شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق سیاه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 92,100 4 خرداد 92,000 92,100
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 10
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 98,600 27 اردیبهشت 87,700 98,600
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 10
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 125,700 00:05:46 125,000 126,100
ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 10
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 87,500 26 فروردین 87,500 87,500
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 12
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 89,800 19 اردیبهشت 87,700 89,800
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 12
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 125,700 00:05:46 125,000 126,100
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 12
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 90,400 00:05:46 89,500 94,600
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 15
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 95,100 4 خرداد 92,000 95,100
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 15
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 122,200 00:05:46 114,200 125,100
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 15
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد 100,200 00:05:46 85,200 102,900
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد کارخانه: شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز 103,100 00:05:46 87,000 103,100
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز کارخانه: شرکت لوله و پروفیل امید البرز نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد پروفیل مشهد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد پروفیل مشهد 100,100 00:05:46 85,200 102,900
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا 100,000 00:05:46 91,200 102,900
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل 101,000 00:05:46 86,000 101,000
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد سبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد سبا 103,000 11 خرداد 86,500 103,100
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد سبا کارخانه: مجتمع فولاد سبا نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول قزاق 115,400 10 خرداد 90,200 115,400
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول چین
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول چین 103,100 11 خرداد 101,800 103,100
ورق سیاه 2 عرض 1000 رول چین کارخانه: فولاد چین نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل 101,000 00:05:46 86,000 101,000
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد 100,600 00:05:46 80,200 100,600
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد کارخانه: شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز 103,100 00:05:46 87,000 103,100
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز کارخانه: شرکت لوله و پروفیل امید البرز نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد پروفیل مشهد
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد پروفیل مشهد 100,600 00:05:46 80,200 100,600
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد پروفیل مشهد کارخانه: شرکت فولاد پروفیل مشهد نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا 97,000 00:05:46 87,700 97,400
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا کارخانه: شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل 101,000 00:05:46 86,000 101,000
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: برش خورده بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا 99,500 11 خرداد 64,500 100,100
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا کارخانه: مجتمع فولاد سبا نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول قزاق 106,300 10 خرداد 87,200 119,800
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل 101,000 00:05:46 86,000 101,000
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل کارخانه: شرکت صنعتی نیکان پروفیل نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک چین
ورق سیاه
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک چین 106,900 11 خرداد 101,800 106,900
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک چین کارخانه: فولاد چین نوع: فابریک بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 2
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 98,400 00:05:46 95,800 102,600
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 20
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 101,400 00:05:46 95,800 104,100
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 20
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 122,700 00:05:46 101,000 122,800
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 20
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 98,400 00:05:46 97,500 103,600
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 25
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 101,400 00:05:46 95,800 103,100
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 25
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 122,700 00:05:46 105,000 122,700
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 25
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول قزاق 115,800 24 اردیبهشت 115,700 115,800
ورق سیاه 3 عرض 1250 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 3
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول قزاق
ورق سیاه
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول قزاق 97,900 7 خرداد 97,500 100,400
ورق سیاه 3 عرض 1500 رول قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 3
ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 5,800 15 اردیبهشت 5,800 98,200
ورق سیاه 30 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 30
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 100,900 00:05:46 95,800 104,100
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 30
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 122,700 00:05:46 104,000 122,800
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 30
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 125,600 11 خرداد 112,000 125,600
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 35
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان 100,600 00:05:46 100,500 103,100
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 40
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 122,200 00:05:46 102,000 122,200
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 40
ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان
ورق سیاه
ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان 87,500 26 فروردین 87,500 87,500
ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان کارخانه: شرکت فولاد کاویان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 8
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین
ورق سیاه
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین 126,200 00:05:46 125,000 130,600
ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین کارخانه: فولاد اکسین خوزستان نوع: فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST37 ضخامت: 8
مجموع موارد: 43 عدد در 1 صفحه