شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق شیروانی

رسته عنوان بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,300 20 اردیبهشت 145,900 146,300
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,200 20 اردیبهشت 145,800 146,200
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,400 20 اردیبهشت 146,000 146,400
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,400 19 تیر 145,900 146,300
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,200 20 اردیبهشت 145,800 146,200
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 146,400 20 اردیبهشت 146,000 146,400
ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 133,300 18 اردیبهشت 133,300 146,100
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 133,200 18 اردیبهشت 133,200 146,000
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 133,400 18 اردیبهشت 133,400 146,200
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 135,400 3 خرداد 135,300 135,400
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 135,200 10 تیر 135,100 135,200
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 135,300 14 خرداد 135,300 135,400
ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 134,800 6 اردیبهشت 134,800 134,800
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 134,800 18 تیر 134,800 134,800
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 134,800 31 اردیبهشت 134,800 134,900
ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 217,700 19 تیر 142,100 167,200
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 217,600 19 تیر 157,500 167,100
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 217,800 19 تیر 142,200 167,300
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 217,700 19 تیر 142,100 167,200
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 217,600 19 تیر 157,500 167,100
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.4 کیلوگرم 217,700 18 تیر 142,200 167,300
ورق شیروانی گالوانیزه 0.4 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.4
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 200,200 19 تیر 146,000 180,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 200,100 19 تیر 146,500 180,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 200,300 19 تیر 146,600 180,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 200,200 19 تیر 146,000 180,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 200,100 19 تیر 147,500 180,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.5 کیلوگرم 200,300 19 تیر 147,700 180,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.5
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 190,200 19 تیر 144,000 178,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 190,100 19 تیر 146,000 178,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 190,300 19 تیر 144,100 178,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 191,200 19 تیر 144,000 178,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 191,100 19 تیر 146,000 178,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.6 کیلوگرم 191,300 19 تیر 144,100 178,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.6
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 188,700 19 تیر 142,000 172,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 188,600 19 تیر 143,000 172,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 188,800 19 تیر 143,200 172,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 188,700 19 تیر 142,000 172,600
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 188,600 19 تیر 143,000 172,500
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.7 کیلوگرم 188,800 19 تیر 143,200 172,700
ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.7
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 185,200 19 تیر 141,000 172,100
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 185,100 19 تیر 142,000 172,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 185,300 19 تیر 142,100 172,200
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 184,200 19 تیر 141,000 172,100
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 184,100 19 تیر 142,000 172,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.8 کیلوگرم 184,300 19 تیر 142,100 172,200
ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.8
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 184,200 19 تیر 140,000 170,200
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 184,100 19 تیر 141,500 170,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 184,300 19 تیر 141,600 170,200
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 184,200 19 تیر 140,000 170,100
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح سینوسی
ورق شیروانی
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح سینوسی بنگاه تهران 0.9 کیلوگرم 184,100 19 تیر 141,500 170,000
ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح سینوسی کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST22 ضخامت: 0.9
مجموع موارد: 57 عدد در 2 صفحه