شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق گالوانیزه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق گالوانیزه 0.2 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.2 عرض 1000 چین 145,100 29 اردیبهشت 128,000 145,200
ورق گالوانیزه 0.2 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.2
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین 16,010 18 فروردین 15,060 16,010
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین 177,200 29 اردیبهشت 130,000 177,300
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.3
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان 178,100 6 خرداد 165,000 179,000
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.3
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان 168,100 1 خرداد 168,000 168,100
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.35
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد 155,000 00:02:41 140,500 155,100
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 تاراز شهرکرد کارخانه: صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد 156,000 00:02:41 144,000 156,100
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد کارخانه: کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق 15,200 18 فروردین 15,150 15,200
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق 161,400 00:02:41 155,900 161,400
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس 141,500 3 خرداد 138,500 141,500
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 چین 162,200 29 اردیبهشت 130,000 162,300
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان 15,350 16 اردیبهشت 15,300 15,350
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان 156,100 2 خرداد 143,000 157,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 هفت الماس 141,500 6 خرداد 138,500 141,500
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان 15,370 16 اردیبهشت 15,320 15,370
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان 156,100 3 خرداد 143,000 157,000
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق 15,200 18 فروردین 15,150 15,200
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق 156,500 00:02:41 155,900 156,500
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان 146,100 6 خرداد 143,000 146,100
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان 146,100 3 خرداد 143,000 146,100
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.45
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد 143,000 00:02:41 127,100 146,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 تاراز شهرکرد کارخانه: صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد 143,000 00:02:41 127,100 148,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد کارخانه: کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه 142,100 00:02:41 114,000 142,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 روی اندود کاوه کارخانه: مجتمع فولادی روی اندود کاوه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 143,100 00:02:41 118,000 143,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق 153,400 00:02:41 125,900 153,400
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان 149,000 00:02:41 126,000 150,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 نورد و لوله سمنان کارخانه: گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس 12,260 18 فروردین 12,160 12,260
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس 141,000 00:02:41 125,600 144,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 چین
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 چین 153,200 29 اردیبهشت 130,000 153,300
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان 13,570 16 اردیبهشت 13,520 13,570
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان 147,000 00:02:41 130,500 155,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان کارخانه: فولاد امیرکبیر کاشان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد 143,000 00:02:41 128,000 146,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 تاراز شهرکرد کارخانه: صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد 12,310 18 فروردین 12,260 12,310
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد 143,000 00:02:41 128,500 148,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد کارخانه: کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه 142,100 00:02:41 114,000 142,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 روی اندود کاوه کارخانه: مجتمع فولادی روی اندود کاوه بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 143,100 00:02:41 118,000 143,100
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق 12,200 18 فروردین 12,150 12,200
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق 153,400 00:02:41 125,900 153,400
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان 13,320 18 فروردین 13,270 13,320
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان 149,000 00:02:41 126,000 150,000
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 نورد و لوله سمنان کارخانه: گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس 12,260 18 فروردین 12,160 12,260
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 هفت الماس
مجموع موارد: 250 عدد در 5 صفحه