شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نبشی ساختمانی

رسته عنوان بارگیری سایز واحد ضخامت قیمت زمان کمترین بیشترین
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 74,500 00:02:42 64,900 74,500
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (12 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 73,000 00:02:42 65,000 73,500
نبشی سایز 10×100×100 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 76,500 4 خرداد 70,000 76,700
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 76,500 4 خرداد 70,000 76,700
نبشی سایز 10×100×100 البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 75,000 4 خرداد 65,000 75,000
نبشی سایز 10×100×100 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه: کارخانه فولاد ظهوریان مشهد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 75,500 00:02:42 65,500 75,500
نبشی سایز 10×100×100 فولاد نصر آذربایجان (6 متری) کارخانه: فولاد نصر آذربایجان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 70,100 2 خرداد 63,000 72,600
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (12 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 6,710 2 خرداد 6,710 64,500
نبشی سایز 10×100×100 مگا استیل اشتهارد (6 متری) کارخانه: نورد مگا استیل اشتهارد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 73,500 00:02:42 69,000 73,500
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 100x100 کیلوگرم 10 73,500 00:02:42 69,000 73,500
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 100x100 واحد: کیلوگرم ضخامت: 10
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (12 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 12 72,500 00:02:42 64,900 72,500
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (12 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 12 73,000 00:02:42 64,900 73,000
نبشی سایز 12×120×120 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (12 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (12 متری) کارخانه 120x120 کیلوگرم 12 76,500 4 خرداد 70,000 76,700
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (12 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 12 بارگیری: کارخانه سایز: 120x120 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (6 متری) کارخانه 12 کیلوگرم 12 76,500 4 خرداد 70,000 76,700
نبشی سایز 12×120×120 البرز غرب (6 متری) کارخانه: مجتمع فولاد البرز غرب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم ضخامت: 12
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 2.5 74,000 4 خرداد 71,000 74,000
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2.5
نبشی سایز 2×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 25x25 کیلوگرم 2 64,750 31 اردیبهشت 64,150 64,750
نبشی سایز 2×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 25x25 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
نبشی سایز 2×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 2 66,550 6 خرداد 66,250 66,550
نبشی سایز 2×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
نبشی سایز 2×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 2×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 2 78,200 00:02:42 66,600 78,200
نبشی سایز 2×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 2
نبشی سایز 3×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 25x25 کیلوگرم 3 68,750 3 خرداد 66,750 68,750
نبشی سایز 3×25×25 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 25x25 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 65,550 3 خرداد 65,450 65,650
نبشی سایز 3×30×30 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 فولاد سپهر (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 77,500 00:02:42 68,100 77,500
نبشی سایز 3×30×30 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد سپهر ایرانیان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 75,000 4 خرداد 65,000 75,000
نبشی سایز 3×30×30 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه: کارخانه فولاد ظهوریان مشهد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 74,000 6 خرداد 65,400 74,000
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری) کارخانه 30x30 کیلوگرم 3 77,500 00:02:41 67,000 77,500
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد نستا طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 30x30 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 76,500 4 خرداد 74,500 76,500
نبشی سایز 3×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 77,100 00:02:42 71,500 77,100
نبشی سایز 3×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 75,900 00:02:41 68,500 75,900
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 74,000 6 خرداد 65,100 74,000
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 3 76,000 00:02:42 74,000 76,000
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×50×50 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 3 75,900 00:02:42 68,500 75,900
نبشی سایز 3×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 3 71,600 2 خرداد 67,500 71,600
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 3 74,400 00:02:42 64,900 74,400
نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 3 77,500 00:02:42 65,400 77,500
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 3
نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 72,000 6 خرداد 64,400 72,000
نبشی سایز 4×40×40 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 75,900 00:02:42 65,300 75,900
نبشی سایز 4×40×40 اسپیرال (فولاد کوهپایه-6 متری) کارخانه: شرکت فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 75,400 00:02:41 67,000 75,400
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 فولاد سپهر (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 75,000 6 خرداد 68,100 75,600
نبشی سایز 4×40×40 فولاد سپهر (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد سپهر ایرانیان طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 75,000 4 خرداد 65,000 75,000
نبشی سایز 4×40×40 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) کارخانه: کارخانه فولاد ظهوریان مشهد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 75,500 00:02:42 64,400 75,500
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری) کارخانه 40x40 کیلوگرم 4 77,500 00:02:41 67,000 77,500
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد نستا طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 40x40 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 73,900 00:02:42 68,100 73,900
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 74,000 6 خرداد 65,100 74,000
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 منظومه (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 منظومه (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 75,000 00:02:42 64,100 75,000
نبشی سایز 4×50×50 منظومه (6 متری) کارخانه: صبا فولاد منظومه طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 4 74,000 00:02:42 65,500 74,000
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 4 74,400 00:02:42 64,000 74,400
نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 60x60 کیلوگرم 4 74,500 00:02:42 72,500 74,500
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 60x60 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری) کارخانه 70x70 کیلوگرم 4 77,000 00:02:42 65,900 77,000
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری) کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 70x70 واحد: کیلوگرم ضخامت: 4
نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 72,500 00:02:42 64,400 72,500
نبشی سایز 5×50×50 آریان فولاد (6 متری) کارخانه: نورد آریان فولاد طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 73,400 00:02:42 63,400 73,400
نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری) کارخانه: شرکت فولاد جاوید بناب طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
نبشی سایز 5×50×50 شکفته (6 متری)
نبشی ساختمانی
نبشی سایز 5×50×50 شکفته (6 متری) کارخانه 50x50 کیلوگرم 5 74,000 6 خرداد 65,100 74,000
نبشی سایز 5×50×50 شکفته (6 متری) کارخانه: گروه صنعتی شکفته طول: 6 بارگیری: کارخانه سایز: 50x50 واحد: کیلوگرم ضخامت: 5
مجموع موارد: 88 عدد در 2 صفحه