شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سنگ راف

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2008
سنگ راف
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2008 متفرقه 3,600,000 14 اردیبهشت 3,240,000 3,600,000
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2008
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2017
سنگ راف
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2017 متفرقه 1,170,000 2 اردیبهشت 1,170,000 1,170,000
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2017
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2029
سنگ راف
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2029 متفرقه 2,340,000 2 اردیبهشت 2,340,000 2,340,000
سنگ آمیتیست راف پارلا گوهر کد 2029
سنگ اپیدوت راف پارلا گوهر کد 2016
سنگ راف
سنگ اپیدوت راف پارلا گوهر کد 2016 متفرقه 2,450,000 14 اردیبهشت 2,205,000 2,450,000
سنگ اپیدوت راف پارلا گوهر کد 2016
سنگ باریت راف پارلا گوهر کد 2027
سنگ راف
سنگ باریت راف پارلا گوهر کد 2027 متفرقه 1,687,500 23 اردیبهشت 2,025,000 2,250,000
سنگ باریت راف پارلا گوهر کد 2027
سنگ تورمالین راف پارلا گوهر کد 2007
سنگ راف
سنگ تورمالین راف پارلا گوهر کد 2007 متفرقه 2,650,000 3 خرداد 1,987,500 2,650,000
سنگ تورمالین راف پارلا گوهر کد 2007
سنگ راف آماتیس کد CJ17
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ17 متفرقه 34,460,000 14 اردیبهشت 34,460,000 34,460,000
سنگ راف آماتیس کد CJ17
سنگ راف آماتیس کد CJ21
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ21 متفرقه 13,390,000 14 اردیبهشت 13,390,000 13,390,000
سنگ راف آماتیس کد CJ21
سنگ راف آماتیس کد CJ23
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ23 متفرقه 12,930,000 14 اردیبهشت 12,930,000 12,930,000
سنگ راف آماتیس کد CJ23
سنگ راف آماتیس کد CJ24
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ24 متفرقه 23,380,000 14 اردیبهشت 23,380,000 23,380,000
سنگ راف آماتیس کد CJ24
سنگ راف آماتیس کد CJ26
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ26 متفرقه 13,280,000 14 اردیبهشت 13,280,000 13,280,000
سنگ راف آماتیس کد CJ26
سنگ راف آماتیس کد CJ27
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ27 متفرقه 13,280,000 14 اردیبهشت 13,280,000 13,280,000
سنگ راف آماتیس کد CJ27
سنگ راف آماتیس کد CJ28
سنگ راف
سنگ راف آماتیس کد CJ28 متفرقه 50,990,000 14 اردیبهشت 50,990,000 50,990,000
سنگ راف آماتیس کد CJ28
سنگ راف آمیتیس کد SD8858
سنگ راف
سنگ راف آمیتیس کد SD8858 متفرقه 14,850,000 14 اردیبهشت 14,850,000 14,850,000
سنگ راف آمیتیس کد SD8858
سنگ راف آمیتیس کد SD8863
سنگ راف
سنگ راف آمیتیس کد SD8863 متفرقه 9,870,000 14 اردیبهشت 9,870,000 9,870,000
سنگ راف آمیتیس کد SD8863
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2009
سنگ راف
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2009 1,650,000 3 فروردین 1,650,000 1,650,000
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2009
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2013
سنگ راف
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2013 متفرقه 1,100,000 3 خرداد 825,000 1,100,000
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2013
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2021
سنگ راف
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2021 متفرقه 1,380,000 14 اردیبهشت 1,242,000 1,380,000
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2021
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2023
سنگ راف
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2023 متفرقه 1,080,000 2 اردیبهشت 1,080,000 1,080,000
سنگ راف آمیتیست پارلا گوهر کد 2023
سنگ راف آمیتیست کد SD2011
سنگ راف
سنگ راف آمیتیست کد SD2011 متفرقه 3,500,000 20 فروردین 3,500,000 3,500,000
سنگ راف آمیتیست کد SD2011
سنگ راف اپیدوت پارلا گوهر کد 2014
سنگ راف
سنگ راف اپیدوت پارلا گوهر کد 2014 متفرقه 2,100,000 23 اردیبهشت 2,520,000 2,800,000
سنگ راف اپیدوت پارلا گوهر کد 2014
سنگ راف باریت پارلا گوهر کد 2070
سنگ راف
سنگ راف باریت پارلا گوهر کد 2070 متفرقه 2,200,000 3 خرداد 1,650,000 2,200,000
سنگ راف باریت پارلا گوهر کد 2070
سنگ راف شجر  پارلا گوهر کد 2050
سنگ راف
سنگ راف شجر پارلا گوهر کد 2050 متفرقه 1,125,000 24 اردیبهشت 1,125,000 1,500,000
سنگ راف شجر پارلا گوهر کد 2050 پایه: دارد
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2011
سنگ راف
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2011 متفرقه 2,800,000 3 خرداد 2,100,000 2,800,000
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2011
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2026
سنگ راف
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2026 متفرقه 4,900,000 3 خرداد 3,675,000 4,900,000
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2026
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2072
سنگ راف
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2072 متفرقه 3,500,000 3 خرداد 2,625,000 3,500,000
سنگ راف شجر فسیلی پارلا گوهر کد 2072
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2012
سنگ راف
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2012 متفرقه 1,600,000 3 خرداد 1,200,000 1,600,000
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2012
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2022
سنگ راف
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2022 متفرقه 1,490,000 3 خرداد 1,117,500 1,490,000
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2022
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2053
سنگ راف
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2053 متفرقه 1,500,000 3 خرداد 1,125,000 1,500,000
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2053
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2071
سنگ راف
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2071 متفرقه 2,200,000 3 خرداد 1,650,000 2,200,000
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2071
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2073
سنگ راف
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2073 متفرقه 1,350,000 2 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2073
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2074
سنگ راف
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2074 متفرقه 2,300,000 3 خرداد 1,725,000 2,300,000
سنگ راف عقیق پارلا گوهر کد 2074
سنگ راف پارلا گوهر  کد 1997
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر کد 1997 متفرقه 2,250,000 2 اردیبهشت 2,250,000 2,250,000
سنگ راف پارلا گوهر کد 1997
سنگ راف پارلا گوهر مدل 1998
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل 1998 متفرقه 3,500,000 14 اردیبهشت 3,150,000 3,500,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل 1998
سنگ راف پارلا گوهر مدل آمتیس  کد 1999
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل آمتیس کد 1999 متفرقه 2,500,000 6 فروردین 2,500,000 2,500,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل آمتیس کد 1999
سنگ راف پارلا گوهر مدل اپیدوت کد 2018
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل اپیدوت کد 2018 متفرقه 2,655,000 2 اردیبهشت 2,655,000 2,655,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل اپیدوت کد 2018
سنگ راف پارلا گوهر مدل شجر کد 2050
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل شجر کد 2050 متفرقه 1,500,000 14 اردیبهشت 1,350,000 1,500,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل شجر کد 2050
سنگ راف پارلا گوهر مدل شجر کد 2055
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل شجر کد 2055 متفرقه 1,450,000 14 اردیبهشت 1,305,000 1,450,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل شجر کد 2055
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2051
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2051 متفرقه 2,250,000 2 اردیبهشت 2,250,000 2,250,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2051
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2056
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2056 متفرقه 1,350,000 2 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2056
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2059
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2059 متفرقه 855,000 2 اردیبهشت 855,000 855,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل عقیق کد 2059
سنگ راف پارلا گوهر مدل کوارتز کد 2002
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل کوارتز کد 2002 متفرقه 2,800,000 14 اردیبهشت 2,520,000 2,800,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل کوارتز کد 2002
سنگ راف پارلا گوهر مدل گارنت کد 2019
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر مدل گارنت کد 2019 متفرقه 2,650,000 14 اردیبهشت 2,385,000 2,650,000
سنگ راف پارلا گوهر مدل گارنت کد 2019
سنگ راف پارلا گوهر کد 2000
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر کد 2000 متفرقه 1,500,000 3 خرداد 1,125,000 1,500,000
سنگ راف پارلا گوهر کد 2000
سنگ راف پارلا گوهر کد ۱۹۹۶
سنگ راف
سنگ راف پارلا گوهر کد ۱۹۹۶ متفرقه 1,500,000 14 اردیبهشت 1,350,000 1,500,000
سنگ راف پارلا گوهر کد ۱۹۹۶
سنگ راف کد SD7903
سنگ راف
سنگ راف کد SD7903 متفرقه 1,470,000 14 اردیبهشت 1,470,000 1,470,000
سنگ راف کد SD7903
سنگ راف کد SD8822
سنگ راف
سنگ راف کد SD8822 متفرقه 3,960,000 14 اردیبهشت 3,960,000 3,960,000
سنگ راف کد SD8822
سنگ راف کوارتز  پارلا گوهر کد 2002
سنگ راف
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2002 متفرقه 2,100,000 24 اردیبهشت 2,100,000 2,800,000
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2002 پایه: دارد
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2067
سنگ راف
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2067 متفرقه 1,500,000 6 فروردین 1,500,000 1,500,000
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2067
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2068
سنگ راف
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2068 متفرقه 2,250,000 2 اردیبهشت 2,250,000 2,250,000
سنگ راف کوارتز پارلا گوهر کد 2068
مجموع موارد: 62 عدد در 2 صفحه