شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق روغنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس 170,100 3 خرداد 126,000 170,500
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.2
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا 140,000 29 اردیبهشت 126,100 149,000
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.3
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا 160,100 4 خرداد 126,000 164,000
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس 160,100 3 خرداد 126,000 164,000
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا 160,100 4 خرداد 126,000 164,000
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس 160,100 3 خرداد 126,000 164,000
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.4
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه 144,800 28 اردیبهشت 144,500 145,200
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا 160,100 4 خرداد 128,000 160,100
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 160,600 4 خرداد 128,500 161,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق 144,800 00:02:13 141,300 144,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس 160,100 00:02:13 127,300 160,100
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه 144,800 4 خرداد 141,200 145,200
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا 160,100 4 خرداد 128,000 160,100
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 160,600 4 خرداد 128,500 161,000
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق 144,800 00:02:13 141,300 144,800
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس 160,100 00:02:13 128,000 160,100
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.5
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه 142,800 4 خرداد 141,200 142,800
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا 148,100 4 خرداد 124,000 153,500
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 148,600 4 خرداد 128,500 155,000
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق 142,800 00:02:13 136,300 142,800
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس 148,100 3 خرداد 124,000 153,500
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا 150,100 4 خرداد 124,000 153,500
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 150,600 4 خرداد 125,500 155,000
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق 142,800 00:02:13 136,300 142,800
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس 150,100 3 خرداد 124,000 153,500
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.6
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه 137,800 28 اردیبهشت 137,500 141,300
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا 148,100 4 خرداد 118,000 160,500
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 148,600 4 خرداد 118,500 161,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق 137,800 00:02:14 136,300 137,800
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس 148,100 00:02:13 118,000 160,500
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه 137,800 28 اردیبهشت 137,500 141,300
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا 148,100 4 خرداد 118,000 160,500
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 148,600 4 خرداد 118,500 161,000
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق 137,800 00:02:14 136,300 137,800
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس 148,100 00:02:13 118,000 160,500
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.7
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه 137,800 28 اردیبهشت 137,500 141,300
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا 148,100 4 خرداد 121,000 160,500
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 148,600 4 خرداد 121,500 161,000
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق 137,800 00:02:14 136,300 137,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس 148,100 3 خرداد 121,000 160,500
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا 148,100 4 خرداد 121,000 160,500
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 148,600 4 خرداد 121,500 161,000
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق 137,800 00:02:14 136,300 137,800
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس 148,100 3 خرداد 121,000 160,500
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.8
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه 137,800 4 خرداد 136,200 137,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا 150,100 4 خرداد 121,000 160,500
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه: شرکت فولاد غرب آسیا بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 150,600 4 خرداد 121,500 161,000
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق 137,800 00:02:14 136,300 137,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق کارخانه: کارخانه فولاد قزاق بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس 150,100 3 خرداد 121,000 160,500
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه
ورق روغنی
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه 137,800 4 خرداد 136,200 137,800
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه کارخانه: MMK روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: ST12 ضخامت: 0.9
مجموع موارد: 92 عدد در 2 صفحه