شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مواد معدنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آمونیاک مایع (Liquid Ammonia)
مواد معدنی
آمونیاک مایع (Liquid Ammonia) 12,132 12 خرداد 11,482 13,389
آمونیاک مایع (Liquid Ammonia)
آمونیاک مایع (Liquid Ammonia)
مواد معدنی
آمونیاک مایع (Liquid Ammonia) 11,381 28 اردیبهشت 11,381 11,381
آمونیاک مایع (Liquid Ammonia)
اسید نیتریک (Nitric Acid)
مواد معدنی
اسید نیتریک (Nitric Acid) 172 9 خرداد 172 177
اسید نیتریک (Nitric Acid)
اسید نیتریک (Nitric Acid)
مواد معدنی
اسید نیتریک (Nitric Acid) 8,100 28 اردیبهشت 7,596 8,000
اسید نیتریک (Nitric Acid)
اسید نیتریک (Nitric Acid)
مواد معدنی
اسید نیتریک (Nitric Acid) 171 31 اردیبهشت 171 171
اسید نیتریک (Nitric Acid)
تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)
مواد معدنی
تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide) 1,686 11 خرداد 1,686 1,858
تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)
تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)
مواد معدنی
تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide) 1,831 24 اردیبهشت 1,901 1,901
تیتانیوم دی اکسید (Titanium Dioxide)
سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite)
مواد معدنی
سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite) 188 4 خرداد 188 189
سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite)
سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite)
مواد معدنی
سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite) 201 16 فروردین 201 201
سدیم متا بی سولفیت (Sodium Metabisulfite)
سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)
مواد معدنی
سولفوریک اسید (Sulfuric Acid) 35 31 اردیبهشت 35 35
سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)
سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)
مواد معدنی
سولفوریک اسید (Sulfuric Acid) 1,200 9 اردیبهشت 1,200 6,500
سولفوریک اسید (Sulfuric Acid)
فسفات (Phosphate)
مواد معدنی
فسفات (Phosphate) 50,200 5 اردیبهشت 50,000 50,200
فسفات (Phosphate)
فسفر (Phosphorus)
مواد معدنی
فسفر (Phosphorus) 2,001 7 فروردین 2,001 2,001
فسفر (Phosphorus)
فسفر (Phosphorus)
مواد معدنی
فسفر (Phosphorus) 1,964 11 خرداد 1,964 2,155
فسفر (Phosphorus)
هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid)
مواد معدنی
هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid) 1,027 11 خرداد 1,023 1,163
هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid)
هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid)
مواد معدنی
هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid) 1,091 21 اردیبهشت 1,301 1,301
هیدروفلوئوریک اسید (Hydrofluoric Acid)
هیدروکلریک اسید (Hydrochloric Acid)
مواد معدنی
هیدروکلریک اسید (Hydrochloric Acid) 25 11 خرداد 25 25
هیدروکلریک اسید (Hydrochloric Acid)
کربن فعال (Activated charcoal)
مواد معدنی
کربن فعال (Activated charcoal) 1,309 11 خرداد 1,309 1,328
کربن فعال (Activated charcoal)
کربن فعال (Activated charcoal)
مواد معدنی
کربن فعال (Activated charcoal) 1,311 8 خرداد 1,311 1,311
کربن فعال (Activated charcoal)
کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)
مواد معدنی
کلرید پتاسیم (Potassium Chloride) 261 7 فروردین 261 261
کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)
کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)
مواد معدنی
کلرید پتاسیم (Potassium Chloride) 220 11 خرداد 220 225
کلرید پتاسیم (Potassium Chloride)
کلسیم کاربید (Calcium Carbide)
مواد معدنی
کلسیم کاربید (Calcium Carbide) 319 11 خرداد 279 319
کلسیم کاربید (Calcium Carbide)
کلسیم کاربید (Calcium Carbide)
مواد معدنی
کلسیم کاربید (Calcium Carbide) 291 28 اردیبهشت 291 291
کلسیم کاربید (Calcium Carbide)
گوگرد (Sulfur)
مواد معدنی
گوگرد (Sulfur) 63 9 خرداد 62 63
گوگرد (Sulfur)
گوگرد (Sulfur)
مواد معدنی
گوگرد (Sulfur) 5,794 8 خرداد 3,796 5,366
گوگرد (Sulfur)
گوگرد (Sulfur)
مواد معدنی
گوگرد (Sulfur) 4,864 00:03:26 4,346 4,864
گوگرد (Sulfur)
گوگرد (Sulfur)
مواد معدنی
گوگرد (Sulfur) 4,471 18 فروردین 4,471 4,471
گوگرد (Sulfur)
گوگرد (Sulfur)
مواد معدنی
گوگرد (Sulfur) 61 28 اردیبهشت 61 61
گوگرد (Sulfur)
مجموع موارد: 28 عدد در 1 صفحه