شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوله مانیسمان

رسته عنوان بارگیری سایز واحد رده قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1 شاخه 20 2,700,000 6 خرداد 2,700,000 2,850,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1 شاخه 40 3,000,000 6 خرداد 3,000,000 3,200,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1 شاخه 80 3,950,000 6 خرداد 3,950,000 4,150,000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 33.4 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 20 4,700,000 31 اردیبهشت 4,700,000 4,900,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 40 5,200,000 29 اردیبهشت 5,200,000 5,700,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 1 شاخه 80 6,650,000 31 اردیبهشت 6,650,000 6,850,000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 48.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 2  اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 80 13,950,000 6 خرداد 13,950,000 14,450,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 20 6,900,000 6 خرداد 6,900,000 7,250,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 2 شاخه 40 11,750,000 6 خرداد 10,300,000 11,750,000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 73 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 20 1,450,000 6 خرداد 1,400,000 1,450,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 40 1,550,000 6 خرداد 1,520,000 1,600,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/2 شاخه 80 2,950,000 31 اردیبهشت 2,750,000 2,950,000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 21.6 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 20 4,100,000 6 خرداد 410,000 4,200,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 40 4,750,000 6 خرداد 4,300,000 4,800,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 1/4 1 شاخه 80 5,250,000 29 اردیبهشت 5,150,000 5,750,000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 42.2 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 1/4 1 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 10 شاخه 40 69,350,000 6 خرداد 69,350,000 73,950,000
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 273.1 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 12 کیلوگرم 40 94,950,000 23 اردیبهشت 94,950,000 98,000,000
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 323.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 2 شاخه 40 7,600,000 6 خرداد 7,600,000 7,750,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 2 شاخه 80 8,850,000 31 اردیبهشت 8,550,000 9,350,000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 60.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 2 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3 شاخه 20 9,500,000 6 خرداد 9,450,000 9,500,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3 شاخه 40 11,850,000 31 اردیبهشت 11,850,000 12,850,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3 شاخه 80 17,800,000 6 خرداد 17,800,000 18,450,000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 88.9 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 20 2,150,000 29 اردیبهشت 2,150,000 2,250,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 40 2,250,000 6 خرداد 2,250,000 2,320,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 3/4 شاخه 80 330,000 6 خرداد 330,000 3,300,000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 26.7 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 3/4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 4 شاخه 20 16,950,000 29 اردیبهشت 15,850,000 16,950,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 4 شاخه 40 21,450,000 6 خرداد 18,000,000 21,650,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 4 شاخه 80 28,350,000 6 خرداد 28,350,000 28,950,000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 114.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 4 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 5 اینچ  رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 5 شاخه 20 19,750,000 6 خرداد 19,750,000 20,950,000
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 141.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 5 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 5 شاخه 40 24,500,000 6 خرداد 24,500,000 27,750,000
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 141.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 5 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 5 شاخه 80 40,950,000 23 اردیبهشت 40,950,000 43,950,000
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 141.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 5 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 6 شاخه 20 26,950,000 29 اردیبهشت 26,950,000 28,450,000
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 168.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 6 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 6 شاخه 40 32,000,000 6 خرداد 32,000,000 36,750,000
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 168.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 6 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 چین بنگاه تهران 6 شاخه 80 55,450,000 31 اردیبهشت 50,000,000 55,450,000
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 168.3 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 6 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 80
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 چین بنگاه تهران 8 شاخه 20 47,950,000 31 اردیبهشت 45,000,000 47,950,000
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 219.1 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 8 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 20
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چین
لوله مانیسمان
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چین بنگاه تهران 8 شاخه 40 53,950,000 31 اردیبهشت 53,950,000 54,950,000
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چین کارخانه: فولاد چین قطر خارجی: 219.1 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 8 واحد: شاخه استاندارد: مانیسمان رده: 40
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه