شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تیرآهن بال پهن ( هاش )

رسته عنوان طول بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,200
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,000
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 89,000 19 اردیبهشت 89,000 91,200
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,000
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 75,000 19 اردیبهشت 75,000 77,200
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 79,000 19 اردیبهشت 79,000 81,000
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,200
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 89,000 19 اردیبهشت 89,000 92,000
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 24 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 140,000 29 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 28 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 95,000 25 فروردین 95,000 95,000
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه