شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ورق

رسته عنوان بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 123,000 17 اردیبهشت 122,000 123,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 10
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 125,000 17 اردیبهشت 124,000 125,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 12
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 بنگاه تهران 15 کیلوگرم 132,000 17 اردیبهشت 131,000 132,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 15
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 بنگاه تهران 6 کیلوگرم 136,000 17 اردیبهشت 135,000 136,000
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 6
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 بنگاه تهران 8 کیلوگرم 130,500 16 اردیبهشت 129,500 130,500
ورق 17mn4 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: mn417 ضخامت: 8
ورق 4130 آلمان ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 10 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 10
ورق 4130 آلمان ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 15 بنگاه تهران 15 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 15 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 15
ورق 4130 آلمان ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 20 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 20
ورق 4130 آلمان ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 25 بنگاه تهران 25 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 25 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 25
ورق 4130 آلمان ضخامت 30
ورق آلیاژی
ورق 4130 آلمان ضخامت 30 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4130 آلمان ضخامت 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4130 ضخامت: 30
ورق 4140 آلمان ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 10 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 10
ورق 4140 آلمان ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 15 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 15 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 10
ورق 4140 آلمان ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 20 بنگاه تهران 15 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 15
ورق 4140 آلمان ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 25 بنگاه تهران 25 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 25 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 25
ورق 4140 آلمان ضخامت 30
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 30 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 30
ورق 4140 آلمان ضخامت 40
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 40 بنگاه تهران 40 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 40 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 40
ورق 4140 آلمان ضخامت 50
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 50 بنگاه تهران 40 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 50 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 40
ورق 4140 آلمان ضخامت 60
ورق آلیاژی
ورق 4140 آلمان ضخامت 60 بنگاه تهران 40 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق 4140 آلمان ضخامت 60 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: 4140 ضخامت: 40
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 کارخانه 10 کیلوگرم 108,000 19 اردیبهشت 108,000 123,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 10
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 کارخانه 12 کیلوگرم 109,000 20 اردیبهشت 109,000 110,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 12
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 کارخانه 15 کیلوگرم 109,000 20 اردیبهشت 109,000 114,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 15
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 کارخانه 6 کیلوگرم 118,000 19 اردیبهشت 118,000 136,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 6
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 کارخانه 8 کیلوگرم 118,000 19 اردیبهشت 118,000 130,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: رول بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 8
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 کارخانه 10 کیلوگرم 125,000 17 اردیبهشت 124,000 125,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 10
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 کارخانه 12 کیلوگرم 133,000 17 اردیبهشت 132,000 133,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 12
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 کارخانه 15 کیلوگرم 133,000 17 اردیبهشت 132,000 133,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 15
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 کارخانه 6 کیلوگرم 137,000 17 اردیبهشت 136,000 137,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 6
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8
ورق آلیاژی
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 کارخانه 8 کیلوگرم 133,000 17 اردیبهشت 132,000 133,000
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 کارخانه: فولاد مبارکه اصفهان نوع: شیت فابریک بارگیری: کارخانه واحد: کیلوگرم استاندارد: A516 ضخامت: 8
ورق CK45 روس ضخامت 2
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 2 بنگاه تهران 2 کیلوگرم 280,000 14 اردیبهشت 280,000 280,000
ورق CK45 روس ضخامت 2 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 2
ورق CK45 روس ضخامت 3
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 3 بنگاه تهران 3 کیلوگرم 280,000 14 اردیبهشت 280,000 280,000
ورق CK45 روس ضخامت 3 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 3
ورق CK45 روس ضخامت 4
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 4 بنگاه تهران 4 کیلوگرم 280,000 14 اردیبهشت 280,000 280,000
ورق CK45 روس ضخامت 4 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 4
ورق CK45 روس ضخامت 5
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 5 بنگاه تهران 5 کیلوگرم 280,000 14 اردیبهشت 280,000 280,000
ورق CK45 روس ضخامت 5 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 5
ورق CK45 روس ضخامت 6
ورق آلیاژی
ورق CK45 روس ضخامت 6 بنگاه تهران 6 کیلوگرم 280,000 14 اردیبهشت 280,000 280,000
ورق CK45 روس ضخامت 6 کارخانه: روسیه بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: CK45 ضخامت: 6
ورق MO40 آلمان ضخامت 10
ورق آلیاژی
ورق MO40 آلمان ضخامت 10 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق MO40 آلمان ضخامت 10 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40 ضخامت: 10
ورق MO40 آلمان ضخامت 15
ورق آلیاژی
ورق MO40 آلمان ضخامت 15 بنگاه تهران 15 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق MO40 آلمان ضخامت 15 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40 ضخامت: 15
ورق MO40 آلمان ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق MO40 آلمان ضخامت 20 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق MO40 آلمان ضخامت 20 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40 ضخامت: 20
ورق MO40 آلمان ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق MO40 آلمان ضخامت 25 بنگاه تهران 25 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق MO40 آلمان ضخامت 25 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40 ضخامت: 25
ورق MO40 آلمان ضخامت 30
ورق آلیاژی
ورق MO40 آلمان ضخامت 30 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 170,000 16 اردیبهشت 132,000 170,000
ورق MO40 آلمان ضخامت 30 کارخانه: آلمان بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: MO40 ضخامت: 30
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 425,000 19 فروردین 42,500 425,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 1500×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 10
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 415,000 19 فروردین 41,500 415,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 10
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 1500×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران 15 کیلوگرم 425,000 19 فروردین 42,500 425,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 1500×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 15
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بنگاه تهران 15 کیلوگرم 415,000 19 فروردین 41,500 415,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 15
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 20
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 20 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 425,000 19 فروردین 42,500 425,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 20 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 20
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 25
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 25 بنگاه تهران 25 کیلوگرم 420,000 19 فروردین 42,000 420,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 25 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 25
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 1500×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران 3 کیلوگرم 410,000 19 فروردین 41,000 410,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 1500×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 3
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 2000×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 2000×6000 بنگاه تهران 3 کیلوگرم 415,000 19 فروردین 41,500 415,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 3 ابعاد 2000×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 3
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 1500×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران 40 کیلوگرم 415,000 19 فروردین 41,500 415,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 1500×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 40
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 2000×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 2000×6000 بنگاه تهران 40 کیلوگرم 415,000 19 فروردین 41,500 415,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 40 ابعاد 2000×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 40
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران 5 کیلوگرم 425,000 19 فروردین 42,500 425,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 1500×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 5
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 2000×6000
ورق آلیاژی
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 2000×6000 بنگاه تهران 5 کیلوگرم 415,000 19 فروردین 41,500 415,000
ورق آلفورم Alform اتریش ضخامت 5 ابعاد 2000×6000 کارخانه: اتریش بارگیری: بنگاه تهران واحد: کیلوگرم استاندارد: Alform ضخامت: 5
مجموع موارد: 752 عدد در 16 صفحه