شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کائوچو طبیعی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ISNR-20
کائوچو طبیعی
ISNR-20 142 31 اردیبهشت 142 143
ISNR-20
RSS-1
کائوچو طبیعی
RSS-1 142.4 7 خرداد 140 142
RSS-1
RSS-1
کائوچو طبیعی
RSS-1 141 20 اردیبهشت 141 141
RSS-1
RSS-2
کائوچو طبیعی
RSS-2 140.6 7 خرداد 139 140
RSS-2
RSS-2
کائوچو طبیعی
RSS-2 139.1 5 خرداد 139 140
RSS-2
RSS-3
کائوچو طبیعی
RSS-3 138.9 7 خرداد 137 138
RSS-3
RSS-3
کائوچو طبیعی
RSS-3 138.1 2 اردیبهشت 138.1 138.1
RSS-3
RSS-4
کائوچو طبیعی
RSS-4 137.9 7 خرداد 136 137
RSS-4
RSS-4
کائوچو طبیعی
RSS-4 135.1 23 فروردین 135.1 135.1
RSS-4
RSS-5
کائوچو طبیعی
RSS-5 136.5 7 خرداد 134 136
RSS-5
RSS-5
کائوچو طبیعی
RSS-5 136.1 7 خرداد 135 136
RSS-5
SMR 10
کائوچو طبیعی
SMR 10 111.55 7 خرداد 108 111
SMR 10
SMR 20
کائوچو طبیعی
SMR 20 111.05 7 خرداد 107 111
SMR 20
SMR 5
کائوچو طبیعی
SMR 5 113.9 7 خرداد 110 113
SMR 5
SMR CV
کائوچو طبیعی
SMR CV 175 31 اردیبهشت 163 175
SMR CV
SMR GP
کائوچو طبیعی
SMR GP 110.6 7 خرداد 109 114
SMR GP
SMR L
کائوچو طبیعی
SMR L 172.65 7 خرداد 161 172
SMR L
SMR L
کائوچو طبیعی
SMR L 164.1 9 اردیبهشت 164 166
SMR L
SVR 10
کائوچو طبیعی
SVR 10 109.08 1 خرداد 109 110
SVR 10
SVR 20
کائوچو طبیعی
SVR 20 108.59 1 خرداد 108 109
SVR 20
SVR 5
کائوچو طبیعی
SVR 5 111.31 6 اردیبهشت 111 125
SVR 5
SVR 5
کائوچو طبیعی
SVR 5 112.57 31 فروردین 112.57 112.57
SVR 5
SVR CV
کائوچو طبیعی
SVR CV 161.41 6 اردیبهشت 161 171
SVR CV
SVR CV
کائوچو طبیعی
SVR CV 162.38 31 فروردین 162.38 162.38
SVR CV
SVR GP
کائوچو طبیعی
SVR GP 110.63 1 خرداد 110 111
SVR GP
SVR L
کائوچو طبیعی
SVR L 159.18 6 اردیبهشت 159 168
SVR L
SVR L
کائوچو طبیعی
SVR L 160.1 31 فروردین 160.1 160.1
SVR L
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه