شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میلگرد ساده

رسته عنوان سایز بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
میلگرد ساده 10 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 10 فولاد متین (A1) 10 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 10 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید (A1) 12 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 12 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 12 فولاد متین (A1) 12 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 12 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید (A1) 14 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 14 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 14 فولاد متین (A1) 14 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 14 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) 14 کارخانه کیلوگرم 77,500 00:02:22 77,500 77,600
میلگرد ساده 14 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید (A1) 16 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 16 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 16 فولاد متین (A1) 16 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 16 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 16 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 16 فولاد کویر کاشان (A1) 16 کارخانه کیلوگرم 76,000 25 اردیبهشت 76,000 76,100
میلگرد ساده 16 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید (A1) 18 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 18 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 18 فولاد متین (A1) 18 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 18 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 18 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 18 فولاد کویر کاشان (A1) 18 کارخانه کیلوگرم 76,000 25 اردیبهشت 76,000 76,100
میلگرد ساده 18 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید (A1) 20 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 20 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 20 فولاد متین (A1) 20 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 20 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 20 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 20 فولاد کویر کاشان (A1) 20 کارخانه کیلوگرم 77,500 29 اردیبهشت 77,500 77,600
میلگرد ساده 20 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید (A1) 22 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 22 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 22 فولاد متین (A1) 22 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 22 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان (A1) 22 کارخانه کیلوگرم 76,000 25 اردیبهشت 76,000 76,100
میلگرد ساده 22 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید (A1) 25 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 25 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 25 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 25 فولاد متین (A1) 25 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 25 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 25 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 25 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 25 فولاد کویر کاشان (A1) 25 کارخانه کیلوگرم 77,500 29 اردیبهشت 77,500 77,600
میلگرد ساده 25 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 25 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید (A1) 28 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,100 71,000
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 28 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 28 فولاد متین (A1) 28 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 28 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 28 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 28 فولاد کویر کاشان (A1) 28 کارخانه کیلوگرم 76,000 25 اردیبهشت 76,000 76,100
میلگرد ساده 28 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 30 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 30 فولاد کویر کاشان (A1) 30 کارخانه کیلوگرم 77,500 00:02:22 77,500 77,600
میلگرد ساده 30 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 30 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید (A1) 32 بنگاه تهران کیلوگرم 71,000 4 خرداد 69,000 71,000
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید (A1) کارخانه: آذر گستر سدید بارگیری: بنگاه تهران سایز: 32 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 32 فولاد متین (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 32 فولاد متین (A1) 32 بنگاه تهران کیلوگرم 73,600 29 اردیبهشت 73,500 73,600
میلگرد ساده 32 فولاد متین (A1) کارخانه: صنایع نورد فولاد نوین متین بارگیری: بنگاه تهران سایز: 32 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 32 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 32 فولاد کویر کاشان (A1) 32 کارخانه کیلوگرم 77,500 29 اردیبهشت 77,500 77,600
میلگرد ساده 32 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 32 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 36 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 36 فولاد کویر کاشان (A1) 36 کارخانه کیلوگرم 76,000 25 اردیبهشت 76,000 76,100
میلگرد ساده 36 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 36 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
میلگرد ساده 40 فولاد کویر کاشان (A1)
میلگرد ساده
میلگرد ساده 40 فولاد کویر کاشان (A1) 40 کارخانه کیلوگرم 76,000 25 اردیبهشت 76,000 76,100
میلگرد ساده 40 فولاد کویر کاشان (A1) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 40 واحد: کیلوگرم استاندارد: A1
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه