شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لاستیک

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ISNR-20
کائوچو طبیعی
ISNR-20 142 31 اردیبهشت 142 143
ISNR-20
RSS-1
کائوچو طبیعی
RSS-1 146.4 00:03:26 140 146
RSS-1
RSS-1
کائوچو طبیعی
RSS-1 141 20 اردیبهشت 141 141
RSS-1
RSS-2
کائوچو طبیعی
RSS-2 144.5 00:03:26 139 144
RSS-2
RSS-2
کائوچو طبیعی
RSS-2 139.1 5 خرداد 139 140
RSS-2
RSS-3
کائوچو طبیعی
RSS-3 142.8 00:03:26 137 142
RSS-3
RSS-3
کائوچو طبیعی
RSS-3 138.1 2 اردیبهشت 138.1 138.1
RSS-3
RSS-4
کائوچو طبیعی
RSS-4 141.8 00:03:26 136 141
RSS-4
RSS-4
کائوچو طبیعی
RSS-4 135.1 23 فروردین 135.1 135.1
RSS-4
RSS-5
کائوچو طبیعی
RSS-5 14.4 00:03:26 14 136
RSS-5
RSS-5
کائوچو طبیعی
RSS-5 136.1 00:04:36 135 136
RSS-5
SMR 10
کائوچو طبیعی
SMR 10 112.15 00:03:26 108 112
SMR 10
SMR 20
کائوچو طبیعی
SMR 20 111.7 00:03:26 107 111
SMR 20
SMR 5
کائوچو طبیعی
SMR 5 114.5 00:03:26 110 114
SMR 5
SMR CV
کائوچو طبیعی
SMR CV 180.5 00:03:26 163 180
SMR CV
SMR GP
کائوچو طبیعی
SMR GP 114.15 00:03:26 109 114
SMR GP
SMR L
کائوچو طبیعی
SMR L 178.15 00:03:26 161 178
SMR L
SMR L
کائوچو طبیعی
SMR L 164.1 9 اردیبهشت 164 166
SMR L
SVR 10
کائوچو طبیعی
SVR 10 109.37 00:03:26 109 109
SVR 10
SVR 20
کائوچو طبیعی
SVR 20 108.88 00:03:26 108 108
SVR 20
SVR 5
کائوچو طبیعی
SVR 5 111.31 6 اردیبهشت 111 125
SVR 5
SVR 5
کائوچو طبیعی
SVR 5 111.6 7 خرداد 112.57 112.57
SVR 5
SVR CV
کائوچو طبیعی
SVR CV 161.41 6 اردیبهشت 161 171
SVR CV
SVR CV
کائوچو طبیعی
SVR CV 172.03 7 خرداد 162.38 162.38
SVR CV
SVR GP
کائوچو طبیعی
SVR GP 110.92 00:03:26 110 110
SVR GP
SVR L
کائوچو طبیعی
SVR L 169.75 7 خرداد 159 168
SVR L
SVR L
کائوچو طبیعی
SVR L 160.1 31 فروردین 160.1 160.1
SVR L
BR
کائوچو مصنوعی
BR 1,081 7 فروردین 1,081 1,081
BR
BR
کائوچو مصنوعی
BR 919 12 خرداد 919 942
BR
SBR
کائوچو مصنوعی
SBR 972 12 خرداد 972 989
SBR
SBR
کائوچو مصنوعی
SBR 981 8 خرداد 981 991
SBR
لاتکس (Latex)
لاتکس
لاتکس (Latex) 451.5 00:03:26 412 451
لاتکس (Latex)
لاتکس (Latex)
لاتکس
لاتکس (Latex) 104.9 00:03:26 103 104
لاتکس (Latex)
لاتکس (Latex)
لاتکس
لاتکس (Latex) 105.1 12 خرداد 105.1 105.1
لاتکس (Latex)
مجموع موارد: 34 عدد در 1 صفحه