شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تیرآهن

رسته عنوان طول بارگیری سایز واحد قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 7,680,000 6 خرداد 7,500,000 7,700,000
تیرآهن IPE 10 سبک ترک (65 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 11,970,000 6 خرداد 11,180,000 12,000,000
تیرآهن IPE 10 سنگین ترک (100 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی)
تیرآهن
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی) 12 بنگاه تهران 10 شاخه 8,670,000 6 خرداد 8,500,000 8,700,000
تیرآهن IPE 10 نیمه سنگین ترک (75 کیلویی) طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 12 شاخه 11,420,000 6 خرداد 9,320,000 11,440,000
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 14 شاخه 9,800,000 7 خرداد 8,250,000 9,870,000
تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 14 شاخه 13,900,000 7 خرداد 12,400,000 14,020,000
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو 12 بنگاه تهران 14 شاخه 11,100,000 7 خرداد 9,000,000 11,320,000
تیرآهن IPE 14 سبک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی 12 بنگاه تهران 14 شاخه 8,520,000 6 خرداد 8,500,000 8,600,000
تیرآهن IPE 14 فولاد ماهکار اشتهارد - 117 کیلویی طول: 12 کارخانه: فولاد ماهکار اشتهارد بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 14 شاخه 10,140,000 3 خرداد 8,500,000 10,200,000
تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 11,010,000 1 خرداد 11,010,000 11,040,000
تیرآهن IPE 16 بلند فولاد ناب تبریز طول: 12 کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 16 شاخه 13,000,000 7 خرداد 12,300,000 13,000,000
تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 16 شاخه 15,700,000 7 خرداد 12,700,000 15,820,000
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 16 شاخه 13,600,000 7 خرداد 12,100,000 13,600,000
تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 16 شاخه 12,740,000 3 خرداد 11,300,000 13,000,000
تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 14,000,000 6 خرداد 14,000,000 14,220,000
تیرآهن IPE 18 بلند فولاد ناب تبریز طول: 12 کارخانه: شركت فولاد ناب تبریز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان 12 بنگاه تهران 18 شاخه 15,500,000 7 خرداد 14,000,000 15,500,000
تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان طول: 12 کارخانه: شرکت پروفیل صنعت ماهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 18 شاخه 17,800,000 7 خرداد 15,400,000 17,800,000
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 18 شاخه 16,600,000 7 خرداد 14,100,000 16,600,000
تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز
تیرآهن
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 15,840,000 3 خرداد 14,800,000 15,840,000
تیرآهن IPE 18 نورد کوثر اهواز طول: 12 کارخانه: نورد کوثر اهواز بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 20 شاخه 23,000,000 7 خرداد 19,000,000 23,000,000
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 20 شاخه 22,200,000 7 خرداد 18,400,000 22,200,000
تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 22 شاخه 23,000,000 7 خرداد 20,600,000 23,000,000
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 24 شاخه 25,500,000 7 خرداد 23,900,000 25,500,000
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو
تیرآهن
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو 12 بنگاه تهران 24 شاخه 25,200,000 7 خرداد 23,500,000 25,200,000
تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو طول: 12 کارخانه: فولاد البرز ایرانیان فایکو بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 27 شاخه 32,500,000 7 خرداد 29,600,000 33,220,000
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 27 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان 12 بنگاه تهران 30 شاخه 41,240,000 6 خرداد 38,600,000 41,240,000
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان طول: 12 کارخانه: ذوب آهن اصفهان بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن IPE 8 ترک
تیرآهن
تیرآهن IPE 8 ترک 12 بنگاه تهران 8 شاخه 6,680,000 6 خرداد 6,500,000 6,700,000
تیرآهن IPE 8 ترک طول: 12 کارخانه: ترکیه بارگیری: بنگاه تهران سایز: 8 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 10 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 10 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 12 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,200
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 14 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,000
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 89,000 19 اردیبهشت 89,000 91,200
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 16 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,000
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 75,000 19 اردیبهشت 75,000 77,200
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 18 کیلوگرم 79,000 19 اردیبهشت 79,000 81,000
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 85,000 19 اردیبهشت 85,000 87,200
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 20 کیلوگرم 89,000 19 اردیبهشت 89,000 92,000
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 22 کیلوگرم 128,000 25 فروردین 128,000 128,000
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 24 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 24 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 140,000 29 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سبک
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 26 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 26 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 28 کیلوگرم 140,000 25 فروردین 140,000 140,000
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 28 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)
تیرآهن بال پهن ( هاش )
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB) 12 بنگاه تهران 30 کیلوگرم 95,000 25 فروردین 95,000 95,000
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB) طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 30 واحد: کیلوگرم استاندارد: IPB سنگین
تیرآهن لانه زنبوری 14
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 14 12 بنگاه تهران 14 شاخه 10,600,000 17 فروردین 10,600,000 10,600,000
تیرآهن لانه زنبوری 14 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 14 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 16
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 16 12 بنگاه تهران 16 شاخه 11,600,000 17 فروردین 11,600,000 11,600,000
تیرآهن لانه زنبوری 16 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 16 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 18
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 18 12 بنگاه تهران 18 شاخه 13,600,000 17 فروردین 13,600,000 13,600,000
تیرآهن لانه زنبوری 18 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 18 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 20
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 20 12 بنگاه تهران 20 شاخه 15,700,000 17 فروردین 15,700,000 15,700,000
تیرآهن لانه زنبوری 20 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 20 واحد: شاخه استاندارد: IPE
تیرآهن لانه زنبوری 22
تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری 22 12 بنگاه تهران 22 شاخه 18,400,000 17 فروردین 18,400,000 18,400,000
تیرآهن لانه زنبوری 22 طول: 12 کارخانه: بنگاه تهران بارگیری: بنگاه تهران سایز: 22 واحد: شاخه استاندارد: IPE
مجموع موارد: 51 عدد در 2 صفحه