شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت رنگ و مرکب

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
2EH
رنگ و مرکب
2EH 797 06:03:57 680 797
2EH
2EH
رنگ و مرکب
2EH 781 6 خرداد 711 781
2EH
D.O.P
رنگ و مرکب
D.O.P 838 9 خرداد 754 839
D.O.P
D.O.P
رنگ و مرکب
D.O.P 841 10 خرداد 701 701
D.O.P
DAP
رنگ و مرکب
DAP 258 06:03:57 258 264
DAP
آدیپیک اسید (Adipic acid)
رنگ و مرکب
آدیپیک اسید (Adipic acid) 796 06:03:57 782 799
آدیپیک اسید (Adipic acid)
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
رنگ و مرکب
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) 53,651 7 فروردین 53,651 53,651
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
رنگ و مرکب
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) 44,528 00:02:00 31,009 44,528
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
آنیلین (Aniline)
رنگ و مرکب
آنیلین (Aniline) 532 9 خرداد 532 578
آنیلین (Aniline)
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
رنگ و مرکب
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) 721 23 اردیبهشت 721 721
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
رنگ و مرکب
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 439 06:03:57 427 439
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
استون (Acetone)
رنگ و مرکب
استون (Acetone) 974 06:03:57 858 980
استون (Acetone)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 308 06:03:57 297 318
استیک اسید (Acetic Acid)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 51,983 00:01:31 49,502 51,983
استیک اسید (Acetic Acid)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 311 4 خرداد 301 311
استیک اسید (Acetic Acid)
اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
رنگ و مرکب
اسید کلریدریک (Chloridric Acid) 500 7 فروردین 500 500
اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid)
رنگ و مرکب
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid) 357,000 7 فروردین 357,000 357,000
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid)
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
رنگ و مرکب
اکریلیک اسید (Acrylic Acid) 961 3 اردیبهشت 871 961
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
برم (Bromine)
رنگ و مرکب
برم (Bromine) 3,549 06:03:57 3,549 3,618
برم (Bromine)
برم (Bromine)
رنگ و مرکب
برم (Bromine) 3,571 3 خرداد 3,611 3,611
برم (Bromine)
بنزن (Benzene)
رنگ و مرکب
بنزن (Benzene) 412 06:03:57 356 413
بنزن (Benzene)
بنزن (Benzene)
رنگ و مرکب
بنزن (Benzene) 66,174 8 خرداد 56,726 66,174
بنزن (Benzene)
تولوئن (Toluene)
رنگ و مرکب
تولوئن (Toluene) 429 06:03:57 398 429
تولوئن (Toluene)
تولوئن (Toluene)
رنگ و مرکب
تولوئن (Toluene) 421 30 فروردین 421 421
تولوئن (Toluene)
دی اتانول آمین (DEA)
رنگ و مرکب
دی اتانول آمین (DEA) 118,487 00:01:31 101,724 118,487
دی اتانول آمین (DEA)
دی اتانول آمین (DEA)
رنگ و مرکب
دی اتانول آمین (DEA) 98,951 18 اردیبهشت 98,951 98,951
دی اتانول آمین (DEA)
دی متیل اتر (DME)
رنگ و مرکب
دی متیل اتر (DME) 284 06:03:57 284 303
دی متیل اتر (DME)
دی متیل اتر (DME)
رنگ و مرکب
دی متیل اتر (DME) 301 16 اردیبهشت 301 311
دی متیل اتر (DME)
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
رنگ و مرکب
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers) 434 06:03:57 403 434
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
رنگ و مرکب
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers) 411 27 اردیبهشت 411 411
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
فنول (Phenol)
رنگ و مرکب
فنول (Phenol) 822 06:03:57 822 832
فنول (Phenol)
فنول (Phenol)
رنگ و مرکب
فنول (Phenol) 721 3 اردیبهشت 591 721
فنول (Phenol)
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
رنگ و مرکب
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride) 781 20 اردیبهشت 821 821
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
منومر وینیل استات (VAM)
رنگ و مرکب
منومر وینیل استات (VAM) 99,000 7 فروردین 99,000 99,000
منومر وینیل استات (VAM)
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
رنگ و مرکب
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide) 1,100 06:03:57 1,025 1,132
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
رنگ و مرکب
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide) 991 15 اردیبهشت 991 991
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
پلی سیلیکون (Polysilicon)
رنگ و مرکب
پلی سیلیکون (Polysilicon) 5,236 06:03:57 5,236 5,698
پلی سیلیکون (Polysilicon)
پلی سیلیکون (Polysilicon)
رنگ و مرکب
پلی سیلیکون (Polysilicon) 5,681 9 اردیبهشت 5,681 5,681
پلی سیلیکون (Polysilicon)
کلروفرم (Chloroform)
رنگ و مرکب
کلروفرم (Chloroform) 280 9 خرداد 169 280
کلروفرم (Chloroform)
کلروفرم (Chloroform)
رنگ و مرکب
کلروفرم (Chloroform) 251 30 اردیبهشت 251 251
کلروفرم (Chloroform)
مجموع موارد: 40 عدد در 1 صفحه