شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بلیط قطار

رسته عنوان روزهای حرکت قیمت زمان کمترین بیشترین
ارومیه
بلیط قطار
ارومیه شنبه-چهارشنبه 571000-343500 20 فروردین 571000-343500 571000-343500
ارومیه
اصفهان
بلیط قطار
اصفهان یکروز در میان 437500-418500 20 فروردین 437500-418500 437500-418500
اصفهان
اصفهان / مشهد
بلیط قطار
اصفهان / مشهد یک روز در میان 1,656,000 15 تیر 1,328,500 1,328,500
اصفهان / مشهد
اهواز
بلیط قطار
اهواز 1,530,500 20 فروردین 1,530,500 1,530,500
اهواز
بندر عباس
بلیط قطار
بندر عباس 1,348,500 20 فروردین 1,348,500 1,348,500
بندر عباس
بندرعباس
بلیط قطار
بندرعباس یکروز در میان 831,000 20 فروردین 831,000 831,000
بندرعباس
بندرعباس
بلیط قطار
بندرعباس 2,348,500 20 فروردین 2,348,500 2,348,500
بندرعباس
بندرعباس 2
بلیط قطار
بندرعباس 2 یکروز در میان 1,112,500 20 فروردین 1,112,500 1,112,500
بندرعباس 2
بندرعباس 3
بلیط قطار
بندرعباس 3 یکروز در میان 1,029,000 20 فروردین 1,029,000 1,029,000
بندرعباس 3
تبریز
بلیط قطار
تبریز 1,080,500 20 فروردین 1,080,500 1,080,500
تبریز
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 1,523,800 10 تیر 1,523,500 1,523,500
تبریز / مشهد
تبریز / مشهد
بلیط قطار
تبریز / مشهد همه روزه 1,728,000 15 تیر 1,443,500 1,443,500
تبریز / مشهد
ترن ست یزد 1
بلیط قطار
ترن ست یزد 1 همه روزه 442,000 20 فروردین 442,000 442,000
ترن ست یزد 1
ترن ست یزد 2
بلیط قطار
ترن ست یزد 2 همه روزه 442,000 20 فروردین 442,000 442,000
ترن ست یزد 2
تهران / ارومیه
بلیط قطار
تهران / ارومیه یک روز در میان 797,000 11 تیر 797,000 797,000
تهران / ارومیه
تهران / ارومیه
بلیط قطار
تهران / ارومیه یک روز در میان 487,000 11 تیر 487,000 487,000
تهران / ارومیه
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 1,459,000 12 تیر 1,459,000 1,459,000
تهران / بندرعباس
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 1,750,000 12 تیر 1,750,000 1,750,000
تهران / بندرعباس
تهران / بندرعباس
بلیط قطار
تهران / بندرعباس یک روز در میان 1,359,000 12 تیر 1,359,000 1,359,000
تهران / بندرعباس
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز یک روز در میان 727,000 8 تیر 727,000 727,000
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز یک روز در میان 617,000 8 تیر 617,000 617,000
تهران / تبریز
تهران / تبریز
بلیط قطار
تهران / تبریز یک روز در میان 597,000 8 تیر 597,000 597,000
تهران / تبریز
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 1,174,500 15 تیر 979,000 979,000
تهران / خواف
تهران / خواف
بلیط قطار
تهران / خواف چهار روز در میان 910,500 15 تیر 795,000 795,000
تهران / خواف
تهران / زنجان
بلیط قطار
تهران / زنجان همه روزه 248,000 11 تیر 248,000 248,000
تهران / زنجان
تهران / ساری
بلیط قطار
تهران / ساری همه روزه 159,500 12 تیر 159,500 159,500
تهران / ساری
تهران / ساری
بلیط قطار
تهران / ساری همه روزه 388,000 12 تیر 388,000 388,000
تهران / ساری
تهران / سمنان
بلیط قطار
تهران / سمنان همه روزه 140,000 15 تیر 140,000 140,000
تهران / سمنان
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,422,000 12 تیر 1,422,000 1,422,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,569,000 12 تیر 1,569,000 1,569,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,189,000 12 تیر 1,189,000 1,189,000
تهران / شیراز
تهران / شیراز
بلیط قطار
تهران / شیراز یک روز در میان 1,189,000 12 تیر 1,189,000 1,189,000
تهران / شیراز
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 1,390,500 15 تیر 1,159,000 1,159,000
تهران / طبس
تهران / طبس
بلیط قطار
تهران / طبس چهار روز در میان 1,000,500 15 تیر 839,000 839,000
تهران / طبس
تهران / مراغه
بلیط قطار
تهران / مراغه یک روز در میان 654,500 11 تیر 654,500 654,500
تهران / مراغه
تهران / مراغه
بلیط قطار
تهران / مراغه یک روز در میان 400,500 11 تیر 400,500 400,500
تهران / مراغه
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 2,014,000 10 تیر 2,013,500 2,013,500
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 3,282,000 18:04:30 2,735,000 2,735,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 2,882,500 18:04:30 2,472,000 2,472,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 675,000 10 تیر 674,000 674,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 1,920,500 18:04:30 1,669,000 1,669,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 1,357,000 18:04:30 1,088,500 1,088,500
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 1,357,000 18:04:30 1,088,500 1,088,500
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 1,464,000 10 تیر 1,463,000 1,463,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد همه روزه 2,416,000 12 تیر 2,416,000 2,416,000
تهران / مشهد
تهران / مشهد
بلیط قطار
تهران / مشهد یک روز در میان 800,500 13 تیر 800,500 800,500
تهران / مشهد
تهران / گرگان
بلیط قطار
تهران / گرگان یک روز در میان 622,500 12 تیر 622,500 622,500
تهران / گرگان
تهران / گرگان
بلیط قطار
تهران / گرگان یک روز در میان 472,500 12 تیر 472,500 472,500
تهران / گرگان
تهران / یزد
بلیط قطار
تهران / یزد همه روزه 622,500 12 تیر 622,500 622,500
تهران / یزد
خواف
بلیط قطار
خواف چهار روز یکبار 794,000 20 فروردین 794,000 794,000
خواف
مجموع موارد: 122 عدد در 3 صفحه