شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق رنگی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس 260,000 24 تیر 201,100 201,300
ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.35
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:40 172,000 200,100
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.4
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:40 200,000 200,100
ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.45
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1000 چین 285,100 16 مرداد 162,000 201,100
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: آبی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.47
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1250 چین 285,100 16 مرداد 162,000 238,100
ورق رنگی آبی 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: آبی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.47
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:39 172,000 200,100
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.5
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 292,100 16 مرداد 165,000 214,100
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.5
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:39 170,000 200,100
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.6
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 299,800 30 تیر 299,800 299,800
ورق رنگی آبی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.6
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس 285,000 12:23:40 285,000 285,000
ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.7
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:39 285,000 285,000
ورق رنگی آبی 0.8 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.8
ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:40 285,000 285,000
ورق رنگی آبی 0.9 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 0.9
ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس 285,000 12:23:40 170,000 200,100
ورق رنگی آبی 1 عرض 1000 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: آبی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5017 ضخامت: 1
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن 302,100 16 مرداد 157,200 215,200
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: آبی نیسانی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 5015 ضخامت: 0.7
ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین 258,000 8 تیر 218,000 258,100
ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: بنفش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4004 ضخامت: 0.18
ورق رنگی بنفش 0.25 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی بنفش 0.25 عرض 1000 چین 254,000 8 تیر 213,000 254,100
ورق رنگی بنفش 0.25 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: بنفش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4004 ضخامت: 0.25
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1000 چین 280,100 16 مرداد 162,000 238,100
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سبز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 6024 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1250 چین 280,100 16 مرداد 157,000 238,100
ورق رنگی سبز 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سبز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 6024 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن 302,100 16 مرداد 157,200 215,200
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سبز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 6024 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سبز روشن 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سبز روشن 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن 302,100 16 مرداد 157,200 215,200
ورق رنگی سبز روشن 0.5 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سبز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 6029 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سفال 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفال 0.16 عرض 1000 چین 261,000 8 تیر 221,000 261,100
ورق رنگی سفال 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفال بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.18
ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین 258,000 8 تیر 218,000 258,100
ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفال بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.18
ورق رنگی سفال 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفال 0.47 عرض 1250 چین 280,100 16 مرداد 157,000 238,100
ورق رنگی سفال 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفال بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سفید یخچالی 0.35 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.35 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 251,100 18 تیر 251,100 251,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.35 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.35
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 251,100 18 تیر 251,100 251,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 چین 235,100 19 تیر 168,000 200,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 309,000 30 تیر 309,000 309,000
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 چین 235,100 19 تیر 168,000 200,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.4
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چین 280,100 16 مرداد 158,000 238,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چین 280,100 16 مرداد 158,000 238,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: سفید یخچالی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.47
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 302,100 16 مرداد 170,000 215,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس 295,000 12:23:39 172,000 200,100
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.5
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1250 فولاد بهمن 302,100 16 مرداد 157,200 215,200
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.6
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن
ورق رنگی
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن 302,100 16 مرداد 157,200 215,200
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 عرض 1250 فولاد بهمن کارخانه: گروه صنعتی فولاد بهمن رنگ: سفید یخچالی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 9016 ضخامت: 0.7
ورق رنگی صورتی 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی صورتی 0.18 عرض 1000 چین 258,000 8 تیر 218,000 258,100
ورق رنگی صورتی 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: صورتی بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4003 ضخامت: 0.18
ورق رنگی قرمز 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.16 عرض 1000 چین 261,000 8 تیر 221,000 261,100
ورق رنگی قرمز 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.18
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 251,100 18 تیر 251,100 251,100
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 چین 235,100 19 تیر 168,000 200,100
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 309,500 30 تیر 309,500 309,500
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چین 230,100 19 تیر 168,000 2,011,100
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.4
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1000 چین 280,100 16 مرداد 179,000 238,100
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1250 چین 280,100 16 مرداد 160,000 238,100
ورق رنگی قرمز 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قرمز بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 302,100 16 مرداد 166,000 215,100
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.5
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس
ورق رنگی
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس 285,000 12:23:40 285,000 285,000
ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس کارخانه: صنایع هفت الماس رنگ: قرمز بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 3000 ضخامت: 0.55
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1000 چین 280,100 16 مرداد 171,000 238,100
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای روشن بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1250 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1250 چین 280,100 16 مرداد 170,500 238,100
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.47 عرض 1250 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای روشن بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.47
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 324,000 30 تیر 177,500 189,100
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: قهوه ای روشن بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 8004 ضخامت: 0.5
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.16 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.16 عرض 1000 چین 261,000 8 تیر 221,000 261,100
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.16 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای سوخته بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8017 ضخامت: 0.18
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.18 عرض 1000 چین
ورق رنگی
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.18 عرض 1000 چین 258,000 8 تیر 218,000 258,100
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.18 عرض 1000 چین کارخانه: فولاد چین رنگ: قهوه ای سوخته بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 8017 ضخامت: 0.18
ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی
ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 263,100 19 تیر 263,100 263,100
ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان رنگ: نارنجی بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: 2004 ضخامت: 0.4
مجموع موارد: 59 عدد در 2 صفحه