شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق روغنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس 204,000 14 شهریور 199,500 220,600
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.2
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا 140,000 24 خرداد 140,000 149,000
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.3
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا 223,000 14 شهریور 212,000 223,000
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس 223,100 14 شهریور 212,100 225,100
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا 223,000 14 شهریور 212,000 223,000
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس 241,000 18 شهریور 212,100 216,100
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه 144,800 24 خرداد 144,700 144,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا 265,000 25 شهریور 225,500 239,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 273,000 31 شهریور 222,000 248,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق 144,800 24 خرداد 144,700 144,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس 265,000 25 شهریور 225,600 247,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه 144,800 24 خرداد 144,700 144,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا 265,000 25 شهریور 225,500 247,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 273,000 31 شهریور 222,000 248,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق 144,800 24 خرداد 144,700 144,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس 265,000 25 شهریور 225,600 247,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه 142,800 24 خرداد 142,700 142,800
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا 209,500 14 شهریور 201,000 217,600
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 232,000 30 شهریور 205,000 226,000
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق 142,800 24 خرداد 142,700 142,800
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس 225,000 19 شهریور 201,100 217,600
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا 209,500 14 شهریور 201,000 217,600
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 232,000 30 شهریور 204,000 218,100
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق 142,800 24 خرداد 142,700 142,800
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس 225,000 19 شهریور 201,100 217,600
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا 244,000 31 شهریور 204,500 218,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 225,000 18 شهریور 198,000 217,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس 244,000 31 شهریور 204,500 216,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا 244,000 31 شهریور 204,500 216,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 225,000 18 شهریور 198,000 217,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس 244,000 31 شهریور 204,500 216,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا 252,000 31 شهریور 201,000 213,600
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 249,000 31 شهریور 198,000 214,100
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس 252,000 31 شهریور 201,000 213,600
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا 252,000 31 شهریور 201,000 213,600
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 249,000 31 شهریور 198,000 214,100
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس 252,000 31 شهریور 201,000 213,600
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا 235,000 30 شهریور 200,000 216,000
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 241,000 30 شهریور 200,000 211,000
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس 230,000 19 شهریور 200,100 209,600
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه 137,800 24 خرداد 137,700 137,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
مجموع موارد: 92 عدد در 2 صفحه