شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پروفیل مقاطع باز

رسته عنوان کارخانه طول واحد سایز قیمت زمان کمترین بیشترین
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 99,000 7 خرداد 85,600 99,000
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 99,000 7 خرداد 85,800 99,000
آبرو دوطرفه 180 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
آبرو یکطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
آبرو یکطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 99,000 7 خرداد 85,600 99,000
آبرو یکطرفه 180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 99,000 7 خرداد 98,000 99,000
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 98,000 7 خرداد 84,600 98,000
پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 98,000 7 خرداد 84,600 98,000
پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 200 98,200 7 خرداد 84,800 98,200
پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 200 98,200 7 خرداد 84,800 98,200
پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 220 98,200 7 خرداد 84,400 98,200
پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 220 98,200 7 خرداد 97,200 98,200
پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل زد پانچ شده Z-180 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد پانچ شده Z-180 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 180 96,000 4 خرداد 96,000 100,000
پروفیل زد پانچ شده Z-180 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل زد پانچ شده Z-200 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد پانچ شده Z-200 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 200 96,000 4 خرداد 96,000 100,000
پروفیل زد پانچ شده Z-200 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل زد پانچ شده Z-220 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل مقاطع باز
پروفیل زد پانچ شده Z-220 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 220 96,000 4 خرداد 96,000 100,000
پروفیل زد پانچ شده Z-220 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 180 98,000 7 خرداد 84,600 98,000
پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 180 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 200 98,200 7 خرداد 84,800 98,200
پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 200 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا
پروفیل مقاطع باز
پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) 6 کیلوگرم 220 98,200 7 خرداد 84,800 98,200
پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا کارخانه: لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) بارگیری: کارخانه سایز: 220 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه