل: مستطیل
مجموع موارد: 219 عدد در 5 صفحه