شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نردبان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
نردبان 12 پله مدل آسانکار As12s
نردبان
نردبان 12 پله مدل آسانکار As12s متفرقه 11,200,000 29 شهریور 10,800,000 12,200,000
نردبان 12 پله مدل آسانکار As12s بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 13 پله مدل Afra 2p
نردبان
نردبان 13 پله مدل Afra 2p متفرقه 9,950,000 19 شهریور 9,500,000 9,500,000
نردبان 13 پله مدل Afra 2p بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 14 پله مدل آسانکار As14p
نردبان
نردبان 14 پله مدل آسانکار As14p متفرقه 13,100,000 19 شهریور 11,700,000 13,500,000
نردبان 14 پله مدل آسانکار As14p بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 15 پله مدل Afra 2p
نردبان
نردبان 15 پله مدل Afra 2p متفرقه 11,300,000 19 شهریور 11,300,000 11,300,000
نردبان 15 پله مدل Afra 2p بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 17 پله مدل Afra 2p
نردبان
نردبان 17 پله مدل Afra 2p متفرقه 12,500,000 24 شهریور 11,900,000 11,900,000
نردبان 17 پله مدل Afra 2p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 18 پله قائم مدل 4 متری به همراه پایه تعادل
نردبان
نردبان 18 پله قائم مدل 4 متری به همراه پایه تعادل متفرقه 6,700,000 24 شهریور 4,620,000 4,620,000
نردبان 18 پله قائم مدل 4 متری به همراه پایه تعادل جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: دارد
نردبان 19 پله مدل Afra 2p
نردبان
نردبان 19 پله مدل Afra 2p متفرقه 14,500,000 19 شهریور 13,900,000 13,900,000
نردبان 19 پله مدل Afra 2p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 19 پله مدل Afra 3p
نردبان
نردبان 19 پله مدل Afra 3p متفرقه 14,000,000 19 شهریور 13,400,000 13,400,000
نردبان 19 پله مدل Afra 3p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 20 پله مدل آسانکار As20s
نردبان
نردبان 20 پله مدل آسانکار As20s متفرقه 11,900,000 21 تیر 11,900,000 11,900,000
نردبان 20 پله مدل آسانکار As20s بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 21 پله مدل Afra 2p
نردبان
نردبان 21 پله مدل Afra 2p متفرقه 16,270,000 24 شهریور 15,500,000 15,500,000
نردبان 21 پله مدل Afra 2p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 22 پله مدل Afra 3p
نردبان
نردبان 22 پله مدل Afra 3p متفرقه 16,000,000 19 شهریور 15,350,000 15,350,000
نردبان 22 پله مدل Afra 3p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 22 پله کد 922
نردبان
نردبان 22 پله کد 922 متفرقه 7,290,000 21 تیر 7,290,000 7,290,000
نردبان 22 پله کد 922 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 50-100 جنس: آهن قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 25 پله مدل Afra 3p
نردبان
نردبان 25 پله مدل Afra 3p متفرقه 18,700,000 19 شهریور 17,800,000 17,800,000
نردبان 25 پله مدل Afra 3p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 28 پله مدل Afra 3p
نردبان
نردبان 28 پله مدل Afra 3p متفرقه 21,000,000 19 شهریور 19,950,000 19,950,000
نردبان 28 پله مدل Afra 3p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 3 پله ایران یاس مدل 01
نردبان
نردبان 3 پله ایران یاس مدل 01 متفرقه 2,250,000 19 شهریور 1,750,000 1,750,000
نردبان 3 پله ایران یاس مدل 01 قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 3 پله فولاد بهمن مدل Yuksel 3s
نردبان
نردبان 3 پله فولاد بهمن مدل Yuksel 3s متفرقه 5,050,000 19 شهریور 4,800,000 4,800,000
نردبان 3 پله فولاد بهمن مدل Yuksel 3s بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 31 پله مدل Afra 3p
نردبان
نردبان 31 پله مدل Afra 3p متفرقه 23,800,000 24 شهریور 23,800,000 23,800,000
نردبان 31 پله مدل Afra 3p بازه حداکثر ارتفاع: 4-5 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 4 پله آذر پله مدل R04
نردبان
نردبان 4 پله آذر پله مدل R04 متفرقه 4,830,000 14 شهریور 4,480,000 4,480,000
نردبان 4 پله آذر پله مدل R04 بازه حداکثر ارتفاع: 0-1 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 001
نردبان
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 001 متفرقه 2,190,000 7 تیر 2,190,000 2,190,000
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 001 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 02
نردبان
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 02 متفرقه 3,050,000 19 شهریور 2,700,000 2,950,000
نردبان 4 پله ایران یاس مدل 02 قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 4 پله مدل Bahman
نردبان
نردبان 4 پله مدل Bahman متفرقه 5,700,000 19 شهریور 5,400,000 5,400,000
نردبان 4 پله مدل Bahman بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 4 پله مدل Yuksel
نردبان
نردبان 4 پله مدل Yuksel متفرقه 6,100,000 19 شهریور 5,800,000 5,800,000
نردبان 4 پله مدل Yuksel بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 5 پله آلوم راد مدل کاسپینن
نردبان
نردبان 5 پله آلوم راد مدل کاسپینن متفرقه 8,050,000 3 مرداد 6,200,000 6,200,000
نردبان 5 پله آلوم راد مدل کاسپینن جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 5 پله قائم مدل 004
نردبان
نردبان 5 پله قائم مدل 004 متفرقه 3,500,000 24 شهریور 2,830,000 2,830,000
نردبان 5 پله قائم مدل 004 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان 5 پله مدل Bahman 5s
نردبان
نردبان 5 پله مدل Bahman 5s متفرقه 6,800,000 19 شهریور 6,800,000 6,800,000
نردبان 5 پله مدل Bahman 5s بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 5 پله مدل Yuksel
نردبان
نردبان 5 پله مدل Yuksel متفرقه 7,250,000 19 شهریور 6,900,000 6,900,000
نردبان 5 پله مدل Yuksel بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 6 پله رویال کد MRK6
نردبان
نردبان 6 پله رویال کد MRK6 متفرقه 4,400,000 20 مرداد 3,290,000 3,290,000
نردبان 6 پله رویال کد MRK6 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 6 پله مدل Bahman 6s
نردبان
نردبان 6 پله مدل Bahman 6s متفرقه 7,550,000 19 شهریور 7,200,000 7,200,000
نردبان 6 پله مدل Bahman 6s بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 6 پله مدل NA1
نردبان
نردبان 6 پله مدل NA1 متفرقه 2,500,000 15 شهریور 2,400,000 2,500,000
نردبان 6 پله مدل NA1 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 50-100 جنس: چوب قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 6 پله مدل Yuksel
نردبان
نردبان 6 پله مدل Yuksel متفرقه 8,300,000 19 شهریور 7,900,000 7,900,000
نردبان 6 پله مدل Yuksel بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 7 پله مدل Bahman 7s
نردبان
نردبان 7 پله مدل Bahman 7s متفرقه 9,000,000 19 شهریور 8,600,000 8,600,000
نردبان 7 پله مدل Bahman 7s بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 7 پله مدل Yuksel
نردبان
نردبان 7 پله مدل Yuksel متفرقه 9,350,000 19 شهریور 8,900,000 9,500,000
نردبان 7 پله مدل Yuksel بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان 8 پله مدل bahman
نردبان
نردبان 8 پله مدل bahman متفرقه 9,950,000 19 شهریور 9,950,000 9,950,000
نردبان 8 پله مدل bahman بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان 8 پله مدل Yuksel
نردبان
نردبان 8 پله مدل Yuksel متفرقه 10,400,000 19 شهریور 9,900,000 10,500,000
نردبان 8 پله مدل Yuksel بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:دارد
نردبان استخر 2 پله مدل 304a
نردبان
نردبان استخر 2 پله مدل 304a متفرقه 6,600,000 25 مرداد 6,600,000 6,600,000
نردبان استخر 2 پله مدل 304a بازه حداکثر ارتفاع: 0-1 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: استیل قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان استخر 3 پله مدل 304
نردبان
نردبان استخر 3 پله مدل 304 متفرقه 7,150,000 14 شهریور 7,150,000 7,150,000
نردبان استخر 3 پله مدل 304 بازه حداکثر ارتفاع: 1-2 بازه وزن قابل تحمل: 150-200 جنس: استیل قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان استخر 4 پله مدل 304
نردبان
نردبان استخر 4 پله مدل 304 متفرقه 10,500,000 14 شهریور 9,800,000 9,800,000
نردبان استخر 4 پله مدل 304 بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 150-200 جنس: پلاستیک قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان استخر 6 پله مدل 304
نردبان
نردبان استخر 6 پله مدل 304 متفرقه 9,900,000 25 مرداد 9,900,000 9,900,000
نردبان استخر 6 پله مدل 304 بازه حداکثر ارتفاع: 2-3 بازه وزن قابل تحمل: 150-200 جنس: استیل قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان سه پله ایران یاس
نردبان
نردبان سه پله ایران یاس متفرقه 1,780,000 21 خرداد 1,780,000 1,780,000
نردبان سه پله ایران یاس جنس: آهن قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان شانزده پله عایق برق توبسکا کومابی مدل 04255008
نردبان
نردبان شانزده پله عایق برق توبسکا کومابی مدل 04255008 متفرقه 19,000,000 29 شهریور 19,000,000 19,000,000
نردبان شانزده پله عایق برق توبسکا کومابی مدل 04255008 جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: دارد
نردبان شش پله هایلو مدل L50-8150601
نردبان
نردبان شش پله هایلو مدل L50-8150601 هایلو 22,900,000 5 مرداد 22,800,000 23,900,000
نردبان شش پله هایلو مدل L50-8150601 جنس: آلومینیوم قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان پنج پله مدل TL5
نردبان
نردبان پنج پله مدل TL5 متفرقه 4,550,000 14 شهریور 4,550,000 4,550,000
نردبان پنج پله مدل TL5 بازه حداکثر ارتفاع: 3-4 بازه وزن قابل تحمل: 100-150 جنس: آهن قفل ارتفاع: دارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه:ندارد
نردبان چهار پله آریس
نردبان
نردبان چهار پله آریس متفرقه 3,500,000 3 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
نردبان چهار پله آریس جنس: آلومینیوم قفل ارتفاع: ندارد قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
نردبان چهار پله هایلو مدل L60-8160401
نردبان
نردبان چهار پله هایلو مدل L60-8160401 هایلو 18,800,000 20 خرداد 18,800,000 18,800,000
نردبان چهار پله هایلو مدل L60-8160401 جنس: آلومینیوم قابلیت استفاده‌ی دو طرفه: ندارد
مجموع موارد: 44 عدد در 1 صفحه