شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوله صنعتی

رسته عنوان سایز بارگیری ضخامت واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 100,500
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 87,500 100,500
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد لوله یاران 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 98,500 31 اردیبهشت 98,500 98,500
لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 1/2 1 کارخانه 3 کیلوگرم 90,500 24 فروردین 90,500 91,000
لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 1/2 2 کارخانه 2 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 85,500 100,000
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 1/2 2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 85,500 100,000
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان 1/2 2 کارخانه 3 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 87,500 98,500
لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 100,500
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 98,000 1 خرداد 88,000 99,000
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران 1/2 کارخانه 2 کیلوگرم 98,500 31 اردیبهشت 98,500 98,500
لوله صنعتی 1/2 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 1/2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 1/4 1 کارخانه 2.5 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 10,000 100,500
لوله صنعتی 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 1/4 1 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2 کارخانه 2 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 99,500
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری 2 کارخانه 2.5 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 99,500
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری کارخانه: شرکت نورد لوله و پروفیل صابری بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2 کارخانه 3 کیلوگرم 90,000 18 فروردین 90,000 90,000
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 2 کارخانه 3 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 100,500
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان 2 کارخانه 3 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 87,500 100,500
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران 2 کارخانه 3 کیلوگرم 98,500 31 اردیبهشت 98,500 98,500
لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 2 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 3 کارخانه 2 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 85,500 100,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 3 کارخانه 3 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 100,500
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان 3 کارخانه 3 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 87,500 1,005,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 3 کارخانه 3 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 85,500 100,000
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران 3 کارخانه 3 کیلوگرم 98,500 31 اردیبهشت 98,500 98,500
لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 3 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 100,500
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران 3/4 کارخانه 2 کیلوگرم 98,500 31 اردیبهشت 98,500 98,500
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان 3/4 کارخانه 2.5 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 87,600 100,000
لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 3/4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 2.5
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 4 کارخانه 3 کیلوگرم 90,000 18 فروردین 90,000 90,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو کارخانه: شرکت تولیدی صنعتی کچو بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان 4 کارخانه 3 کیلوگرم 98,500 1 خرداد 87,500 100,500
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 4 کارخانه 3 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 85,500 100,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 3
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پروفیل پارس
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پروفیل پارس 4 کارخانه 4 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 86,000 101,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پروفیل پارس کارخانه: جهان پروفیل پارس بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران 4 کارخانه 4 کیلوگرم 99,500 1 خرداد 85,500 100,000
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران کارخانه: شرکت صدرا پروفیل تهران بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد لوله یاران
لوله صنعتی
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد لوله یاران 4 کارخانه 4 کیلوگرم 98,500 31 اردیبهشت 98,500 98,500
لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد لوله یاران کارخانه: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران بارگیری: کارخانه سایز: 4 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان 5 کارخانه 4 کیلوگرم 87,500 3 خرداد 87,500 87,600
لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 5 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان 6 کارخانه 4 کیلوگرم 87,500 3 خرداد 87,500 87,600
لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 6 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان
لوله صنعتی
لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان 8 کارخانه 4 کیلوگرم 87,500 3 خرداد 87,500 87,600
لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 سپاهان کارخانه: گروه صنعتی سپاهان بارگیری: کارخانه سایز: 8 واحد: کیلوگرم استاندارد: درزدار ضخامت: 4
مجموع موارد: 34 عدد در 1 صفحه