شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پروفیل درب و پنجره

رسته عنوان کارخانه طول واحد وزن قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 87,000 101,000
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 علویجه
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 علویجه تعاونی فولاد علویجه 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 85,900 101,000
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 علویجه کارخانه: تعاونی فولاد علویجه وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 6 کیلوگرم 57 kg 88,500 21 اردیبهشت 88,500 88,600
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان کارخانه: گروه صنایع فولاد صبح پارسیان وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 57 kg 96,000 4 خرداد 85,700 100,000
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 6 کیلوگرم 57 kg 99,400 00:02:38 88,500 100,500
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 97,700 00:02:38 85,000 99,000
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 6 کیلوگرم 57 kg 98,400 00:02:38 87,000 101,000
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 گل نرده کارخانه: شرکت لوله و پروفیل گل نرده وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 96,700 00:02:38 84,500 98,000
پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 87,000 101,000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 علویجه
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 علویجه تعاونی فولاد علویجه 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 87,000 101,000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 علویجه کارخانه: تعاونی فولاد علویجه وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 6 کیلوگرم 57 kg 88,500 21 اردیبهشت 88,500 88,600
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان کارخانه: گروه صنایع فولاد صبح پارسیان وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 57 kg 96,000 4 خرداد 85,700 100,000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 6 کیلوگرم 57 kg 99,400 00:02:38 88,500 100,500
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 97,700 00:02:38 85,000 99,000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 6 کیلوگرم 57 kg 98,400 00:02:38 87,000 101,000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 گل نرده کارخانه: شرکت لوله و پروفیل گل نرده وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 96,700 00:02:38 84,500 98,000
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 علویجه
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 علویجه تعاونی فولاد علویجه 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 87,000 101,000
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 علویجه کارخانه: تعاونی فولاد علویجه وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 57 kg 96,000 4 خرداد 85,700 100,000
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 6 کیلوگرم 57 kg 99,400 00:02:38 88,500 100,500
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 97,700 00:02:38 85,000 99,000
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 96,700 00:02:38 84,500 98,000
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 87,000 101,000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 علویجه
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 علویجه تعاونی فولاد علویجه 6 کیلوگرم 57 kg 98,500 4 خرداد 87,000 101,000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 علویجه کارخانه: تعاونی فولاد علویجه وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 6 کیلوگرم 57 kg 88,500 21 اردیبهشت 88,500 88,600
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد صبح پارسیان کارخانه: گروه صنایع فولاد صبح پارسیان وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 6 کیلوگرم 57 kg 96,000 4 خرداد 85,700 100,000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 6 کیلوگرم 57 kg 99,400 00:02:38 88,500 100,500
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 97,700 00:02:38 85,000 99,000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 6 کیلوگرم 57 kg 98,400 00:02:38 87,000 101,000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 گل نرده کارخانه: شرکت لوله و پروفیل گل نرده وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
پروفیل درب و پنجره
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 6 کیلوگرم 57 kg 96,700 00:02:38 84,500 98,000
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل وزن: 57 kg نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
مجموع موارد: 29 عدد در 1 صفحه