شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میلگرد آجدار

رسته عنوان سایز بارگیری واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 69,200 00:02:24 62,600 69,200
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A2) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 70,100 00:02:24 70,000 70,100
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 60,600 1 خرداد 58,200 60,600
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A2) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 65,500 30 اردیبهشت 63,000 65,500
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب (A3) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 67,800 00:02:22 62,500 67,800
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A2) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 67,700 00:02:22 36,000 67,700
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد (A3) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 70,100 00:02:23 64,100 70,100
میلگرد آجدار 10 آناهیتا گیلان (A2) کارخانه: قیمت میلگرد آناهیتا بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 69,100 00:02:23 61,500 69,100
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز (A3) کارخانه: مجتمع فولاد ارگ تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 70,500 00:02:22 64,400 70,500
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز (A2) کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 65,500 22 اردیبهشت 65,400 65,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A2) کارخانه: ذوب آهن اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 66,500 22 اردیبهشت 66,400 66,500
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل (A3) کارخانه: ذوب آهن اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 72,000 00:02:23 62,600 72,000
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A2) کارخانه: ذوب آهن سیرجان حدید جنوب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 63,100 1 خرداد 61,500 63,100
میلگرد آجدار 10 روهینا جنوب دزفول (A3) کارخانه: مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 71,100 27 اردیبهشت 62,500 71,100
میلگرد آجدار 10 زاگرس شهرکرد (A3) کارخانه: صبا فولاد میلگرد آجدار زاگرس شهرکرد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 67,500 00:02:23 64,100 68,600
میلگرد آجدار 10 شاهرود (A3) کارخانه: مجتمع فولاد شاهرود بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 69,000 00:02:24 60,500 69,000
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک (A2) کارخانه: شرکت فولاد الماس باران تاک بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 70,500 00:02:23 63,500 70,500
میلگرد آجدار 10 فولاد امیرکبیر خزر (A2) کارخانه: فولاد امیر کبیر خزر بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 76,000 00:02:23 65,100 76,000
میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد (A3) کارخانه: میلگرد بافق مجتمع فولاد بافق بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد بردسیر کرمان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد بردسیر کرمان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 58,000 1 اردیبهشت 58,000 58,000
میلگرد آجدار 10 فولاد بردسیر کرمان (A2) کارخانه: قیمت میلگرد کرمان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد حسن رود گیلان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد حسن رود گیلان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 69,000 00:02:23 62,000 69,000
میلگرد آجدار 10 فولاد حسن رود گیلان (A2) کارخانه: شرکت نورد فولاد گیلان ( حسن رود ) بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 64,600 00:02:23 59,000 64,600
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A2) کارخانه: فولاد خرمدشت تاکستان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 64,600 00:02:23 59,000 64,600
میلگرد آجدار 10 فولاد خرمدشت تاکستان (A3) کارخانه: فولاد خرمدشت تاکستان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد سرمد ابرکوه (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سرمد ابرکوه (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 72,000 00:02:24 62,600 72,000
میلگرد آجدار 10 فولاد سرمد ابرکوه (A3) کارخانه: شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 61,200 29 اردیبهشت 61,000 61,200
میلگرد آجدار 10 فولاد سپهر ایرانیان (A2) کارخانه: شرکت فولاد سپهر ایرانیان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 69,000 00:02:23 61,500 69,000
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A2) کارخانه: شرکت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 70,000 00:02:23 64,000 70,000
میلگرد آجدار 10 فولاد سیادن ابهر (A3) کارخانه: شرکت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد شاهین بناب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد شاهین بناب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 70,500 00:02:23 63,600 70,500
میلگرد آجدار 10 فولاد شاهین بناب (A2) کارخانه: مجتمع فولاد شاهین بناب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 69,600 00:02:23 63,900 69,600
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب (A2) کارخانه: مجتمع فولاد ظفر بناب بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 65,600 00:02:23 58,000 65,600
میلگرد آجدار 10 فولاد قزوین (A2) کارخانه: شرکت فولاد قزوین بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد پارس آرمان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد پارس آرمان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 66,100 00:02:23 58,500 66,100
میلگرد آجدار 10 فولاد پارس آرمان (A2) کارخانه: فولاد پارس آرمان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 70,500 00:02:23 61,500 70,500
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A2) کارخانه: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 71,500 00:02:23 62,500 71,500
میلگرد آجدار 10 فولاد کاوه تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان ابهر (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان ابهر (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 65,100 00:02:24 61,400 65,100
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان ابهر (A2) کارخانه: شرکت فولاد کیان ابهر بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 68,500 5 خرداد 63,500 68,600
میلگرد آجدار 10 فولاد کیان کاشان (A2) کارخانه: مجتمع فولاد کیان کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 62,100 00:02:23 62,000 62,500
میلگرد آجدار 10 فولاد یزد (A3) کارخانه: گروه صنعتی فولاد یزد بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A2) 10 کارخانه کیلوگرم 64,400 22 اردیبهشت 64,300 64,400
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A2) کارخانه: مهیار اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 65,400 22 اردیبهشت 65,300 65,400
میلگرد آجدار 10 مهیار اردبیل (A3) کارخانه: مهیار اردبیل بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 نورد فولاد گلستان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 نورد فولاد گلستان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 72,500 00:02:23 64,200 72,500
میلگرد آجدار 10 نورد فولاد گلستان (A3) کارخانه: نورد فولاد گلستان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 69,500 00:02:23 62,500 69,500
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان (A3) کارخانه: شرکت نورد گرم سمنان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 71,100 5 خرداد 63,700 71,100
میلگرد آجدار 10 نیشابور (A3) کارخانه: مجتمع فولاد خراسان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 67,500 5 خرداد 64,000 67,500
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد (A3) کارخانه: قیمت میلگرد پرشین بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) 10 کارخانه کیلوگرم 69,000 5 خرداد 65,200 69,000
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3) کارخانه: کویر کاشان بارگیری: کارخانه سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 69,100 00:02:24 62,600 69,100
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین تیکمه داش (A3) کارخانه: صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2) 12 کارخانه کیلوگرم 64,000 22 اردیبهشت 64,000 64,000
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A2) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 66,600 00:02:23 63,000 66,600
میلگرد آجدار 12 آریا ذوب (A3) کارخانه: فولاد آریا ذوب بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2) 12 کارخانه کیلوگرم 67,200 00:02:22 62,500 67,200
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A2
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 66,700 00:02:22 63,000 66,700
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A3) کارخانه: نورد آریان فولاد بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 69,100 00:02:23 63,100 69,100
میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان (A3) کارخانه: قیمت میلگرد آناهیتا بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 66,100 00:02:24 61,500 66,100
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان (A3) کارخانه: مجتمع جهان فولاد سیرجان بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز (A3)
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز (A3) 12 کارخانه کیلوگرم 70,500 00:02:22 62,500 70,500
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز (A3) کارخانه: گروه صنعتی درپاد تبریز بارگیری: کارخانه سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: A3
مجموع موارد: 385 عدد در 8 صفحه