شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شیمیایی و حلال‌ها

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
Sodium Carbonate - Soda Ash
آرایشی و بهداشتی
Sodium Carbonate - Soda Ash 194 7 فروردین 194 194
Sodium Carbonate - Soda Ash
کاستیک سودا (Caustic Soda)
آرایشی و بهداشتی
کاستیک سودا (Caustic Soda) 12,644 7 فروردین 12,644 12,644
کاستیک سودا (Caustic Soda)
کاستیک سودا (Caustic Soda)
آرایشی و بهداشتی
کاستیک سودا (Caustic Soda) 74 7 فروردین 74 74
کاستیک سودا (Caustic Soda)
2EH
رنگ و مرکب
2EH 797 00:05:39 680 797
2EH
2EH
رنگ و مرکب
2EH 781 6 خرداد 711 781
2EH
D.O.P
رنگ و مرکب
D.O.P 838 9 خرداد 754 839
D.O.P
D.O.P
رنگ و مرکب
D.O.P 841 10 خرداد 701 701
D.O.P
DAP
رنگ و مرکب
DAP 258 00:05:39 257 264
DAP
آدیپیک اسید (Adipic acid)
رنگ و مرکب
آدیپیک اسید (Adipic acid) 796 00:05:39 782 799
آدیپیک اسید (Adipic acid)
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
رنگ و مرکب
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) 53,651 7 فروردین 53,651 53,651
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
رنگ و مرکب
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics) 44,528 11 خرداد 31,009 44,528
آروماتیک سنگین (Heavy Aromatics)
آنیلین (Aniline)
رنگ و مرکب
آنیلین (Aniline) 532 9 خرداد 532 578
آنیلین (Aniline)
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
رنگ و مرکب
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) 721 23 اردیبهشت 721 721
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
رنگ و مرکب
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) 439 00:05:39 427 439
اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol)
استون (Acetone)
رنگ و مرکب
استون (Acetone) 974 00:05:39 858 1,027
استون (Acetone)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 308 00:05:39 297 318
استیک اسید (Acetic Acid)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 51,983 11 خرداد 49,502 51,983
استیک اسید (Acetic Acid)
استیک اسید (Acetic Acid)
رنگ و مرکب
استیک اسید (Acetic Acid) 311 4 خرداد 301 311
استیک اسید (Acetic Acid)
اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
رنگ و مرکب
اسید کلریدریک (Chloridric Acid) 500 7 فروردین 500 500
اسید کلریدریک (Chloridric Acid)
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid)
رنگ و مرکب
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid) 357,000 7 فروردین 357,000 357,000
اپوکسی رزین مایع (Epoxy Resin Liquid)
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
رنگ و مرکب
اکریلیک اسید (Acrylic Acid) 961 3 اردیبهشت 871 961
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
برم (Bromine)
رنگ و مرکب
برم (Bromine) 3,549 00:05:39 3,545 3,618
برم (Bromine)
برم (Bromine)
رنگ و مرکب
برم (Bromine) 3,571 3 خرداد 3,611 3,611
برم (Bromine)
بنزن (Benzene)
رنگ و مرکب
بنزن (Benzene) 412 00:05:39 356 429
بنزن (Benzene)
بنزن (Benzene)
رنگ و مرکب
بنزن (Benzene) 66,174 8 خرداد 56,726 66,174
بنزن (Benzene)
تولوئن (Toluene)
رنگ و مرکب
تولوئن (Toluene) 429 00:05:39 398 433
تولوئن (Toluene)
تولوئن (Toluene)
رنگ و مرکب
تولوئن (Toluene) 421 30 فروردین 421 421
تولوئن (Toluene)
دی اتانول آمین (DEA)
رنگ و مرکب
دی اتانول آمین (DEA) 118,487 11 خرداد 101,724 118,487
دی اتانول آمین (DEA)
دی اتانول آمین (DEA)
رنگ و مرکب
دی اتانول آمین (DEA) 98,951 18 اردیبهشت 98,951 98,951
دی اتانول آمین (DEA)
دی متیل اتر (DME)
رنگ و مرکب
دی متیل اتر (DME) 284 00:05:39 272 303
دی متیل اتر (DME)
دی متیل اتر (DME)
رنگ و مرکب
دی متیل اتر (DME) 301 16 اردیبهشت 301 311
دی متیل اتر (DME)
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
رنگ و مرکب
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers) 434 00:05:39 403 434
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
رنگ و مرکب
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers) 411 27 اردیبهشت 411 411
زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)
فنول (Phenol)
رنگ و مرکب
فنول (Phenol) 822 00:05:39 812 832
فنول (Phenol)
فنول (Phenol)
رنگ و مرکب
فنول (Phenol) 721 3 اردیبهشت 591 721
فنول (Phenol)
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
رنگ و مرکب
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride) 781 20 اردیبهشت 821 821
مالئیک انیدرید (Maleic Anhydride)
منومر وینیل استات (VAM)
رنگ و مرکب
منومر وینیل استات (VAM) 99,000 7 فروردین 99,000 99,000
منومر وینیل استات (VAM)
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
رنگ و مرکب
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide) 1,100 00:05:39 1,025 1,132
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
رنگ و مرکب
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide) 991 15 اردیبهشت 991 991
پروپیلن اکسید (Propylene Oxide)
پلی سیلیکون (Polysilicon)
رنگ و مرکب
پلی سیلیکون (Polysilicon) 5,236 00:05:39 5,236 5,698
پلی سیلیکون (Polysilicon)
پلی سیلیکون (Polysilicon)
رنگ و مرکب
پلی سیلیکون (Polysilicon) 5,681 9 اردیبهشت 5,681 5,681
پلی سیلیکون (Polysilicon)
کلروفرم (Chloroform)
رنگ و مرکب
کلروفرم (Chloroform) 280 9 خرداد 169 280
کلروفرم (Chloroform)
کلروفرم (Chloroform)
رنگ و مرکب
کلروفرم (Chloroform) 251 30 اردیبهشت 251 251
کلروفرم (Chloroform)
اوره (Urea)
کود شیمیایی
اوره (Urea) 196 11 خرداد 193 202
اوره (Urea)
آدیپیک اسید (Adipic acid)
مواد آلی
آدیپیک اسید (Adipic acid) 931 9 فروردین 931 931
آدیپیک اسید (Adipic acid)
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
مواد آلی
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide) 834 00:05:39 755 834
اتیلن اکساید (Ethylene Oxide)
استون (Acetone)
مواد آلی
استون (Acetone) 831 9 اردیبهشت 531 531
استون (Acetone)
الکیل بنزن خطی (LAB)
مواد آلی
الکیل بنزن خطی (LAB) 144,029 11 خرداد 137,222 144,029
الکیل بنزن خطی (LAB)
الکیل بنزن خطی (LAB)
مواد آلی
الکیل بنزن خطی (LAB) 135,111 25 اردیبهشت 135,111 142,281
الکیل بنزن خطی (LAB)
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
مواد آلی
اکریلیک اسید (Acrylic Acid) 1,017 00:05:39 889 1,017
اکریلیک اسید (Acrylic Acid)
مجموع موارد: 82 عدد در 2 صفحه